Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Op de Tine Marcusschool werken we cyclisch aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, dit noemen we de kwaliteitszorg. Bij het streven van continue verbetering van de onderwijskwaliteit hanteren we twee belangrijke uitspraken:

 • 'Wat heeft de leerling eraan?'
 • 'Samen elke dag een beetje beter'

We bieden goed onderwijs. Daarom stellen we ambitieuze en realistische doelen. Naar aanleiding van de evaluaties en opbrengsten van 2021-2022 zijn er maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben we beschreven in verbeterplannen in het jaarplan 2022-2023. In het jaarverslag 22-23 hebben we alle verbeterpunten geëvalueerd. Hieronder kunt u een belangrijke selectie lezen. 

Maatregel  Wat is bereikt
De leerlingen kunnen beter omgaan met ruzie. De leerlingen kunnen beter omgaan met ruzie door groei in de vaardigheden: luisteren naar de
ander, ingaan op de ander en oplossingen bedenken. De meeste leerlingen hebben groei op deze vaardigheden laten zien.
De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen ontwikkeling.

De medewerkers voeren reflectieve gesprekken met de leerlingen. De leerlingen krijgen meer inzicht in wat ze kunnen en wat ze nog willen leren. Dit maken we zichtbaar met persoonlijke leerdoelen in de klas. 

De leerlingen hebben de mogelijkheid om diverse leesboeken te lezen.

De bibliotheek is verplaatst naar het leerplein. Door de inzet van de biebmoeders kunnen de kinderen elke dag hun leesboek omruilen. Dit vergroot de leesmotivatie.

De leerlingen beter begeleiden door inzet van ondersteunend tekenen Het hele team is geschoold in ondersteunend tekenen. Ondersteunend tekenen wordt ingezet bij individuele gesprekken of bij de instructies. Door het ondersteunend tekenen zijn situaties of instructies meer visueel en duidelijker. Dit zorgt voor beter begrijpen.
In de groepen 3 werken we meer met spelend leren. De overgang van groep 2 naar 3 hebben we versoepeld door meer inzet van spelend leren in de groepen 3. Er wordt gewerkt met een speelhoek in de klas en diverse doelen worden middels spelend leren aangeboden.

Onderwijsresultaten

We leggen vast welke resultaten we willen halen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. De uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. De resultaten brengen we in kaart aan de hand van observaties en/of toetsen. Op basis van de resultaten zijn wij in staat om doelstellingen op maat te formuleren voor onze leerlingen.

Opbrengsten van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen juni 2023

Dit jaar halen we de ambities (90%) niet. Voor begrijpend lezen behaalt 47% van de leerlingen de ambitie. Voor technisch lezen is dat 56%. Voor rekenen en wiskunde behaalt 67% van de leerlingen de ambitie. Dit is een groei van 13% ten opzichte van vorig schooljaar. Voor spelling wordt de ambitie ook niet gehaald (52%) maar zien we wel een groei van 13%. In groep 8 hebben we naar het referentieniveau gekeken. Voor begrijpend lezen haalt 70,6% niveau 1F. Bij taalverzorging haalt 52,9% 1F of hoger en voor rekenen haalt 35,3% 1F of hoger. 

Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling juni 2023
We maken gebruik van het instrument SCOL om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en hiermee een vertaalslag te maken naar het handelen op individueel-, groeps- en schoolniveau. Onze ambitie is dat ten minste 75% van de leerlingen de schoolnorm behaalt. Dit (voor)jaar halen we onze ambitie, 82 procent van de leerlingen haalt de schoolnorm.

Opbrengsten sociale veiligheid juni 2023
Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit doen we met de monitor sociale veiligheid (leerlingSCOL). Onze ambitie is dat meer dan 60 procent van de leerlingen de reguliere norm haalt. We halen het doel niet. Vanaf volgend schooljaar wordt er met een schoolstandaard gewerkt. Het gestelde doel voor ‘welbevinden’ is gehaald. De gestelde doelen voor ‘sociale veiligheidsbeleving’ en ‘aantasting sociale en fysieke veiligheid’ halen we niet.

Eindtoets groep 8 juni 2023

17 leerlingen hebben de eindtoets route 8 gemaakt. Dit is 100% van de totale groep leerlingen. Van deze groep leerlingen is voor 82% het advies van de eindtoets route 8 passend bij het schooladvies. Voor 2 leerlingen hebben wij het advies naar boven bijgesteld na overleg binnen de Commissie van Leerlingenzorg. Voor drie leerlingen hebben we alsnog gekozen voor een dubbeladvies.

Overgang naar een andere school

Dit schooljaar zijn 38 leerlingen uitgestroomd waarvan 21 leerlingen tussentijds zijn uitgestroomd. Dit zijn leerlingen die vóór het einde van groep 8 naar een andere school gaan. Er zijn 17 leerlingen aan het eind van groep 8 uitgestroomd, dit noemen we einduitstroom.

Informatie over eind uitstroom

De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel zoals twee jaar daarvoor vastgesteld, wordt niet behaald (59%). In onderstaande tabel is te zien waar de leerlingen na groep 8 naartoe uitstroomden.
 

Uitstroom na groep 8   2020-2021 2021-2022 2022-2023
Praktijkonderwijs 0 4 5
VMVO-BB 8 8 10
VMBO-KB 9 5 0
VMBO-TL 1 1 2
Havo 1 0 0
Anders 1 0 0
Totaal 20 18 17
Totaal naar regulier 9 13 10
Totaal naar (v)so 11 5 7

(Anders: schooljaar 2020-2021 één leerling ZML-maatwerktraject.)

Informatie over tussentijdse uitstroom

In onderstaande tabel is te zien waar de tussentijds uitgestroomde leerlingen naartoe zijn gegaan.

Tussentijdse uitstroom 2020-2021  2021-2022 2022-2023 
Basisonderwijs (bao) 16 18 12
Speciaal basisonderwijs (sbo) 5 9 5
Speciaal onderwijs 3 4 4
Thuiszitter met leerplichtontheffing 0 0 0
Buitenland 0 0 0
Totaal 24    31 21

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging. 

Totaal uitgestroomde leerlingen 2021-2022 44 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2022 nog op hetzelfde
uitstroomniveau bevindt
31 leerlingen
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2022 niet meer op hetzelfde
uitstroomniveau bevindt
4  leerlingen
Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2022 nog
op hetzelfde uitstroomniveau bevindt
9 leerlingen

Van 35 leerlingen die in 2021-2022 zijn uitgestroomd weten we op welk niveau ze zitten, 31 leerlingen (89%) daarvan zitten nog op het niveau waarop ze uitstroomden. Dit betekent dat de school voor deze leerlingen een goede inschatting maakt van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen (ambitie 75% is behaald). We weten echter niet of dit voor alle leerlingen geldt aangezien we van 9 leerlingen geen informatie hebben ontvangen.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoek

Ouder ervaringenonderzoek

In maart 2022 zijn de resultaten gepubliceerd van het Kentalis Ouder Ervaringenonderzoek. Voor onze school hebben de ouders gemiddeld het rapportcijfer 8,4 gegeven (ten opzichte van een gemiddelde score van 8,1 voor heel Kentalis). Wij hebben de scores geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn maatregelen tot verbetering getroffen. Met name de leerlingen leren omgaan en veilig gebruiken van social media, het leren aantrekkelijk maken, ouderbetrokkenheid en het lesuitval ten tijde van Corona zijn uit het onderzoek naar voren gekomen. 

Zie onderstaande poster voor de samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek.

Poster ouderervaringenonderzoek 2022

Leerlingenervaringen onderzoek

In maart 2023 heeft het Kentalis leerlingenervaringen onderzoek plaatsgevonden. Onze leerlingen hebben de school beoordeeld met het gemiddeld het rapportcijfer 7,7. Met name de onderdelen: omgang met elkaar, inzicht in eigen leren, het lesgeven en de sfeer op school laten een mooie score en groei zien. Op de een aantal thema's zien de leerlingen nog verbetering mogelijk. In het schoolplan 2024-2028 nemen we de volgende aandachtspunten mee:
 

 • Leren omgaan met sociale media. Ondanks de huidige inzet van Delta de Draak en de week van de mediawijsheid, geven de leerlingen aan meer te willen leren op het gebied van sociale media. 
 • Leerlingen durven te zeggen als ze iets niet leuk vinden, opkomen voor jezelf. 

Medewerkerstevredenheid onderzoek

In december 2022 hebben we het medewerkerstevredenheid onderzoek afgenomen. 48,1% van het hele team heeft aan het onderzoek meegenomen. Dit is een lage respons. De samenwerking in het team, leerlinggerichtheid en werkplezier zijn de drie trotspunten van het team. Aandachtspunten zijn de werkdrukbeleving, samenwerking binnen heel Kentalis en de waardering en gezien worden. Dit nemen we mee naar de schoolplanperiode 2024-2028.

Audit of inspectie

In februari 2021 heeft er een audit plaatsgevonden op de Tine Marcusschool. De audit heeft beoordeeld dat er sprake is van een 'goede' onderwijskwaliteit op de Tine Marcusschool. 

Hieronder een aantal conclusies en aanbevelingen uit het auditrapport.

Wat gaat goed? Waarin is de school een voorbeeld voor anderen, waarin valt ze op?
Het auditteam beoordeelt een aantal standaarden als ‘goed’. Het gaat onder andere om het volgende: 

 • De school toont aan vormen van actieve samenwerking te zoeken en onderhouden met zowel interne als externe (keten)partners, alle gericht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 • Vanuit de basiswaarden respect, veiligheid en zelfstandigheid zijn gedragsverwachtingen onderwerp van gesprek tijdens de lessen (PBS), maar ook in de dagelijkse praktijk (voorleven en visualisaties in de school).
 • Alle leerlingen zijn middels het verbeterbord van de leerlingenraad direct betrokken bij het blijvend verbeteren van het schoolklimaat.
 • Er is een verbetercultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ die gericht is op ‘wat heeft de leerling er aan’. 

Zowel het team als de schoolleiding zijn vooruitstrevend en zorgen voor een continue ontwikkeling van de eigen professionaliteit. Er is een heldere visie op persoonlijk leiderschap zoals beschreven in het professioneel statuut, waarbij het uitgangspunt is het vertrouwen in de professionaliteit van de medewerkers.

Op welke punten wordt voldaan aan basiskwaliteit en op welke punten zien wij een groei naar goed?
Het auditteam beoordeelt ook een aantal standaarden als ‘voldoende’ (kan beter). Binnen deze standaarden liggen op sommige onderdelen nog punten ter verbetering. De school heeft deze deels al zelf in gang gezet. De verbeterpunten zijn mondeling teruggekoppeld en opgenomen in het verslag. Ten aanzien twee standaarden zien we een ontwikkeling naar goed.

 • De school volgt systematisch de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. De school stelt een hoge eigen norm en stelt daarmee hoge doelen. Deze norm wordt nagenoeg behaald. Voor Burgerschap en sociale integratie is een systematisch lesaanbod in ontwikkeling. Dit aanbod is in opbouw beschreven in de schoolgids. Hierin kan de school nog groeien.
 • Er is een zichtbare lijn van Beleidsplan naar Schoolplan naar Jaarplan. Het Jaarplan is middels een poster helder gevisualiseerd. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht waarmee zij cyclisch de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbetert. Wij zien ruimte voor verbetering wat betreft het SMART formuleren van doelen. Ook het doelgericht doorvoeren van verbeterpunten is een aandachtspunt. De PDCA en 4D cyclus worden niet altijd helemaal doorlopen.

Wat moet beter?
Het auditteam heeft geen standaarden beoordeeld als ‘onvoldoende’ (moet beter). Er zijn geen ernstige tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de basiskwaliteit.

Benieuwd naar het volledige auditverslag? Dit kan u opvragen bij de directie van de school.

Maatregelen

Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot het volledige jaarplan 2022-2023. Het komende half jaar werken we nog met de jaardoelen 2022-2023. Hieronder staan een aantal relevante maatregelen opgesomd. Wilt u inzicht krijgen in het volledige jaarplan? Klik dan hier.

Maatregelen 2022-2023:

 • Aanscherpen sociaal-emotioneel aanbod
 • Onderzoek naar nieuwe taal/spelling methode
 • Aanscherpen van de onderbouwing van het uitstroomperspectief
 • Meer aandacht voor mediawijsheid
 • Instructie en verwerking afstemmen op de verschillen tussen leerlingen
 • Realistische hoge verwachtingen uitspreken naar leerlingen
 • Leerlingen leren reflecteren op het behalen van de persoonlijke leerdoelen
 • Het vergroten van het spelend leren in de groepen 3
 • Interventies aanscherpen ter preventie van pesten
 • Herinrichting van de bibliotheek zodat het lezen nog meer wordt bevorderd
 • Samenwerking versterken met het regulier onderwijs in Groningen ten behoeve van de leerling met TOS
 • We zetten de Gezonde school activiteiten voort door het aanbieden van gastlessen over voeding en diverse sporten onder gymtijd.

In januari 2024 starten we met het schoolplan 24-28. De analyse van de opbrengsten nemen we mee in het vormgeven van het nieuwe schoolplan.