Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

Commissie van Leerlingenzorg (CvL)

In het kader van de leerlingenzorg is er een Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Deze commissie bestaat op de Tine Marcusschool uit de directeur, intern begeleider(s), orthopedagoog, CvL-logopedist en maatschappelijk werker. Zie voor verdere uitleg over de CvL de Algemene schoolgids. 

Op de Tine Marcusschool Emmen stemmen we ons onderwijsaanbod af op de leerling populatie. In ons basisaanbod zetten wij de intensieve aanpak in. We bieden extra ondersteuning op alle gebieden binnen het onderwijs. We gebruiken zoveel mogelijk concreet materiaal en maken waar mogelijk alles visueel.

Vier keer per jaar vindt een schoolbespreking plaats, met als doel zicht krijgen op de schoolbrede ontwikkeling.  In de onderwijsplannen staat het onderwijsaanbod beschreven en welke aanpak daarbij hoort. Aan de onderwijsplannen zijn leerroutekaarten toegevoegd waarin passende leerdoelen beschreven staan. Mocht een groep meer interventies nodig hebben wordt het onderwijsplan aangevuld met een groepsinterventie. Wanneer een individuele leerling niet voldoende rendement haalt uit de basisaanpak is er meer nodig. Daartoe differentiëren we. Als een leerling een onderwijsbehoefte en bijbehorend aanbod nodig heeft wat niet beschreven staat in het onderwijsplan of in de groepsinterventie, dan schrijven we een Individueel Handelings Plan( IHP). Borgingskaart zicht op ontwikkeling Borgingskaart Zicht op ontwikkeling.pdf

Om er voor te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen profiteren van het aanbod binnen de school hanteren we een zorgstructuur. Alle leerlingen zijn aan de hand van hun zorgbehoefte ingedeeld in verschillende zorgniveaus. De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de groep. Borgingskaart zorgroute Borgingskaart zorgroute.pdf

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

We vinden het heel belangrijk dat de leerlingen zich goed ontwikkelen. Voor elke leerling stellen we een ‘ontwikkelingsperspectief’ op aan het begin van ieder schooljaar. Voor nieuwe leerlingen is het OPP zes weken na de inschrijving klaar. We beschrijven de ontwikkelingsmogelijkheden, de doelen die we samen willen halen en wat nodig is om deze doelen te bereiken. Met de ouders en waar mogelijk met de leerlingen, bespreken we de inhoud van het OPP. De Commissie van Onderzoek (CvO) geeft ons advies over het ontwikkelingsperspectief. We evalueren het ontwikkelingsperspectief halfjaarlijks en stellen het bij als dat nodig is. Zie voor verdere uitleg over het OPP de Algemene schoolgids. 

Leerlingbesprekingen

Drie keer per jaar vindt er voor iedere groep een leerlingbespreking plaats. De leerkracht en de CvL kijken samen naar de ontwikkelingen op groeps- en leerling niveau. Iedere leerling wordt besproken aan de hand van het ontwikkelperspectiefplan (OPP), het leerlingvolgsysteem, het onderwijsplan en de daarbij behorende doelen.

 

 

Medische zorg

Toedienen medicatie

Mocht het zo zijn dat uw kind tijdens de dag medicatie moet innemen dan kunt u dit afstemmen met de leerkracht van uw kind. Wanneer een leerling start met medicatie, moet u een medicijnformulier invullen en vragen wij u wijzigingen door te geven aan de leerkracht. Wij verstrekken geen medicatie zonder dit formulier. Ieder nieuw schooljaar worden de medicijnformulieren door ouders gecheckt. Medicijnen moeten in het oorspronkelijke doosje zitten met een handleiding erbij. Leerlingen mogen op school nooit medicatie innemen zonder toezicht.

Ongelukken op school

Ondanks alle toezicht kan niet altijd voorkomen worden dat er vervelende dingen gebeuren met kinderen. Een tand door de lip, een buil op het hoofd: het zijn ongelukjes die ook op school gebeuren. Meestal kan onze EHBO’er / bhv-er dit behandelen. Indien nodig gaan we naar een huisarstsenpost in de buurt. Daar waar wij de situatie niet kunnen inschatten, laten wij dit aan deskundigen over. We stellen ouders zo snel mogelijk op de hoogte van de situatie, zodat u mee kunt denken.

Fysiotherapie of ergotherapie

Indien er sprake is van problemen in de fijne en/of grove motoriek, is er een mogelijkheid dat uw kind tijdens schooltijd hiervoor behandeling krijgt. De leerkracht zal met u overleggen mochten deze problemen gesignaleerd worden. Als u zelf vragen hierover heeft, kunt u dit altijd bij de leerkracht aangeven. Deze behandelingen worden gegeven door een therapeuten vanuit een vrije vestiging en lopen via de zorgverzekering. De fysiotherapeut of ergotherapeut zal vooraf eerst contact met u opnemen. 

Schoolaudiologie

Het Kentalis Audiologisch Centrum, locatie Groningen, verzorgt de schoolaudiologie op de Tine Marcusschool. Onder schoolaudiologie wordt verstaan het signaleren van veranderingen in gehoor en eventuele hoorhulpmiddel(len) en het faciliteren van de soloapparatuur. 

Naast de schoolaudiologie onderzoekt, begeleidt en adviseert het Kentalis Audiologisch Centrum kinderen en jongeren met gehoor-, spraak-, en taalproblemen. Het Audiologisch Centrum kan ook logopedisch of psychologisch onderzoek doen op school in het kader van herarrangeren binnen het Passend Onderwijs.

Ouders kunnen ook kiezen voor continueren audiologische zorg bij een ander audiologisch centrum.

Schoolarts

Hannah Nijboer is de schoolarts vanuit de GGD voor de Tine Marcusschool en verricht een instroomonderzoek bij nieuwe leerlingen. Daarna worden leerlingen tot 8 jaar elke 2 jaar en vanaf 8 jaar elke 3 jaar gezien door de schoolarts. De screening van de schoolarts is niet wettelijk verplicht. Indien u geen gehoor geeft aan de oproep of geen toestemming geeft, wordt hier een aantekening van gemaakt in het digitale dossier van de schoolarts. Onderzoek op indicatie of verzoek is altijd mogelijk. De schoolarts wordt binnen de CvL geconsulteerd in het geval van medische hulpvragen.