Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

We bieden goed onderwijs. Daarom stellen we ambitieuze en realistische doelen. Naar aanleiding van de opbrengsten van 2021-2022 zijn er maatregelen genomen. Het resultaat hiervan kunt u hieronder lezen.

Maatregel                                                                                 Wat is bereikt                                                                                    

Werken vanuit Onderwijsplannen waarin ons aanbod en de manier waarop we dat doen beschreven staat.

De onderwijsplannen van de verschillende vakgebieden zijn afgerond en vastgesteld. Input voor deze plannen is gegeven door leerkrachten van zowel de onderbouw als de leerkrachten van de bovenbouw. De logopedisten én de leerkrachten hebben de inhoud van het onderwijsplan Mondelinge Taal verzorgd. 

Begrijpend lezen: iedere leerkracht zorgt voor de mogelijkheid tot het thuis lezen van de te behandelen lessen. 

De leesteksten worden via Social schools gedeeld met de ouder(s) en verzorger(s). 

Rekenonderwijs: werken vanuit leerroutekaarten met als middel Gynzy, met sprongen vooruit. In groep 3-4 werken vanuit de 19 stappen van automatiseren. 

Het rekenaanbod van de school is omschreven in het onderwijsplan rekenen. We werken met de digitale en papieren versie van Gynzy. De afspraken rond het automatiseren zijn opgenomen in het onderwijsplan en weggezet in de lesroosters. 

 

Alles in Eén: twee thema's worden schoolbreed opgezet. 

Het thema vervoer en verkeer én het thema kleding en sport zijn schoolbreed opgezet. Een gezamenlijke opening en een afsluiting met de ouders behoren tot het samen beleven van de thema's. 

 

Leerlijn Parnassys Jonge kind implementeren. De leerlijn is geïmplementeerd. Tijdens de oudergesprekken van de leerlingen van groep 1-2 is de ontwikkelingslijn van Parnassys Jonge kind de leidraad van het gesprek. 

 

Onderwijsresultaten

We leggen vast welke resultaten we willen halen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. De uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. De resultaten brengen we in kaart aan de hand van observaties en/of toetsen. Voor het SO zijn dit vooral Cito-toetsen. Op basis van de resultaten zijn wij in staat om doelstellingen op maat te formuleren voor onze leerlingen.

Op de Tine Marcusschool Emmen werken we vanuit school, naar groep, naar leerling. We zijn als team gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Zo verkrijgen we samen zicht op de ontwikkeling en op de ononderbroken leerlijn voor het kind. We leggen de focus op de juiste analyses, begripsvorming, stellen we de bijbehorende acties op en laten deze acties in een duidelijk kader cyclisch terugkomen.

De resultaten van het schooljaar 2023-2024 worden op de terugkomdag aan het einde van de zomervakantie geëvalueerd door het team onder leiding van de intern begeleiders. 
Vanaf dat moment kunnen we een duidelijke analyse maken van de resultaten naar aanleiding van de door ons gestelde ambities. Dit onderdeel wordt vanaf dan ook aangevuld met de meest recente informatie en inzichten. 
 

 

 

Didactische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren

Elk schooljaar meten we 2x per jaar de didactische ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 met de afname van de Cito toetsen 'leerling in beeld'. De ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 1 en 2 volgen we met het observatie instrument Parnassys Jonge kind. In groep 8 nemen we de Route 8 toets af. 

De schoolambities van de Tine Marcusschool zijn:

- voor groep 1 t/m 4: 75% van de leerlingen behaalt het niveau VMBO-KB. De andere 25% van de leerlingen halen een niveau wat naar boven of beneden kan afwijken.

-voor groep 8: 90% van onze leerlingen behaalt het vastgestelde uitstroomperspectief.

Dit schooljaar behalen we bij groep 4 de ambities niet. Maatregelen die genomen worden om de opbrengsten te verhogen zijn te lezen in het analysedocument opbrengsten en leerresultaten 2022-2023 Eind. 


Dit jaar hebben 6 leerlingen de eindtoets Route 8 gemaakt. De resultaten komen voor 5 leerlingen overeen met de vastgestelde uitstroomprofielen van de leerlingen. Dat is 83,3%. De gestelde ambitie is daarmee niet behaald.

 

Opbrengsten sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren

We maken gebruik van het instrument Scol om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te brengen. Groep 7-8 behaalt de landelijke norm. Groep 5-6 behaalt deze norm niet. 

 

 Opbrengsten sociale veiligheid                                                                  

Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we met de Veiligheidsthermometer. Onze ambitie is dat meer dan 90 procent van de leerlingen zich veilig voelt. Groep 7-8 behaalt de ambitie. Groep 5-6 behaalt deze ambitie niet. Verbeterpunten worden in een plan van aanpak weggezet.                                                                                                                                                                                                                                 


 

Overgang naar een andere school

In het schooljaar 2021-2022 zijn 16 leerlingen uitgestroomd. 10 Leerlingen zijn tussentijds uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die vóór het einde van groep 8 naar een andere school gaan. 6 leerlingen zijn aan het eind van groep 8 uitgestroomd. Dit noemen we einduitstroom.

Informatie over eind uitstroom

In het schooljaar 2021 -2022 zijn er 5 leerlingen uitgestroomd na leerjaar 8. 

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel zoals twee jaar daarvoor vastgesteld, wordt niet behaald (60%). Twee leerlingen hebben een UP wat hoger is. 

  2020-2021   2021-2022   2022-2023 2023-2024
ZML   1
 Praktijkonderwijs  1 020
 Vmbo-bb 2 523
 Vmbo-kb 2 011
 Vmbo-tl  11
 Totaal 5 666
 Totaal naar regulier 2 454
 Totaal naar (v)so 3 112

 

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

  2020-2021    2021-2022   2022-2023  2023-2024
 Basisonderwijs (bao)  7 432
 Speciaal basisonderwijs (sbo)  5 551
 Speciaal onderwijs (so) 3 321
 Thuiszitter met leerplichtontheffing 1--
 Buitenland  --
 Totaal 15 13104

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. 

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen in 2022-2023   6 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2023 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt  5  leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2023 niet meer op hetzelfde uitstroomniveau bevindt    1 leerlingen
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2023 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt    0 leerlingen

Van 6 leerlingen die in 2022-2023 zijn uitgestroomd weten we op welk niveau ze zitten. Vijf leerlingen daarvan zitten nog op het niveau waarop ze uitstroomden. Dit betekent dat de school een goede inschatting maakt van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Van 1 leerling weet de school dat hij/zij boven het uitstroomniveau zit.

Dit betekent dat 85% van de uitgestroomde leerlingen na 2 jaar functioneert naar verwachting in de vervolgsetting, zoals destijds geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan.
 

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Leerling Tevredenheidsonderzoek

In april 2023 heeft het Kentalis Leerling Tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld. Kentalis Tine Marcusschool Emmen scoort als school een 7,3. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 100%.

Als sterk worden benoemd: leren je mening te geven en afstemming. 

Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan 2023. 

 

Ouder Ervaringen onderzoek

In april 2022 heeft het Kentalis Ouder Ervaringen onderzoek plaatsgevonden. 12% van de ouder(s)/verzorger(s) heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is onvoldoende. Hierdoor kan er geen goed beeld van de kwaliteit van de Tine Marcusschool geschetst worden:

 • Gemiddelde Kentalis: 8,1 (in de vorige meting 8,0)
 • Tine Marcusschool Emmen: 8,5 (in de vorige meting 8,3)

Als sterk worden benoemd: schoolklimaat, informatie en communicatie, imago van de school, leerlingenzorg – en begeleiding. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020

In maart 2020 heeft het Kentalis medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De respons op de vragenlijst was 66,7%; 16 van de 24 medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. 
Het onderzoek is opgedeeld in 4 thema’s 

 • Bevlogenheid        --> score 7,8
 • Autonomie             --> score 8.3
 • Werkgeverschap   --> score 6,1
 • Sociale veiligheid  --> score 8,7

 

 

Audit of inspectie

In oktober 2022 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de Tine Marcusschool Emmen. De inspectie beoordeelt de onderwijskwaliteit als voldoende. De inspectie geeft aan dat de school de onderwijskwaliteit doelgericht heeft verbeterd de afgelopen anderhalf jaar. 

Maatregelen

Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot de volgende maatregelen, die worden uitgevoerd in 2023-2024:

 • Alle OPP's zijn omgezet in het nieuwe Kentalis format OPP. 
 • Eind schooljaar 2023-2024 heeft de school een nieuw kind rapport dat uit kan groeien naar het werken met portfolio's. 
 • Analyses van de methode gebonden toetsen leiden tot differentiatie in leerstof, tijd en aanpak.
 • Er is een borgingskaart van het toets protocol Cito leerling in beeld. 
 • Bureau Halt komt lessen verzorgen over de veiligheid ten aanzien van sociale media en veilig gebruik internet. 
 • De school heeft een Onderwijsplan sociaal emotionele ontwikkeling, waarin afspraken staan over de afname en analyse van de MSV en SCOL.