Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Voor de leerlingen van de Tine Marcusschool is het belangrijk dat zij leren communiceren met hun omgeving. Om dit te bereiken wordt er veel aandacht besteed aan hun communicatieve ontwikkeling. Het bevorderen van de communicatieve ontwikkeling loopt als een rode draad door het onderwijsprogramma heen. Daarnaast leren leerlingen samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Wij werken vanuit veiligheid en structuur naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en communicatieve redzaamheid. Het aanbod op school is afgestemd op de kerndoelen van het regulier onderwijs en weggeschreven in onderwijsplannen.

In schooljaar 2023-2024 wordt voor de groepen 1 en 2 gestart met de Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind van ParnasSys.
006 Onderwijsplan Voorbereidend lezen Jonge Kind TME.pdf 
007 Onderwijsplan Voorbereidend Rekenen Jonge Kind TME.pdf

Nederlands

Mondeling taalonderwijs:

Gesprekken, luisteren, spreken

In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen.  In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. In groep 3 worden de thema’s van Veilig leren lezen gebruikt of er staat een prentenboek centraal. In groep 4 t/m 8 staan de thema’s uit de methode Alles-in-1 centraal bij de lessen mondelinge taalvaardigheid. 

Woordenschat

In groep 1 t/m 5 wordt voor het vergroten van de woordenschat gebruik gemaakt van logo3000. In groep 4 t/m 8 komen er ook vele nieuwe woorden aan bod die horen bij de thema’s van Alles-in-1.

002 Onderwijsplan Mondelinge taal TME.pdf

Schriftelijk taalonderwijs

Lezen

Voorbereidend lezen: De werkmap fonemisch bewustzijn wordt als leidraad gebruikt en bij de thema’s worden letters aangeboden.

Aanvankelijk lezen: methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie).

Voortgezet technisch lezen: Vanaf groep 4 wordt de methode Alles-in-1 gebruikt voor het voortgezet technisch lezen. Voor individuele leerlingen wordt de methodiek van Ralfi-lezen en Connect ingezet om de leesopbrengsten te vergroten.

In de groepen worden ook diverse computerprogramma’s/apps ingezet die ondersteunend zijn voor het leren lezen.

005 Onderwijsplan Technisch lezen TME.pdf

Begrijpend lezen

In de groep 1 en 2 wordt er aandacht besteed aan begrijpend luisteren. Dit gebeurt vooral tijdens het interactief voorlezen en tijdens kringgesprekken. Er worden dan vragen gesteld over het verhaal.

In groep 3 is het begrijpend lezen geïntegreerd in de methode van Veilig leren lezen.

Vanaf groep 4 wordt er expliciet aandacht besteed aan begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de  methode Alles-in-1, waarbij begrijpend lezen een belangrijk aspect is van het thematisch werken. Voor het begrijpend lezen is het belangrijk dat kinderen hun woordenschat vergroten.

001 Onderwijsplan Begrijpend lezen TME.pdf

Taalbeschouwing

Taal/stellen

De taallessen zijn in groep 3 geïntegreerd in de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie).  Wanneer de leerlingen halverwege groep 4 de kernen van Veilig Leren Lezen hebben doorlopen wordt er gestart met Alles-in-1. Hierbij zijn de taallessen geïntegreerd in de methode. In groep 5 t/m 8 wordt  gewerkt met Alles-Apart. Alles-Apart is een taalinstructielijn die behoort bij de methode Alles-in-1.

Spelling

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt aan het fonemisch bewustzijn en de letterkennis. Er wordt gebruik gemaakt van de Werkmap Fonemisch bewustzijn. De spellingslessen worden bij groep 3 aangeboden vanuit de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie) en er wordt nog deels gebruik gemaakt van de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS). De spellingslessen worden in groep 5 t/m 8 geïntegreerd aangeboden m.b.v. Alles-Apart/ Alles-in-1.

004 Onderwijsplan Spelling TME.pdf

Rekenen en wiskunde

Voorbereidend rekenen: In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met de methodiek Met Sprongen Vooruit. De Werkmap Beginnende Gecijferdheid wordt als bronnenboek gebruikt.  

Groep 3 t/m 8 werkt met Gynzy (instructielessen en oefenmateriaal) en de methodiek Met Sprongen Vooruit. De doelen staan vermeld in de leerroutekaarten/borgingskaart.

003 Onderwijsplan Rekenen TME.pdf

Technisch schrijven

In groep 3 t/m 5 werken we met de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de Kim-versie van Veilig Leren Lezen. In groep 6 t/m 8 schrijven de leerlingen zelf bedachte teksten in de blok- of schrijfletters van de methode Pennestreken.

Oriëntatie op jezelf en op de wereld

Wereldoriëntatie

Vanaf groep 4 werken we voor de wereldoriënterende vakken met Alles-in-1. Alles-in-1 werkt thematisch en er worden verschillende vakken en vaardigheden geïntegreerd aangeboden. Aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur(educatie), burgerschap, natuur, techniek, 21e-eeuwse vaardigheden, de expressievakken en coöperatief werken komen allemaal aan bod bij het werken met de thema's. Ieder schooljaar wordt er thema's aangeboden uit de domeinen: aardrijkskunde – cultuur – geschiedenis – techniek – natuur.

008 Borgingskaart Alles in 1.pdf

Engels

In groep 4 t/m 8 krijgen de leerlingen Engels. Het aanbod is geïntegreerd binnen de thema's van Alles-in-1.

Leergebied overstijgend

Sociale vaardigheid in de klas

Om de leerlingen te ondersteunen in het ontwikkelen van de vaardigheden rondom de sociaal emotionele ontwikkeling en de kerndoelen te behalen passende bij de leerlijn, wordt er gewerkt met de methodiek PeTOS. PeTOS is ontwikkeld door Kentalis en is een klassikale leerlijn voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoorns voor groep 1 tot en met 8 van het speciaal basisonderwijs. PetOS heeft vijf thema's die elk jaar terugkeren: ik & jij, mijn gevoelens, mijn lijf, mijn wereld en mijn taal& TOS. In de groep wordt er tevens gewerkt met de emotiekaartjes (PAD-methode), zodat de leerlingen elke dag minimaal een keer aangeven hoe zij zich voelen en de leerkracht hierover met hen in gesprek kan gaan. 

Seksuele opvoeding 

In het onderwijs aan onze leerlingen is seksualiteit en relatievorming een onderdeel van de gehele kennisoverdracht. De methodieken PeTOS en “Kriebels in je buik” worden hier ingezet. Ter aanvulling van PeTOS zijn onderdelen van Kriebels in je buik toegevoegd en zal de school deelnemen aan de “week van de lentekriebels”. Wij benaderen vragen over seksualiteit vanuit het individuele ontwikkelingsniveau en stammen af op de individuele mogelijkheden en behoeften van de leerling. De voorlichting richt zich niet alleen op de technische aspecten van seksualiteit, maar ook op de sociale, etnische en emotionele aspecten. Daarnaast zal er vanaf schooljaar 2022-2023 ook middels RIS ( Relaties, Intimiteit en Seksualiteit) aandacht zijn voor de seksuele vorming. 

Godsdienst/levensbeschouwelijk onderwijs

In ons land ontmoeten veel culturele stromingen elkaar. Op onze school proberen we voorwaarden te scheppen om open te staan voor andere culturen dan de onze, andere tradities en andere godsdiensten. Dit kan aan de orde komen tijdens een kringgesprek, maar ook bij de lessen sociale vaardigheden, wereldoriëntatie of andere lessen. 

Mediawijsheid

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met de lesmethode ‘Delta en de draak’.  

Kunstzinnige oriëntatie

In iedere groep wordt wekelijks aandacht besteed aan kunstzinnige oriëntatie bij handvaardigheid, muziek en drama.  De methoden Eigenwijs Digitaal en Alles-in-1 worden hierbij ingezet.

Cultuureducatie 

Gedurende de schoolloopbaan is er voor de leerlingen een aanbod van activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Hieronder valt bijvoorbeeld muziek, dans en museumbezoek. Soms gaan de kinderen naar een voorstelling of wordt een voorstelling op school gegeven. Een andere keer zijn zij zelf actief met verschillende activiteiten of wordt een gastdocent uitgenodigd.

Burgerschap en sociale integratie

In het document Wereldburgerschap op de Tine Marcusschool in Emmen staat beschreven welke doelen zijn verweven in het totale aanbod van de school. 

 

Logopedie op school 

Op de Tine Marcusschool zijn meerdere logopedisten werkzaam. De logopedisten werken met individuele leerlingen, maar ook met groepjes leerlingen of samen met de leerkracht in de klas. Alle leerlingen op de Tine Marcusschool krijgen een basisaanbod logopedie. Dit aanbod wordt in de klas gegeven in nauwe samenwerking met de leerkracht. Daarnaast krijgen leerlingen logopedie “op maat” voor hun TOS en/of spraakproblemen.

De logopedisten begeleiden de leerkrachten op het gebied van de communicatieve vaardigheden, zodat de leerlingen de hele week gestimuleerd en uitgedaagd worden op het gebied van taal en communicatie. Op deze manier wordt er samengewerkt en krijgt de leerling veel meer dan slechts twee keer per week logopedie. In de groep zijn we ook gericht bezig met de verschillende aspecten van de taal, zoals woordenschat, maar oefenen we ook het “sociaal taalgebruik” (“Hoe moet je iets vragen?” of “Wat moet je doen als je iets niet begrijpt?”). Door het voeren van kringgesprekken leren we bewust communicatieve vaardigheden. Het thema wordt bepaald door de taalmethode zoals u elders in deze schoolgids kunt lezen.

In de bovenbouw worden debateerlessen gegeven. In deze lessen oefenen de leerlingen bepaalde aspecten van de communicatie, zoals goed leren luisteren naar een ander, je mening durven en kunnen geven, vragen stellen, jezelf presenteren.

De logopedist werkt volgens een Handelings Plan Logopedie (HPL). De logopedist maakt in overleg met de leer­kracht een rooster. De jongste kinderen krijgen meer individuele logopedie dan de oudere kinderen.

De logopedisten werken samen met ouders. We spreken af wat we op school doen en wat ouders thuis kunnen doen. Ook kunnen we ouders handvatten en tips geven voor het stimuleren van de spraak-, taalontwikkeling van hun kind. Zo kunnen we het voorlezen van boeken oefenen, het voeren van taal-denkgesprekken met kinderen en het stimuleren van de interactie tussen ouders en hun kind. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Indien het wenselijk is voor de taalontwikkeling van de leerling om gebaren te gebruiken gaan wij hierover in gesprek met ouders.

Bewegingsonderwijs 

De gezonde school

Sinds mei 2020 is de Tine Marcusschool een gezonde school met het vignet sport en bewegen. Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen voldoende in aanraking komen met sport en bewegen. Daarnaast willen we willen leerlingen laten zien hoe leuk sport en bewegen is. 

Extra zorg

De Tine Marcusschool heeft zorgplicht ten aanzien van de leerlingen en ouders op het moment dat zij problemen of onvoldoende groei signaleren. Dit geldt ook voor het bewegingsonderwijs. Op de Tine Marcusschool vindt men het belangrijk om vroeg te signaleren, om zo problemen op tijd aan te kunnen pakken. Op de Tine Marcusschool beschikken we over een fysiotherapeut en een speltherapeut ( Kentalis Zorg). Als de groepsleerkracht en/of vakdocent signalen opvangen van leerlingen dan laten we een specialist meekijken, met toestemming van ouders.

Stimuliz

Sinds een paar jaar werkt Tine Marcusschool met het leerlingvolgsysteem Stimuliz, een leerlingvolgsysteem voor de grove motoriek, fijne motoriek en gezondheid voor alle leerlingen van de school. De vakdocent neemt samen met de onderwijsassistent de testen met de leerlingen af tijdens de reguliere gymlessen.

Groep 1 t/m 3 

Op Tine Marcusschool wordt in groep 1, 2 en 3, twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt er in groep 1 en 2 bewegingsonderwijs gegeven door de groepsleerkracht. Deze lessen staan in het teken van spel, dans en motoriekcircuit. 

Groep 4 t/m 8

Op Tine Marcusschool wordt twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs in de grote gymzaal (Emmerhout Sporthal). De groepen vier tot en met acht komen daarmee op één en een half uur bewegingsonderwijs per week. 

Gymafspraken

Kinderen dragen sportkleding; T-shirt met korte mouwen, korte broek. Het dragen van sportschoenen is gewenst om voeten te beschermen bij het springen en het stoten van de tenen. Sieraden zoals ringen, oorbellen, armbanden, kettingen, horloges, etc. gaan af. Lange haren worden vastgemaakt met een haarelastiekje.

Groepen 1 t/m 3 kleden zich om in het leslokaal. De groepen 4 t/m 8 kleden zich om in de kleedkamer van de sporthal en douchen na de gymles. Een handdoek mee nemen hoort hier ook bij. Haren kunnen worden droog gehouden door een douchemuts te gebruiken. We hopen hiermee leerlingen te leren goed voor hun lichaam en hun persoonlijke hygiëne te zorgen.

Mocht een kind niet kunnen en/of mogen gymmen, dan graag een bericht via Social Schools. De kinderen die niet mee kunnen en/of mogen doen kunnen tijdens de gymles helpen door andere rollen en/of taken te vervullen. 

Special Heroes Sport

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarin de gewenste sporten fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportverenigingen nodigen wij trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze vakdocenten. Met deze lessen hopen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.

 

 

 

Activiteiten

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een informatiekaart. Op deze kaart staan de belangrijkste activiteiten vermeld, vakanties en margedagen: vrije dagen voor de kinderen i.v.m. studiedagen van het personeel of leerlingbesprekingen.

Feesten en vieringen

Het is op de Tine Marcusschool gebruikelijk dat aan een aantal feestdagen aandacht wordt besteed. Met Sint Maarten is er een optocht van groep 1 t/m groep 3 met hun zelfgemaakte lampion door de school. 
Sinterklaas wordt gezamenlijk ontvangen en daarna wordt het feest in de afzonderlijke groepen gevierd. 
Met Kerst worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. 
Pasen wordt meestal in de groepen gevierd. 
Op meester- en juffendag vieren alle meesters en juffen tegelijk hun verjaardag. 

Ouders die uit geloofsovertuiging bezwaar hebben dat hun kind deelneemt aan één van bovengenoemde vieringen kunnen dit kenbaar maken aan de leerkracht en indien nodig wordt er dan in overleg met ouders/verzorgers een andere activiteit georganiseerd. Leerlingen krijgen geen vrij als ze niet meedoen aan een bepaalde activiteit.

Schoolreis

Elk schooljaar organiseert de school een schoolreis voor iedere groep. Meestal gaan meerdere groepen gezamenlijk op reis. De eindgroepen (schoolverlaters) hebben een meerdaagse schoolreis (kamp). De overige groepen gaan één dag. De bestemming kan jaarlijks veranderen. Ouders worden hierover vroegtijdig geïnformeerd. Voor de schoolreizen vragen wij een aparte bijdrage van de ouders. Hiertoe ontvangen ouders, voorafgaand aan de schoolreis, een verzoek om het geld contant op school te betalen of over te maken. Schoolreizen zijn een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren. Iedere leerling wordt daarom geacht mee te gaan op schoolreis.

Kinderboekenweek

Op de Tine Marcusschool besteden wij uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek. Er is een opening en afsluiting voor de hele school. Verder werken de groepen in de klas aan verschillende opdrachten die te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek.  

Koningsspelen

Elk jaar neemt de Tine Marcusschool deel aan de Koningsspelen. Er wordt dan gezond ontbeten in de klas en alle groepen doen sportieve activiteiten op het plein. 

Nationaal schoolontbijt

Het is erg belangrijk om elke ochtend gezond te ontbijten. Dit komt ook de leerprestaties ten goede. Daarom doet de Tine Marcusschool elk jaar mee aan het Nationaal schoolontbijt. De kinderen leren dan waar een goed ontbijt uit bestaat en waarom het belangrijk is om elke dag te ontbijten.  

Excursies

De mogelijkheid bestaat dat een groep een excursie maakt naar aanleiding van een onderwerp dat in de groep ter sprake is geweest. Ook worden er, in het kader van cultuur, uitstapjes gemaakt.

Schoolfotograaf

Gedurende het schooljaar worden de ouders/verzorgers via de digitale nieuwsbrief en schriftelijk geïnformeerd over data waarop de schoolfotograaf aanwezig is op school.