Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden 
Dag

Groep 1 t/m 8

van - tot

Maandag 08.30-14.00
Dinsdag 08.30-14.00
Woensdag 08.30-14.00
Donderdag 08.30-14.00
Vrijdag 08.30-14.00

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van tevoren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakanties

 

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2022 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 februari  t/m 23 februari  2024

2e Paasdag 

1 april 2024 

Meivakantie (incl. Koningsdag)

29 april  t/m 10 mei 2024

2e Pinksterdag 

20 mei 2024

Zomervakantie 

22 juli t/m 1 september 2024 

 

 

 

De volgende activiteiten vinden doorlopend in het jaar plaats. De planning van deze activiteiten en extra vrije dagen worden vermeld op de informatiekaart die ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen en staan in de agenda van Social Schools. 

Activiteitenrooster

oudergesprekken 

Koffieochtend TOS

Kinderboekenweek

Kijkje in de klas

Nationaal schoolontbijt

Sint Maarten

Week van de mediawijsheid

Sinterklaas

Kerstviering

Nationale voorleesdagen

Buitenlesdag

Paasviering

Schoolkamp

Koningsspelen

Schoolreis

Meester en juffendag

Musical / afscheid groep 8 

Kennismaking nieuwe groep

 

Lesvrije dagen

Informatie over de lesvrije dagen wordt vermeld op de informatiekaart die ouders aan het begin van het schooljaar digitaal en op papier ontvangen. 

Ziek melden

Is u kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends vóór 08.30 uur door aan de school, bij voorkeur d.m.v. een digitale melding via Social Schools. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 0591–374 510.

Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld u uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind zonder bericht om 09.00 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.

Als een leerling zonder bericht afwezig is, neemt de leerkracht dezelfde dag contact op met de ouders. Het schoolverzuim wordt geregistreerd door de administratie.  

Kinderen kunnen bij zwaarwegende omstandigheden extra vrij krijgen van school. U kunt dit aanvragen bij de schoolleiding. Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar van uw gemeente in te schakelen, die verdere actie onderneemt.

De regels met betrekking tot schoolverzuim, schorsing en verwijdering kunt u vinden in het algemene deel van de schoolgids. Aanspreekpunt voor verzuim en aanwezigheidsplicht is de directeur van de school. De school heeft een protocol verzuim. 

012 verzuimprotocol LPA.pdf

Wegbrengen en ophalen

De meeste kinderen op de Tine Marcusschool maken gebruik van het leerlingenvervoer. Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden door de ouder(s)/verzorger(s) verzoeken wij om dit ’s ochtends te doen tussen 8.15 - 8.30 uur.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen twee keer per week in de klas gebracht worden. Aan het begin van het schooljaar wordt door de leerkracht bepaald welke twee dagen dat zijn. Op de andere dagen gaan deze leerlingen zelf naar binnen.

.

Begrippen en afkorting

 • AC audiologisch centrum
 • ASS autismespectrumstoornis
 • BHV bedrijfshulpverlener
 • CvB Commissie van Begeleiding
 • CvL Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO Commissie van Onderzoek
 • FOSS Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 • HPL Handelings Plan Logopedie
 • IB-er Intern begeleider
 • ICT Informatieverwerking Computers en Technologie
 • KNO arts Keel, Neus en Oorarts
 • LMR Locatiemedezeggenschapsraad
 • MR Medezeggenschapsraad
 • NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
 • OC & W Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • OPP Ontwikkelingsperspectief
 • RMR Regiomedezeggenschapsraad SO Speciaal Onderwijs
 • SH Slechthorend
 • TOS Taalontwikkelingsstoornis
 • vso voortgezet speciaal onderwijs