Ouders en school

Informatie en contacten ouders

Ons streven is dat de school en ouders (en andere mensen die belangrijk zijn voor uw kind) samen informatie delen en zoeken met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling. Graag geven we samen met u vorm aan deze ouderbetrokkenheid, die wij ook wel educatief partnerschap noemen. Ook ouderparticipatie vinden we belangrijk: dit betekent dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten.

Dit vinden wij belangrijk omdat u de ervaringsdeskundige bent. U kent uw kind het best en bezit kennis waar de leerkracht of begeleider veel aan kan hebben. Het betekent dat we elkaar nodig hebben, dat we partners zijn en een team. Ouders zijn betrokken bij de school, de school is betrokken bij ouders, daar streven we naar. Om dit te bereiken, bespreken we regelmatig met u wat en hoe uw kind op school leert. Zodat u weet wat u kunt doen om het leerproces thuis te ondersteunen en wij onze aanpak met u kunnen afstemmen om samen te ontdekken wat werkt.

Wij zijn realistisch; voor de meeste ouders is de school niet naast de deur. Toch zijn er mogelijkheden voor contact, of een rol voor ouders om bij te dragen aan de school. Er is een actieve ouderraad, een medezeggenschapsraad en er zijn mogelijkheden om te participeren bij activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de schoolbibliotheek, activiteitendagen, etc. 

Contactmogelijkheden:

 • Geplande contactmomenten zoals de startgesprekken (september) en oudergesprekken (november telefonisch, februari en juni).
 • Facultatieve informele contactmomenten zoals bij thema-afsluitingen en ouderavonden (zie jaarplanning).
 • Afspraak maken met een medewerker van school na 14.30 uur of telefonisch overleg. De afspraak kan gemaakt worden via een Social Schools bericht.
 • Eén keer per 6 weken een nieuwsbrief naar ouders en verzorgers.
 • Groepsnieuwsbrief en individueel contact via Social Schools. Elke leerkracht informeert alle ouders over de gebeurtenissen in de groep via een groepsnieuwsbrief. De ouders/verzorgers van de leerlingen in de onderbouw en middenbouw zullen vaker een groepsbericht ontvangen in vergelijking met de bovenbouw. Naarmate de kinderen ouder worden zullen zij steeds beter in staat zijn zelf te vertellen wat ze gedaan hebben.
 • Wij stellen het echt op prijs als ouders ons ook op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen aangaande het kind in de thuissituatie. Wij gebruiken uw informatie in de klas als aanknopingspunt om in gesprek te komen met het kind en het op deze manier te stimuleren om te praten.

Informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Wanneer ouders zijn gescheiden, is het belangrijk dat de school weet wie het ouderlijk gezag over het kind heeft (hebben). Die is (zijn) namelijk de wettelijke vertegenwoordiger(s) en aan die persoon (personen) moet de Tine Marcusschool de informatie verstrekken. Als beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind houden, dan spreken we met de ouders af wie de contactpersoon is voor alle informatie rondom het kind.

Van die ouder wordt verwacht dat hij/zij de andere ouder informeert. Bij de oudergesprekken vindt er per kind één gezamenlijk gesprek plaats, waarbij beide ouders welkom zijn. Wanneer ouders met elkaar in conflict zijn en ouders elkaar de informatie niet doorgeven, zal er een duidelijke afspraak worden gemaakt over de informatievoorziening. Deze afspraak zal worden vastgelegd in het dossier.

Als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, houdt de school contact met die ouder. U heeft als ouders onderling de verantwoordelijkheid elkaar goed te informeren en beslissingen te nemen over zaken betreffende uw kind. De school is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over het kind, ook aan de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft en om deze informatie vraagt, tenzij het geven van informatie in strijd is met de belangen van het kind (zie brochure van Ministerie van Justitie: ‘Gezag, omgang en informatie’ , op te vragen via www.rijksoverheid.nl).

Op de Tine Marcusschool is een scheidingsprotocol aanwezig waarin meer informatie staat over hoe de Tine Marcusschool handelt in geval van scheiding. Dit protocol kan ter inzage worden opgevraagd bij de administratie van de Tine Marcusschool.

Communicatieplan bij calamiteiten

Communicatie naar ouders betreffende de veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk. Daarbij maken wij onderscheid in de volgende groepen:

 • Individuele leerling(en) Groep
 • Meerdere groepen 
 • Gehele school

Bij heftige gebeurtenissen op school maakt de groepsleerkracht, in afstemming met het MT een afweging met wie (welke van de bovenstaande groep) gecommuniceerd moet worden.
Privacywetgeving en overige wet- en regelgeving worden hierbij in acht genomen.

Schoolapp: Social Schools

Social Schools is het systeem waarmee we met ouders communiceren. Via Social Schools blijft u op de hoogte van wat er speelt op school en kunt u in contact komen met onze medewerkers.

Social Schools gebruiken we voor:

 • Versturen groepsberichten en foto’s/video’s;
 • Het delen van informatie over logopedie;
 • Versturen van belangrijke schoolinformatie zoals het uitvallen van een leerkracht bij ziekte;
 • Verlofaanvragen door ouders en goedkeuren door de directie;
 • Het plannen van oudercontactmomenten, ouders kunnen zich online inschrijven;
 • Inschrijven voor ouderbijeenkomsten.

Schoolverlaters

Met alle leerlingen en ouders van groep 8 starten we aan het begin van het schooljaar met de voorbereiding op het voortgezet (speciaal) onderwijs. Hieronder een korte samenvatting van het tijdspad. De ouders van groep 8 krijgen aan het begin van het schooljaar meer informatie hierover. Voor leerlingen die naar het VSO gaan, geldt mogelijk een ander moment voor het aanmelden bij de VO-school.

Tijdspad

Datum Actie Wie
Juni (groep 7) Voorlopige schooladviezen Leerkrachten en commissie van leerlingenzorg (CvL)
Vanaf begin schooljaar Oriëntatie op voortgezet onderwijs Ouders en leerlingen

18 oktober (Assen)
6, 7 november (Groningen)

Scholenmarkt 

Ouders en leerlingen

1 november

Informatieavond voor ouders groep 7 en 8 op de Tine Marcusschool Ouders, leerkrachten en IB
November Afname Cito-toetsen Leerkrachten
November-februari Open dagen bezoeken VO-scholen Ouders en leerlingen
Tussen 10-31 januari Adviesgesprekken met ouders en leerlingen Leerkrachten, IB, ouders en leerlingen
Februari  Route 8 afname doorstroomtoets Leerkrachten en leerlingen
Voor 24 maart Definitief schooladvies Ouders en leerkrachten
Tussen 25-31 maart Aanmelding VO-school Ouders
Mei/juni Meeloopdagen leerlingen groep 8 in VO Leerkrachten en leerlingen

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen van ouders/verzorgers geen structurele ouderbijdrage voor alle activiteiten die als schoolactiviteiten worden aangemerkt en daarmee onderdeel van het onderwijs vormen. Voor het schoolkamp vragen we wel een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van het bedrag wordt per jaar vastgesteld en gecommuniceerd met ouders. Dit kamp kan vaak alleen doorgang vinden als ouders bijdragen in de kosten. Alle leerlingen gaan mee.

Lokale medezeggenschap op locatie

Sommige beleidszaken zijn belangrijk voor alle scholen van Kentalis. Er is daarom één landelijke medezeggenschapsraad (MR), zie het algemene deel van de schoolgids. Ook op de Tine Marcusschool vinden wij uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Daarnaast is het wettelijk verplicht als school om de medezeggenschapsraad te laten meepraten en meebeslissen.

Iedere school heeft een Locatie Medezeggenschaps- Raad (LMR), soms samen met andere scholen. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.

Lid worden

Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij één van de ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of directeur, bijvoorbeeld als het gaat om een lessituatie of resultaten.

Dit zijn de leden van de raad:

 • Marlous Fokkelman-Swart, personeelslid
 • Sharon Schnieders, personeelslid (secretaris) 
 • Lotte van den Berg, personeelslid (voorzitter)
 • Marlies Hamstra, ouderlid (penningmeester)
 • Annelies Visser, ouderlid 
 • Jorien Luijkx, ouderlid

Interne vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

De school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Deze zijn er voor leerlingen. Leerlingen kunnen alles met de vertrouwenspersonen bespreken, bijvoorbeeld als de leerling iets niet kan of durft te bespreken met de eigen leerkracht. Dit kunnen klachten zijn over ongewenst gedrag (agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en machtsmisbruik). Het kan ook gaan over ontevredenheid en klachten over het onderwijs of over gevoelens van onvrede van andere aard.

Twee keer per schooljaar maken de vertrouwenspersonen een (introductie)ronde langs de klassen. Dit om zich voor te stellen, voorlichting te geven over ongewenst gedrag en de leerlingen te informeren over op welke wijze zij de vertrouwenspersonen kunnen bereiken. Ouders worden op de hoogte gesteld als de vertrouwenspersonen hun introductieronde gemaakt hebben.

De vertrouwenspersonen van de Tine Marcusschool zijn:

Anti- pest coördinator

In het kader van de wet veiligheid en ten behoeve van het pedagogische klimaat is een anti-pest coördinator aanwezig binnen de school. De anti- pest coördinator is het aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten over (vermeend) pestgedrag. Daarbij is het belangrijk dat de zorgen rondom (vermeend) pestgedrag ook besproken worden met de groepsleerkracht van de leerling.

Tevens behoort het coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en sociale veiligheid tot de taak van een anti-pest coördinator.

De anti-pest coördinator binnen de Tine Marcusschool is: Mirthe Timmer, e-mailadres: mi.timmer@kentalis.nl 

Ouderraad (klankbordgroep)

De ouderraad heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de school. De directie van de school hecht grote waarde aan de overlegmomenten met de ouderraad. Ouders kunnen het beste aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun kinderen en hoe de school hiermee om moet gaan.
Regelmatig worden ideeën vanuit de ouderraad ook daadwerkelijk ingevoerd in de school. De ouderraad regelt de inzet van ouders bij speciale activiteiten bijvoorbeeld bij feesten of dagen waarop speciale activiteiten gepland zijn zoals sportdagen, Kerst, etc.

Op de Tine Marcusschool hebben ouders ook een rol in het begeleiden van het lenen van boeken in de schoolbibliotheek. Activiteiten waarbij ouders aanwezig zijn of meehelpen, vergroten de betrokkenheid en versterken over het algemeen de relatie tussen ouders en school.

De ouderraad organiseert één of meerdere oudercontactmomenten per schooljaar in samenwerking met het MT. 

Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met één van de ouderraadsleden. Dit kan via Social Schools met de administratie van de school of rechtstreeks naar ouderraadTMS@hotmail.com.