Onze school

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids vindt u informatie over de Tine Marcusschool Emmen voor het schooljaar 2023-2024.

Er is een algemene schoolgids en een schoolspecifieke schoolgids. De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis, onder andere de missie en visie. De missie en visie van Kentalis onderwijs zijn het uitgangspunt van het onderwijs en begeleiding op de  Kentalis SO Tine Marcusschool.

                                          'Samen werken aan communicatie door jezelf en elkaar te zien'.

In het schoolspecifieke deel leest u meer over de werkwijze en visie van de Tine Marcusschool. Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij. Van de lestijden en vakanties tot de taken van de locatie medezeggenschapsraad. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school uit. We horen het ook graag als uw ideeën of opmerkingen hebt over ons onderwijs.

Wij werken met de Social School app waarin we door het jaar heen informatie met ouders delen. 

Met vriendelijke groet,

Nelleke Steunebrink, directeur

Onze visie

We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden het heel belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij begeleiden onze leerlingen op de weg naar zelfstandigheid. We bereiden ze voor op een rol in de maatschappij. De leerlingen van de Tine Marcusschool hebben allemaal hun eigen specifieke (communicatieve) problemen. Wij vinden het belangrijk niet alleen bezig te zijn met wat de kinderen (nog) niet kunnen, maar kijken vooral naar de dingen die ze wél kunnen. We stellen eisen en dagen ze uit. Dat alles gebeurt in een omgeving waarin de kinderen zich veilig voelen.

We streven ernaar om alle kinderen onderwijs aan te bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij hun behoeftes. Elk kind is uniek en heeft talenten. We houden er rekening mee dat kinderen kunnen verschillen qua aanleg, interesses, cultuur en sociale achtergrond.

Visie op leren

Onze kijk op leren en ontwikkelen

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen, te onderzoeken en te ontdekken, door samen te werken én door de manier van lesstofaanbod op school. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen op school door het bieden van een veilig en uitdagend klimaat. We zijn als school gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Vanuit de cognitieve leerpsychologie weten we  processen van kennisvergaring en het onthouden van die kennis te verklaren. Deze theorie benadrukt het belang van leren en op welke manier dit proces levenslang wordt onderhouden. Cognitief leren is een manier van leren die altijd en in elke levensfase plaatsvindt. Het proces ‘regelt’ onze herinneringen en als de verwerking van informatie op de juiste manier gebeurt, resulteert dat in kennis. Om de verwerking van informatie op de juiste manier te laten verlopen vinden we een aantal dingen belangrijk:

  • Herhaling

Het bieden van herhaling zorgt voor het langer vasthouden van informatie in het geheugen

  • Betekenisvol onderwijs

Als kinderen iets leren wat dicht bij de belevingswereld ligt, dan onthouden ze het beter. In de kleuterbouw werken we thematisch. Door de hele school bieden we verschillende thema’s aan. We werken vanaf groep 4 met de methode Alles in één. We leren, beleven en ervaren wereldoriëntatie, taal en lezen in samenhang.

  • Taal

Onze kinderen hebben een zeer taalrijke omgeving nodig en dienen ( visueel) ondersteund te worden op het taalgebied.

  • Structuur

In de kleuterbouw vindt het aanbod van lesstof plaats door middel van spelend en ontdekkend leren. In de midden- en bovenbouw vindt het aanbod grotendeels plaats via een lesmodel: Effectief Directe Instructie. Dit is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen het begrijpen.

  • Samen

Kinderen leren van en met elkaar. We vinden het belangrijk om in onze lessen coöperatieve werkvormen in te bedden. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen.

Daarnaast zien wij ons team ook als een lerend team. Elke dag opnieuw leren we bij en zijn we bezig met onze teamontwikkeling.

 

Onze leerlingen

De Tine Marcusschool is een school voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 4 t/m 12 of 13 jaar. Er kan bij leerlingen ook sprake zijn van andere problematiek, waarbij de auditieve en/of communicatieve problematiek op de voorgrond staat. 

Zicht op onze doelgroep 

Het is belangrijk om als school zicht te hebben op de kenmerken van de kinderen in de school. Zo kun je weloverwogen besluiten maken rondom aanbod, begeleiding en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Daarom maken we jaarlijks, in oktober, een scan van onze populatie leerlingen. Om blijvend kritisch naar ons eigen handelen te kijken en om ons onderwijs, onderwijsaanbod en aanpak, af te stemmen op onze doelgroep.  

We zien dat de taalontwikkelingsstoornis van de kinderen invloed heeft op het leer-en leesproces. Dit verloopt bij veel kinderen anders. Dit vraagt dagelijkse ondersteuning in de communicatie, productie van taal, het begrijpen van taal en de juiste manier van gebruik van de taal.

Doordat de taal niet altijd goed begrepen wordt of gebruikt wordt, heeft dit direct invloed op werkhouding van kinderen en de sociale omgang. Hier zijn wij alert op. Er is herhaling nodig in de instructies om de leerstof goed op te kunnen nemen en de leerstof te verwerken. 

 

 

 

 

 

Schoolondersteuningsprofielen

De Tine Marcusschool is een school voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In de leeftijd van 4 t/m 12 of 13 jaar. Om toegelaten te worden tot het speciaal onderwijs op de Tine Marcusschool, heeft een leerling een beschikking nodig van de Commissie van Onderzoek (CvO). 

Het onderwijsaanbod voor onze leerlingen richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. We zetten ondersteunende middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgt uw kind optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en te verwerken en om zelf taal te gebruiken.

Leerlingen met een TOS kunnen instromen vanaf 4 jaar. Er zijn leerlingen die eerst ergens anders onderwijs volgden en later bij ons instromen. Ons streven is om leerlingen terug te plaatsen naar het regulier onderwijs zodra hier de mogelijkheid toe bestaat. Onze groepsgrootte is gemiddeld 14 leerlingen per groep.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de grenzen van de Tine Marcusschool, verwijzen wij u naar het 013 OndersteuningsProfiel 2023.pdf In het SOP treft u een uitgebreidere beschrijving van onze doelgroep en vindt u verschillende documenten ten aanzien van ons onderwijskundig beleid. 

Schoolplan

Op basis van het Kentalis Beleidsplan 2019-2023 heeft de Tine Marcusschool een schoolplan 2019-2023 opgesteld. In januari 2024 stelt de school een nieuw schoolplan op. In dit schoolplan geven wij aan waar we als school staan en waar we de aankomende vier jaar naar toe willen werken. Elk jaar evalueren we of de gestelde doelen bereikt zijn en waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn. Op deze manier blijft het steeds een terugkerend proces van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.

Wilt u meer informatie over het schoolplan, dan kunt u deze opvragen bij de school.

Organisatie van de school

Verzorgingsgebied

De Tine Marcusschool ligt aan De Laan van de Eekharst in de wijk Emmerhout in Emmen. De school is rustig gelegen in een woonwijk, aan de rand van een bos. 

In 2025 gaat de school verhuizen naar een nieuwbouwschool in de wijk Bargeres in Emmen. De school gaat daar een samenwerking aan met een reguliere basisschool, obs Bargeres, het Expertisecentrum Anderstaligen (ECA), de voorschool, de Taaltrein ( ook Kentalis) en een BSO. Als ketenpartners bieden we in het kind centrum vanuit een gezamenlijke visie en als één inclusief team van professionals, een geïntegreerd aanbod bieden van o.a. een

-doorgaande lijn op het gebied van leren en ontwikkelen

-een pedagogische visie en aanpak

-specialistische ondersteuning

-extra voorzieningen op het gebied van taalondersteuning

De leerlingen van de Tine Marcusschool komen uit de Drenthe, Noord -Overijssel en Zuidoost- Groningen. Een groot percentage van onze leerlingen komt met de taxi naar school. De meeste leerlingen komen voor het eerst op school via de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling) of vanuit een andere vorm van vroegbegeleiding (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal). Ook komen er leerlingen vanuit het regulier basisonderwijs of via onze ketenpartners uit het speciaal onderwijs.

Organisatie van de school 

Het management van de school bestaat uit een directeur, die verantwoordelijk is voor de de schoolontwikkeling, het personeelsbeleid en de financiën. 
In nauwe samenwerking met de Commissie van Leerlingenzorg (de CvL) en het gehele team houden we toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen.
In de CvL zitten een intern begeleider, een orthopedagoog, een CvL-logopedist en een maatschappelijk werker.

De Tine Marcusschool is onderdeel van het ‘gebied Drenthe’ van Kentalis. Alle directeuren van het onderwijs (school en Ambulante Dienstverlening (AD) en zorginstellingen van Kentalis binnen dit gebied, zijn vertegenwoordigd in het gebiedsoverleg (GO). In dit GO vindt afstemming en samenwerking plaats tussen de verschillende scholen, de zorg en het gebiedsondersteuningsteam. 

Indeling en bezetting van de groepen

We volgen dezelfde inhoud en structuur als regulier onderwijs. We streven dezelfde kerndoelen na en zijn georganiseerd volgens dezelfde principes (groepen 1 t/m 8). Leerlingen kunnen tot en met hun 12e of 13e jaar bij ons onderwijs volgen, maar wij streven naar een eerdere overstap naar regulier onderwijs of een andere passende vorm van onderwijs als dit mogelijk is.   

De groepen bevatten gemiddeld zo’n 14 leerlingen. Leerlingen worden in principe naar leeftijd ingedeeld in groepen. Er wordt ook gekeken naar de onderwijsbehoefte van het kind en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Per groep wordt er gekeken hoe de juiste zorg/begeleiding aangeboden kan worden, passend bij de leerling en de groep.

Onderwijsteam

Onze medewerkers algemeen

Ons onderwijsteam is samengesteld uit verschillende disciplines. In het vervolg van dit hoofdstuk komen ze allemaal aan bod. Ons team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Het grootste deel van onze medewerkers zijn parttimers.

Leerkracht Onze leerkrachten zijn speciaal geschoold om op een verantwoorde manier goed onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen. Leerkrachten hebben naast hun lestaak ook taken op schoolniveau.

Vakleerkracht Het vak bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht. Alle groepen krijgen twee keer per week 45 minuten les van de vakleerkracht.

Onderwijsassistent Hoewel de eindverantwoording binnen een groep bij de leerkracht ligt zijn de onderwijsassistenten van groot belang bij de activiteiten in de groep. De onderwijsassistenten ondersteunen een klas waar nodig op pedagogisch gebied. Ook dragen zij bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De onderwijsassistenten hebben naast hun ondersteuningstaak diverse taken op schoolniveau.  

Logopedist Op de Tine Marcusschool is logopedie verweven in het lesaanbod. Logopedie vindt plaats in groepjes, individueel en in de klas. Deze samenwerking tussen leerkracht en logopedist is een grote meerwaarde van het aanbod op een cluster 2 school. 

Orthopedagoog De orthopedagoog op de Tine Marcusschool heeft als taak de zorg rondom de leerlingen mede vorm te geven. Zij doet dat door onderzoek en observatie, begeleiding, gesprekken en meedenken met betrekking tot beleid. De orthopedagoog doet psychologisch onderzoek (of vraagt dat aan), geeft ondersteuning in diagnostiek en aan leerkrachten en zij maakt deel uit van de CvL.
Bij vragen en/of problemen van pedagogische/psychologische aard kunnen ouders contact opnemen met de orthopedagoog, met name wanneer de problemen betrekking hebben op school.

Intern begeleider De intern begeleider richt zich met name op de didactische ontwikkeling en de opbrengsten van het onderwijs. Dit wordt gedaan door het doen van klassenbezoeken en het participeren in de leerling besprekingen en onderwijsplanbesprekingen. De intern begeleider werkt nauw samen met de orthopedagoog en de CvL-logopedist. Zij bewaken samen het leerlingvolgsysteem. De intern begeleider ondersteunt en coacht leerkrachten op het gebied van leerproblemen, onderwijsplannen, groepsinterventies en het individueel handelingsplan. Tevens kunnen leerkrachten bij haar terecht met didactische vragen. De intern begeleider regelt ook de procedure rondom schoolverlating en zorgt daarbij onder andere voor de overdracht van de gegevens naar de volgende school en de Ambulante Dienstverlening van Kentalis.

Maatschappelijk werker Ouders kunnen bij vragen en/of problemen thuis, die in relatie staan tot hun kind, een beroep doen op de maatschappelijk werker. Hierbij kunt u onder andere denken aan kortdurende opvoedingsondersteuning, praktische vragen, bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren, en doorverwijzen naar andere instanties. Indien u de maatschappelijk werker wilt spreken, kunt u altijd naar school bellen, waarna uw boodschap door de administratie aan de maatschappelijk werker wordt doorgegeven.

Administratie De administratie van de Tine Marcusschool draagt zorg voor de gehele leerlingenadministratie. Daarnaast verwerken zij de administratie met betrekking tot het personeel en de overige administratieve taken.

De Tine Marcusschool biedt plek aan stagiaires van verschillende opleidingen.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Voor plaatsing van een leerling op de Tine Marcusschool is een intensief onderwijsarrangement nodig. Voor het aanvragen van een onderwijsarrangement en informatie over de procedure kan telefonisch contact opgenomen worden met het Aanmeldpunt (050-5331931). U wordt dan doorverbonden naar een trajectbegeleider.

Een trajectbegeleider van Kentalis bespreekt met u (waar mogelijk ook met de leerling) en de huidige school welk onderwijsarrangement het meest passend zou zijn (intensief of ondersteunings arrangement).
De trajectbegeleider schrijft een advies aan de Commissie van Onderzoek (CvO). Deze commissie neemt het definitieve besluit over het onderwijsarrangement.
Wanneer de CvO een intensief arrangement afgeeft, kan de leerling toegelaten worden op de Tine Marcusschool.

Als u samen met de trajectbegeleider, overweegt of een intensief arrangement nodig is voor uw kind, dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. 

Borgingskaart voortraject en plaatsing: Borgingskaart voortraject en plaatsing (2).pdf