Onze school

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids vindt u informatie over de Tine Marcusschool Groningen en Assen voor het schooljaar 2021-2022.

Er bestaat een algemene schoolgids en een schoolspecifieke schoolgids. De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis. Deze informatie is bedoeld voor ouders en verzorgers* van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante dienstverlening ondersteuning krijgen op een school in de buurt. De scholen en de ambulante dienstverlening vallen onder Stichting Kentalis Onderwijs.

Iedere school heeft ook een eigen schoolspecifieke schoolgids en er is een app met informatie. De app kan bij de school worden opgevraagd. 

  *Overal in de schoolgids waar ouders worden genoemd, worden ook verzorgers bedoeld.

Met vriendelijke groet,

Annemiek Lourens en Kirsten Romeijnders (Directie Tine Marcusschool Groningen en Assen)

Informatiekaart met praktische info

Naast deze (deel-)schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke informatie, zoals de data van de schoolvakanties. U ontvangt deze kaart aan het begin van het schooljaar.

Onze visie

Op de Tine Marcusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen leren binnen een betekenisvolle omgeving, waarbij er een hoge mate is van actieve betrokkenheid en eigenaarschap bij de leerling. We willen kinderen dus een leeromgeving bieden die verbanden legt tussen de wereld binnen school en de wereld daarbuiten. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen leren en heeft ook ruimte om aan te geven wat hij/zij wil leren. We focussen in ons onderwijs op talenten én stellen onszelf continu de vraag: wat heeft deze leerling nodig? We zijn ambitieus, werken met behulp van plannen en sturen op opbrengsten. We streven reguliere doelen na en maken aanpassingen indien nodig. We geven eigentijds onderwijs, waarmee de leerlingen goed worden voorbereid op de toekomst. We werken dan ook aan vaardigheden, die in de toekomst van de leerlingen van belang zijn. Vaardigheden op het gebied van digitalisering, globalisering en individualisering. Op de Tine Marcusschool betekent dit dat we vertrouwen hebben in de kwaliteiten en vaardigheden van de professionals. We stimuleren het eigenaarschap van de professionals, zodat besluiten over leerlingen en het onderwijs op de plek worden genomen waar de gevolgen kunnen worden overzien. Voor de komende jaren hebben we als de Tine Marcusschool vier belangrijke aandachtspunten vastgesteld. Deze aandachtspunten vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2024.

 1. We streven naar kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning voor leerlingen met een TOS.
 2. We bieden in samenwerking met regulier onderwijs (Assen en Groningen, Heiligerlee en mogelijk op termijn Hoogezand en/of Delfzijl) thuisnabij onderwijs waarbij we vanuit een mediumsetting of school-in-school gedachte het onderwijs met ketenpartners vorm willen geven.
 3. Als school zoeken we naar mogelijkheden om het netwerk rondom ouders, leerling en school te versterken. Afstemmen met interne en externe betrokkenen is hierbij essentieel (Samenwerkingsverbanden, Portalis, Accare, Elker, OCRN regulier onderwijs etc,) maar ook met Kentalis zorg. We geloven in het werken vanuit horizontale relaties. Het verder vormgeven van op overeenstemming gericht overleg vormt de basis voor ons handelen.
 4. Op school werken wij vanuit het principe vanuit leerKRACHT; samen elke dag een beetje beter. Dit houdt in dat wij professionals vertrouwen geven dat zij het beste met de leerlingen voor hebben en dat zij eigenaarschap ervaren voor hun eigen ontwikkeling en die van de leerling. Wij geloven dat vaardigheden te leren en te verbeteren zijn (Growth mindset, Carol Dweck) en dagen elkaar hierin uit door het geven en ontvangen van feedback aan elkaar.  

Voor uitgebreide informatie over onze school, verwijzen wij u naar het schoolplan 2019-2024.

Onze leerlingen

De school biedt voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid een plek waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen meedoen in een maatschappij die is ingesteld op communicatie. De leerlingen op school zijn 4 tot en met 12 jaar. Er kan bij leerlingen, naast een TOS ook sprake zijn bijkomende problematiek. Daarbij is het belangrijk dat taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid op de voorgrond staat. In ons onderwijsaanbod houden we rekening met het taalniveau en de (hoor)mogelijkheden van de leerlingen. Het team onderscheidt zich door expertise op het gebied van taal en communicatie. De gesproken taal is het uitgangspunt op de Tine Marcusschool.

Schoolondersteuningsprofielen

Onze school kan onderwijs bieden aan leerlingen met de volgende arrangementen:

 • TOS (ESM) onderwijsarrangement tot 9 jaar
 • TOS (ESM) onderwijsarrangement tussen 9-12 jaar

We streven naar een maximale groepsgrootte van 14 leerlingen per groep. Het onderwijsaanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij de communicatie ondersteunde middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgt uw kind optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en verwerken en om zelf taal te uiten.

Leerlingen met TOS kunnen instromen vanaf vier jaar. Ze verlaten onze school in het schooljaar dat zij twaalf jaar worden. Soms is het mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. Ons streven is echter dat, als het mogelijk is, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (weer) naar een reguliere basisschool gaan. Sommige leerlingen volgen bij ons onderwijs vanaf de kleuterleeftijd. Er zijn ook leerlingen die eerst ergens anders onderwijs volgden en later zijn gestart bij Kentalis. 

In beginsel zijn alle leerlingen met het juiste onderwijsarrangement welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt.  Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, interne en externe specialisten, het SWV en Jeugdhulp.

Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

 1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor zichzelf en de medeleerlingen
 2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
 3. Leerlingen die medische hulp en ondersteuning nodig hebben.

Er zijn leerlingen die vanuit de TOS voortkomende gedragsproblematiek laten zien, bijvoorbeeld doordat de leerling zich onvoldoende begrijpelijk uit kan drukken en/of de ander onvoldoende begrijpt. Door tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften t.a.v. de TOS, zou deze gedragsproblematiek na enige tijd af moeten nemen. Is er geen sprake van afname van de gedragsproblematiek, of zal deze er naar inschatting op basis van de ernst en aard van de problematiek niet binnen afzienbare tijd zijn, dan is het de vraag of de Tine Marcusschool voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Bij deze leerlingen is soms extra inzet van tijdelijke expertise en ondersteuning nodig die niet altijd vanuit Kentalis kan worden geboden. Indien de verwachting is dat deze tijdelijke extra inzet van ondersteuning na verloop van tijd afgebouwd kan worden, zouden deze leerlingen op de Tine Marcusschool in Groningen onderwijs kunnen (blijven) krijgen. Mocht er structureel of voor een langere periode extra ondersteuning buiten cluster 2 nodig zijn, dan moet altijd in ogenschouw genomen worden of de Tine Marcusschool de best passende plek is voor deze leerling, of dat andere zorg- of onderwijsbehoeften dan passend binnen cluster 2 onderwijs voorliggend zijn. Ook kan het zijn dat er ondanks dat er sprake is van een (ernstige) TOS, zodanige gedragsproblematiek bestaat dat deze de behandeling van de TOS te zeer belemmert en de ontwikkeling om die reden doet stagneren. Ook dan moet de differentiële afweging worden gemaakt in welke setting deze leerling het best verder tot ontwikkeling kan komen, eventueel met aanvullende ondersteuning vanuit cluster 2.

In verband met de kleine omvang en daardoor beperkte beschikbaarheid van ondersteunend personeel van de nevenlocatie in Assen, kan in vergelijking met de hoofdlocatie in Groningen in mindere mate de noodzakelijke ondersteuning worden geboden aan zorgintensieve leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften. Hierbij valt te denken aan leerlingen met ernstige bijkomende problematiek naast een (vermoeden van) TOS.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de grenzen van de mogelijkheden van de Tine Marcusschool, verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolplan

Op basis van het Beleidsplan 2019-2024 van Kentalis heeft de Tine Marcusschool een schoolplan 2019-2024 opgesteld. Zoals in de inleiding al is beschreven, zijn er vier aandachtspunten geformuleerd als focus voor het continu verbeteren van ons handelen. Op basis van deze aandachtspunten en de sterkte-zwakte analyse, analyse van de basiskwaliteit en input van het gehele team, is het gehele schoolplan vastgesteld. In het schoolplan worden de vier hoofdpunten uitgewerkt in meerdere concrete verbeterpunten. De verbeterpunten worden verdeeld over de verschillende schooljaren. Voor het schooljaar 2021-2022 worden de verbeterpunten beschreven in het jaarplan 2021-2022. Voor meer informatie over het schoolplan, verwijzen wij u naar het gehele schoolplan.

Organisatie van de school

Verzorgingsgebied en het schoolgebouw

De Tine Marcusschool Groningen ligt aan de Jaltadaheerd in de wijk Beijum in Groningen. De school is rustig gelegen in een woonwijk en bevat groepslokalen voor lessen, logopedische ruimten, een zaal voor bewegingsonderwijs, ruimte voor fysiotherapie en speltherapie. In vrijwel alle ruimten zijn digitale schoolborden te vinden. Naast de Tine Marcusschool zijn ook de Taaltrein (Vroegbehandeling Kentalis Zorg), het STA (Spraak-Taal Ambulatorium) en groepen IGT (Intensieve groepsbehandeling TOS) gevestigd in het gebouw.

Sinds start schooljaar 2019-2020 is er een nevenlocatie van de Tine Marcusschool in Assen aan de Schoolstraat 33 gevestigd om voor de leerlingen in Noord-Drenthe meer thuisnabij onderwijs te organiseren. Leerlingen uit deze omgeving van de groepen 1 t/m 4 krijgen les op deze nevenlocatie. 

De leerlingen van de Tine Marcusschool komen uit de provincies Groningen en (Noord-) Drenthe. De meeste leerlingen komen voor het eerst op school via de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling) of een medisch kinderdagverblijf. Ook vindt er instroom plaats uit het regulier basisonderwijs of via onze ketenpartners uit het speciaal onderwijs.

Bezetting van de groepen

We starten het schooljaar 2021-2022 met 16 groepen tot gemiddeld 14 leerlingen, waarvan 2 groepen in Assen. We volgen zoveel mogelijk dezelfde inhoud, tempo en structuur als regulier onderwijs. We streven dezelfde kerndoelen na en zijn georganiseerd volgens dezelfde principes (groepen 1 t/m 8). Leerlingen kunnen tot en met hun 12e jaar bij ons onderwijs volgen, maar wij streven een eerdere overstap naar regulier onderwijs na. Leerlingen worden voornamelijk ingedeeld op basis van kalenderleeftijd. Uiteraard wordt er altijd ook rekening gehouden met de groepssamenstelling en kindkenmerken. Indien het passend is bij de onderwijsbehoeften van de leerling werken we groepsoverstijgend.

Onderwijsteam

Ongeveer 60 medewerkers verzorgen het onderwijs, direct of indirect, aan onze leerlingen. Een grote organisatie die in de loop der jaren haar expertise en onderwijsaanbod verder heeft uitgebreid tot wat het nu is: een moderne schoolorganisatie met gemotiveerde en professionele medewerkers. Op de Tine Marcusschool zijn onderstaande functies betrokken bij het onderwijs:

 • Leerkracht: is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
 • Onderwijsassistent: ondersteunt bij het onderwijs in de groep en werkt met kleine groepjes leerlingen buiten de groep.
 • Logopedist, geeft logopedie: individueel of in groepjes en is in de groep aanwezig bij de groepslessen met betrekking tot de woordenschat en communicatieve redzaamheid.
 • CvL-logopedist: is er voor leerlingenzorg op groeps- en leerlingniveau, maakt deel uit van de CvL, is verantwoordelijk voor het arrangeren en geeft handelingsadviezen aan logopedisten en leerkrachten.
 • Intern begeleider: is er voor leerlingenzorg op school-, groeps- en leerlingniveau, en maakt deel uit van de CvL en ondersteunt en coacht leerkrachten.
 • Gedragskundige en behandelcoördinator ambulante zorg van Kentalis: is er voor leerlingenzorg op school-, groeps en leerlingniveau, voert handelingsgerichte diagnostiek uit of verwijst daartoe naar externe ketenpartners en stemt de behandeling/hulpverlening af. De gedragskundige maakt deel uit van en coördineert de CvL, adviseert en begeleidt betrokkenen in het systeem van de leerling. Coördineert de multidisciplinaire behandeling. 
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs en de doorlopende leerlijn.
 • Administratie: verzorgt de administratie, beantwoordt de telefoon, beheert SocialSchools, verzorgt communicatie met ouders middels SocialSchools en is aanspreekpunt voor ouders en externen omtrent praktische zaken.
 • Conciërge: beheert de receptie van de Tine Marcusschool, beantwoordt de telefoon en is verantwoordelijk voor de uiterlijke verzorging van het schoolgebouw.
 • Managementassistent: ondersteunt de afdelingsdirecteuren bij het organiseren van afspraken en vastleggen van besluiten.
 • Directeuren: hebben de dagelijkse leiding, zijn voorzitter van de CvL en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de gehele schoolorganisatie.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie.

Als u uw kind wilt inschrijven bij de Tine Marcusschool, dan heeft u een beschikking nodig van de CvO (Commissie van Onderzoek; een buitenschoolse organisatie). U kunt zich via de website aanmelden bij Kentalis. Als u zich heeft aangemeld, zal een trajectbegeleider of ambulant begeleider u ondersteunen bij het oriënteren op mogelijke scholen. Nadat uw kind een beschikking voor een onderwijsarrangement heeft ontvangen van de CvO, zullen wij u vragen een inschrijvingsformulier in te vullen voor de Tine Marcusschool. U kunt uw kind dus alleen bij de Tine Marcusschool inschrijven op grond van een onderwijsbeschikking van de CvO.