Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

De Tine Marcusschool wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij communicatieve en sociale vaardigheden leren, zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij, nu en in de toekomst.

Binnen een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving werken we aan onderwijskundige en sociaal emotionele doelen, die zijn vastgelegd in helder geformuleerde ontwikkeling - perspectiefplannen ( OPP's). Wij gaan respectvol om met elkaar en met de schoolomgeving; dit houdt in dat er duidelijkheid is over regels en afspraken en dat we ons eraan houden. Onze school dient een plek te zijn waar kinderen naast het leren tevens hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Een plek waarop zij zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven te nemen en met anderen leren omgaan. Het is belangrijk dat leerlingen van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven geven. Onze lessen zijn interactief, waardoor er ruimte is om in gezamenlijkheid kennis te verwerven en dingen te ontdekken. 

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de Gouden weken. In deze weken staat een positieve groepsvorming centraal, de normen en waarden van de groep worden dan bepaald. De leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels.

Het spreekt voor zich dat de Tine Marcusschool zoveel mogelijk wil voorkomen dat er wordt gepest in en rond de school. Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte, en met name leerlingen met communicatieve beperkingen, zijn vaak extra kwetsbaar. Zowel in de (reguliere of speciale) school, als daarbuiten. Het is daarom van groot belang dat de Tine Marcusschool een visie heeft op de wijze waarop we pesten willen aanpakken, maar vooral willen voorkomen.
We kiezen voor een preventieve aanpak, uitgaand van een samenhangend continuüm van afspraken, gedragingen en acties. Een anti-pestprotocol is in deze aanpak onderdeel van een beleid dat zich richt op het vergroten van de sociale veiligheid en dat dus nooit op zichzelf staat. 
Ook hebben we op school een anti-pestcoördinator.

Daarnaast hebben we op school interne vertrouwenspersonen. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn. Onze leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. 

Tenslotte is er een aandachtsfunctionaris Relaties, Intimiteit en Seksualiteit (RIS) aangesteld. De aandachtsfunctionaris is aangesteld om signalen en hulpvragen op gebied van RIS te bespreken.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is geïntegreerd in het onderwijs op de Tine Marcusschool Emmen.

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, deelname aan de maatschappij en identiteit.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. 


Burgerschap en sociale integratie passen bij ons doel van Kentalis om leerlingen de kans te geven zich ontwikkelen tot aardige en waardige burgers (zie algemene schoolgids). 

Wij besteden op school aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie door de doelen te verweven in het totale aanbod van de school. In document  ‘Wereldburgerschap op SO Kentalis Tine Marcusschool Emmen’ staat meer informatie en achtergrond t.a.v. het burgerschapsonderwijs op de Tine Marcusschool. In dit document staat ook beschreven op welke wijze we de relatie leggen tussen de kerndoelen en hoe we aan deze kerndoelen voldoen in ons aanbod.

 

Veiligheid

BHV

Om de gevolgen na een ongeval en/ of incident zoveel mogelijk te beperken beschikt de Tine Marcusschool over een aantal opgeleide bedrijfs hulp verleners (BHV’ers). Kort samengevat heeft de BHV de volgende taken:

Verlenen van eerste hulp tot professionele hulpverlening arriveert; blussen van een beginnende brand, begeleiden van een ontruiming.  Alarmeren, informeren en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie)

De BHV'ers krijgen ieder jaar een herhalingscursus waarin ze worden bijgeschoold en ieder schooljaar worden er minimaal twee ontruimingsoefeningen gehouden op school. 

Sociale veiligheid

Jaarlijks wordt de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen bij de leerlingen. Dit is een instrument om zicht te krijgen op de gevoelens van veiligheid/onveiligheid van de leerlingen. Binnen de Tine Marcusschool wordt dit instrument ingezet om een indruk te krijgen van de veiligheidsbeleving van individuele kinderen, van de groep en van de gehele school in bijvoorbeeld de klas, op de gang of buiten op het schoolplein. De uitkomsten hiervan vormen een aanleiding voor een gesprek hierover met de groep of de individuele leerlingen in eerste instantie door de groepsleiding (of eventueel gewenst de orthopedagoog/vertrouwenspersoon).

Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen wordt er in de klassen veel aandacht besteedt aan hoe je op een adequate en respectvolle manier met elkaar omgaat. Ook op het plein lopen meerdere pleinwachten die de  leerlingen in de  gaten houden en waar nodig ingeschakeld kunnen worden bij conflicten. 

Zie ook pedagogisch klimaat

Internet gebruik

In de Algemene schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaan met het veilig gebruik van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet gebruik.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een steeds grotere rol in het onderwijs- leerproces, bij vrijwel alle vakken. De computer heeft in het onderwijs een duidelijke educatieve functie. Op De Tine Marcusschool maken we onze leerlingen hiermee vertrouwd. We gebruiken IPads of laptops voor o.a. (voorbereidende) lees- en rekenactiviteiten, spelling, tekstverwerken en natuurlijk het opzoeken van informatie.

Internet biedt onze leerlingen veel mogelijkheden, ook op het gebied van communicatie. Natuurlijk zijn er ook risico’s, denk aan: digitaal pesten, haatmail, seksuele intimidatie of schending van de privacy. Wij zijn ons hier erg van bewust.

Leerlingen werken op computers, IPads en laptops en de leerlingen mogen onder toezicht gebruik maken van internet onder toezicht van een medewerker. Voor het gebruik van een iPad gelden dezelfde regels als voor het gebruik van computers.

Leerlingen mogen niet chatten en mailen, tenzij het functioneel binnen de lessen past. Er worden ook lessen mediawijsheid gegeven.

Onze regels op het gebied van internet:

 • Er wordt alleen gebruik gemaakt van door Kentalis toegestane en gecontroleerde apps en programma’s.
 • Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden;
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken;
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen; wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright en AVG nemen wij in acht;
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen;
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders;

Medewerkers en ouders

Medewerkers van de Tine Marcusschool mogen op Social Media, zoals bijv. Facebook geen uitingen en/of foto’s plaatsen van collega’s en leerlingen i.v.m. de privacy.

Leerlingen en ouders en/of verzorgers worden ook verzocht de privacy op social media in acht te nemen.

Onder elk bericht die een medewerker op Social Schools plaatst staat de volgende tekst: ‘Deze foto’s zijn voor eigen gebruik, delen op social media is in verband met privacy niet toegestaan’.

Lesmethode Delta de Draak

Onze lesmethode voor het aanleren van ict-vaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen) is ‘Delta de Draak’. Deze methode bevat een complete doorlopende leerlijn. Met een gestructureerde opbouw van concrete lessen. Veiligheid met betrekking tot sociale media is een van de onderwerpen in deze lessen. 

Gebruik van eigen mobiele telefoon, tablets en spelcomputers:

Het overgrote deel van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Een deel van deze leerlingen heeft in de taxi de beschikking over een mobiele telefoon/smartphone, tablet of spelcomputer voor vermaak tijdens de soms lange taxiritten.

In de school zijn mobiele telefoons uit. Evenals smartwatches of andere apparatuur waar foto's en of filmpjes mee gemaakt kunnen worden. Het personeel kijkt hier verscherpt op toe. Op het moment dat de genoemde apparatuur toch gebruikt wordt, wordt de apparatuur ingenomen. Ter plekke gemaakte filmpjes op foto's worden verwijderd.

Diefstal, verlies of schade aan telefoons, tablets of spelcomputers vallen niet onder de verzekering van school. 

 

Gedragsregels

In de school en op het plein gelden een aantal schoolregels. Door deze regels weten we hoe we met elkaar om willen gaan en kunnen we elkaar er op aanspreken. De regels zijn via posters zichtbaar in de school en op het plein.

 • wij helpen elkaar
 • wij doen aardig tegen elkaar
 • wij doen rustig in de school
 • wij doen voorzichtig met spullen
 • wij luisteren naar elkaar
 • bij ons geldt stop = stop

Naast deze regels maken de leerlingen en de groepsleiding, gezamenlijk, ook regels die gelden voor hun eigen groep. Deze zijn zichtbaar in het lokaal. Daarnaast worden er veel samenwerkingsopdrachten en groepsvormende activiteiten gedaan. 

Rond het oplossen van ruzies hanteert de school een stappenplan. Ons streven is dat de leerlingen leren mogelijke ruzies zelf op te lossen.