Ouders en school

Informatie en contacten ouders

De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Daarom zijn zij belangrijke gesprekspartners voor de school. De school betrekt de ouders bij de onderwerpen en thema’s in de klas door regelmatig informatie hierover mee te geven. De school en de ouders hebben aandacht voor elkaar en streven naar open en eerlijk contact.

Voor de meeste ouders is de school niet naast de deur. Toch zijn er mogelijkheden voor regelmatig contact, zoals de vaste oudercontactmomenten: ‘Kijken in de klas’ waarbij ouders twee keer per jaar de gelegenheid krijgen om onder schooltijd in de klas van hun kind te kijken. Verder worden ouders drie keer per jaar op school uitgenodigd om over de ontwikkelingen van hun kind te praten. Indien de ouder graag een medewerker van de school wil spreken, kan dat telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden via de leerkracht. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden. Leerkrachten, onderwijsassistenten en logopedisten zijn voor en na schooltijd telefonisch te bereiken, dus vóór 08.30 uur of na 14.00 uur. Wij verzoeken de ouders vriendelijk om tijdens de lesuren het onderwijzend personeel niet te bellen. In geval van nood bellen we altijd de ouders/verzorgers van de leerling, daarom is het belangrijk dat wanneer u een nieuw telefoonnummer heeft of als adresgegevens worden gewijzigd u dit doorgeeft aan onze administratie.

Ouders kunnen ook altijd via de mail contact opnemen met medewerkers van de school. 

Schoolapp: Social Schools

We vinden het belangrijk dat school en ouders elkaar informeren over wat er in de klas gebeurt en wat er thuis gebeurt. Dit is belangrijk omdat we hiermee samen het beste resultaat voor je kind bereiken.

Kentalis gebruikt voor deze meer informele uitwisseling Social Schools. Het systeem laat zich inhoudelijk het beste vergelijken met Facebook. In tegenstelling tot Facebook worden in Social Schools uw gegevens veilig en beschermd opgeslagen. Als een leerling geplaatst is op de Tine Marcusschool Emmen wordt gevraagd aan ouders om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Daarna wordt er een account voor ouders aangemaakt.  In Social Schools worden tekst, foto en film gezet. Iedereen met toegang kan dit doen: jij en de medewerkers van de Tine Marcusschool. Hierdoor krijg je een goed beeld over wat je kind doet bij ons op school. Ook kunt je met behulp van Social Schools bijvoorbeeld aan het eind van de dag met je kind naar de informatie kijken en samen de dag opnieuw beleven. Er is de mogelijkheid om zelf berichten, foto’s etc. te plaatsen en te reageren op de geplaatste informatie.

Daarnaast wordt Social Schools gebruikt om de ‘schoolagenda’ te delen en kun je je kind ziek, beter of afwezig melden.

Schoolverlaters

x

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage voor schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, kerst, Pasen en de sportdag.

We vragen wel een bijdrage voor het schoolkamp en de schoolreizen. Voor de bovenbouwgroepen staat het schoolkamp in het teken van een programma in en rondom de school, waarbij een avondprogramma en een overnachting op het programma staan. Voor de andere groepen wordt een schoolreis naar andere bestemming georganiseerd. 

De kosten voor het schoolkamp en de schoolreizen zijn:

  • Schoolkamp: € 30,00 
  • Schoolreis:    € 22,50 

Mocht dit bedrag voor u teveel zijn, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld of op de Doe Mee Shop via de Gemeente. Op school helpen we u daar graag bij. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten.

Lokale medezeggenschap op locatie

We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere school heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR), soms samen met andere scholen. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen. Belangrijke informatie voor ouders wordt gedeeld via Social Schools en ook oude documenten zijn hier terug te vinden. Wilt u deelnemen aan de LMR of heb u ideeën, vragen of klachten? Meld dit eerst bij de leerkracht van uw kind, hij/zij kan u dan eventueel doorverwijzen naar de LMR. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Dit zijn de personeelsleden van de raad: J. Blaauwgeers-Bakker (voorzitter)

R. Schutrups 

De oudergeleding van de MR bestaat uit de volgende personen: 

Mevrouw I. Spier

Mevrouw R. Westenenk

Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8. Deze leerlingen zijn middels verkiezingen in de klas gekozen. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op de school. En is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator

Zie Kentalis Schoolgids Algemenen Deel.

Voor de leerlingen hebben we op school een interne vertrouwenspersonen. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens.

De interne vertrouwenspersonen van de Tine Marcusschool zijn:

Christa Knegt - Jaspers ( intern begeleider)  Tel.: 0591-374510

Wietske Kartner - van Minnen ( intern begeleider) Tel. : 0591-374510

De pestcoördinator van de Tine Marcusschool is:

Marianne Vaas ( logopediste) Tel.: 0591-374510

Ouderraad (klankbordgroep)

Ouders zijn onmisbaar binnen onze school en wanneer ouders zich kunnen en willen inzetten voor onze school is dat enorm fijn. 

Sinds februari 2023 heeft de school een ouderraad. De ouders van de ouderraad helpen bij verschillende activiteiten of klussen binnen de school. Lijkt het u ook leuk om actief betrokken te zijn bij onze school op welke manier dan ook, geef dit door aan de leerkracht van uw kind.