Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

We bieden goed onderwijs. Daarom stellen we ambitieuze en realistische doelen. Naar aanleiding van de opbrengsten van 2019-2020 zijn er maatregelen genomen. Het resultaat hiervan kunt u hieronder lezen.

Maatregel                                                                                 Wat is bereikt                                                                                    

Didactisch handelen gericht op leerkracht handelen – leerstofaanbod a.h.v. visie op leren-> middels structureel  uitvoeren klassenbezoeken/ coahing on the job.

Coaching on the job uitgevoerd. Speerpunten t.a.v. didactisch handelen zichtbaar in alle groepen.

 

Doorgaande leerlijnen opstellen t.a.v. rekenonderwijs, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Schoolbrede afspraken vaststellen.

Doorgaande leerlijnen opstellen t.a.v. rekenonderwijs, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Schoolbrede afspraken vaststellen.

Invoeren schoolbespreking  ( 4x per jaar-Opbrengstgericht werken)

Grote schoolbespreking en kleine schoolbespreking hebben plaatsgevonden. De nieuwe besprekingen zijn gepland voor schooljaar 2022-2023

 

Analyse schoolopbrengsten en leerresultaten ( analyses, begripsvorming, opstellen bijbehorende acties in duidelijk kader cyclisch terug te laten komen)

Schoolanalyse is gekoppeld aan de schoolbespreking. Document gedeeld met het bestuur.

 

 

Onderwijsresultaten

We leggen vast welke resultaten we willen halen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. De uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. De resultaten brengen we in kaart aan de hand van observaties en/of toetsen. Voor het SO zijn dit vooral Cito-toetsen. Op basis van de resultaten zijn wij in staat om doelstellingen op maat te formuleren voor onze leerlingen.

Op de Tine Marcusschool Emmen werken we vanuit school, naar groep, naar leerling. We zijn als team gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Zo verkrijgen we samen zicht op de ontwikkeling en op de ononderbroken leerlijn voor het kind. We leggen de focus op de juiste analyses, begripsvorming, stellen we de bijbehorende acties op en laten deze acties in een duidelijk kader cyclisch terugkomen.

 

 

Opbrengsten van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen

Dit jaar halen we bij groep 4 de ambities niet. De leerlingen van groep 8 behalen de ambities op het gebied van technisch lezen (AVI) en begrijpend lezen.

Dit jaar hebben 5 leerlingen de eindtoets Route 8 gemaakt. De resultaten komen voor 3 leerlingen overeen met de vastgestelde uitstroomprofielen van de leerlingen. De ambitie is niet behaald.

 

Opbrengsten sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren

We maken gebruik van het instrument Scol om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te brengen. Dit jaar halen we de ambitie. De schoolambitie is gesteld op 3,25(voldoende).

 

 Opbrengsten sociale veiligheid                                                                  

Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we met de Veiligheidsthermometer. Onze ambitie is dat meer dan 90 procent van de leerlingen zich veilig voelt. Dit jaar halen we de ambitie.                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken

Leerling Tevredenheidsonderzoek

In november 2021 heeft het Kentalis Leerling Tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld. Kentalis Tine Marcusschool Emmen scoort als school een 8,8. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 71%: op het moment van de afname waren een aantal leerling afwezig ten gevolge van de Corona maatregelen. De uitslagen geven alsnog een betrouwbaar beeld van de mening van de leerlingen.

Als sterk worden benoemd: de sfeer op school, lestijd, omgaan met elkaar en lesgeven. 

Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan 2022-2023. 

 

Ouder Ervaringen onderzoek

In april 2022 heeft het Kentalis Ouder Ervaringen onderzoek plaatsgevonden. 12% van de ouder(s)/verzorger(s) heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is onvoldoende. Hierdoor kan er geen goed beeld van de kwaliteit van de Tine Marcusschool geschetst worden:

 • Gemiddelde Kentalis: 8,1 (in de vorige meting 8,0)
 • Tine Marcusschool Emmen: 8,5 (in de vorige meting 8,3)

Als sterk worden benoemd: schoolklimaat, informatie en communicatie, imago van de school, leerlingenzorg – en begeleiding.

Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan 2022-2023. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020

In maart 2020 heeft het Kentalis medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De respons op de vragenlijst was 66,7%; 16 van de 24 medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld.  Het onderzoek is opgedeeld in 4 thema’s 

 • Bevlogenheid        --> score 8.4
 • Betrokkenheid       --> score 8.2
 • Werkgeverschap   --> score 7.0
 • Sociale veiligheid  --> score 7.2

 

 

Audit of inspectie

In september 2021 heeft een Kentalis auditteam een bezoek gebracht aan de Tine Marcusschool Emmen. Een aantal verbeterpunten ten aanzien van het leerstofaanbod, didactisch handelen en zorg en begeleiding zijn opgemerkt. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in een plan van aanpak. In juni 2022 vond er een nieuwe interne deelaudit plaats om te kijken of op de genoemde punten voldoende ontwikkeling zichtbaar is. In oktober brengt de inspecteur van Onderwijs een bezoek aan de Tine Marcus Emmen.

Overgang naar een andere school

In het schooljaar 2020-2021 zijn 17 leerlingen uitgestroomd. 13 Leerlingen zijn tussentijds uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die vóór het einde van groep 8 naar een andere school gaan. 5 leerlingen zijn aan het eind van groep 8 uitgestroomd. Dit noemen we einduitstroom.

Informatie over eind uitstroom

In het schooljaar 2020 -2021 zijn er 5 leerlingen uitgestroomd na leerjaar 8. 

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel zoals twee jaar daarvoor vastgesteld, wordt nie behaald (60%). Twee leerlingen hebben een UP wat hoger is. 

          2019-2020    2020-2021    2021-2022  
 Praktijkonderwijs   1  1  0
 Vmbo-bb  2  2  5
 Vmbo-kb  1  2  0
 Vmbo-tl      
 Totaal  4  5  5
 Totaal naar regulier  2  2  4
 Totaal naar (v)so  2  3  1

 

 

Informatie over tussentijdse uitstroom

   2019-2020     2020-2021     2021-2022  
 Basisonderwijs (bao)   6  7  4
 Speciaal basisonderwijs (sbo)   3  5  5
 Speciaal onderwijs (so)  3  3  3
 Thuiszitter met leerplichtontheffing     1
 Buitenland      
 Totaal  12  15  13

 

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. 

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen in 2019-2020 16 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2021 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 15 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2021 niet meer op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 1 leerlingen
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2021 nog op hetzelfde uitstroomniveau bevindt 0 leerlingen

Van 16 leerlingen die in 2019-2020 zijn uitgestroomd weten we op welk niveau ze zitten. 15 leerlingen daarvan zitten nog op het niveau waarop ze uitstroomden. Dit betekent dat de school een goede inschatting maakt van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen.

Dit betekent dat 94% van de uitgestroomde leerlingen na 2 jaar functioneert naar verwachting in vervolgsetting, zoals destijds geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan.  

Maatregelen

Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot de volgende maatregelen, die worden uitgevoerd in 2022-2023:

 • Werken vanuit onderwijsplannen, waarop ons aanbod en de manier we dat doen beschreven staat
 • Begrijpend lezen: iedere leerkracht zorgt voor de mogelijkheid tot het lezen van de te behandelen lessen, thuis.
 • Verscherpte aanpak voor: mondeling vaardig maken; woordenschat, visueel maken
 • Rekenonderwijs: werken vanuit leerroutekaarten met als middel Gynzy, met sprongen vooruit. In groep 3-4 werken vanuit de 19 stappen van automatiseren.
 • Alles in Eén: twee thema’s worden schoolbreed opgezet
 • Leerlijn Parnassys Jonge Kind implementeren