Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Met pedagogisch klimaat bedoelen we alles wat er in een omgeving is, dat er voor kan zorgen dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan een goede schoolsituatie en aan een veilige school. Wij gaan respectvol om met elkaar en met de schoolomgeving. Dit houdt in dat er duidelijkheid is over regels en afspraken en dat we ons eraan houden. De school is een oefenplaats waar kinderen naast het leren tevens hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven te nemen en met anderen leren omgaan. Het is belangrijk dat leerlingen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. De lessen zijn interactief, waardoor er veel ruimte is om in gezamenlijkheid kennis te verwerven en dingen te ontdekken.

De Tine Marcusschool streeft ernaar een veilige en uitnodigende omgeving te bieden, waarin de kinderen communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat ze zo zelfstandig als mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Groepsvorming - Gouden en zilveren weken & Week tegen het pesten

In de eerste weken van het schooljaar en halverwege het schooljaar wordt in de Gouden en Zilveren Weken gewerkt aan het creëren van een fijne sfeer met elkaar. Er worden in elke groep positief gestelde regels met de leerlingen opgesteld. Tevens worden er veel samenwerkingsopdrachten en groepsvormende activiteiten gedaan. 

Daarnaast doen we als school mee aan de landelijke 'Week tegen het pesten'. In deze week besteden we extra aandacht aan preventie van het pesten.

Pedagogische basishouding

Onze pedagogische basishouding bestaat uit verschillende elementen.

Pedagogische basishouding

In het schooljaar 2017-2018 is de Tine Marcusschool gestart met het invoeren van School Wide Positive Behavior Support (PBS) ter bevordering van het veilige en positieve pedagogische klimaat. PBS is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief schoolklimaat door middel van heldere gedragsverwachtingen die worden aangeleerd, gevisualiseerd en beloond. Bij ongewenst gedrag wordt er gehandeld middels de reactieprocedure. Vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, veiligheid en respect zijn regels voor verschillende situaties opgesteld en lessen goed gedrag ontworpen. Specifieke lessen 'Stop-loop-praat' worden geboden ten behoeve van het versterken van de zelfcontrole. Dagelijks wordt er in elke klas geoefend met het herkennen en benoemen van gevoelens, oa. door middel van emotiekaartjes. 

Schoolbreed wordt tevens PeTOS geboden sinds het schooljaar 2020-2021. PeTOS is een (voor leerlingen met TOS ontwikkelde) methodiek waarin systematisch wordt gewerkt aan het leren 'lezen' van de eigen (binnen)wereld en die van anderen. In de PeTOS lessen is aandacht voor relaties, intimiteit en seksualiteit. In groep 7 en 8 wordt daarnaast gewerkt met Spraakwaterval, een methodiek waarbij gewerkt wordt aan zowel de communicatieve als de sociaal emotionele ontwikkeling.

Het eigenaarschap van het eigen leerproces van leerlingen wordt gestimuleerd door middel van door de leerling zelf opgestelde persoonlijke leerdoelen.   

Voor het geval waarin er, ondanks voorgenoemde preventieve methodieken, sprake is van grensoverschrijdend gedrag wordt er gehandeld volgens het protocol Fysiek- en/of vrijheidsbeperkend handelen. Deze is opgesteld met inachtneming van de richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). In het praten over en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag hanteert de Tine Marcusschool de Agressie Hantering (AHA)-methodiek waarin elke medewerker duurzaam geschoold wordt volgens het schoolbrede scholingsplan en individuele opleidingsplan. Uitgangspunt hierbij is dat er preventief en de-escalerend gewerkt wordt. Dit vraagt een proactieve houding van de medewerkers. Dit betekent dat er initiatief wordt genomen in het streven het kind in de fase van ontspanning te houden of ernaar terug te keren. 

Tijdens begeleide intervisie wordt casuïstiek besproken en met elkaar geoefend. Met verbeterborden van Stichting LeerKRACHT werken wij jaarlijks aan een vijftal doelen. Hiermee streven we continu naar 'Elke dag samen een beetje beter'. 

Integratie (gericht op sociale contacten of uitstroom)

Leerlingen van de Tine Marcusschool missen soms de sociale contacten in hun eigen woonomgeving. Daarom gaan sommige leerlingen een dag in de week naar een reguliere basisschool in de buurt. Wij noemen dit Sociale Integratie. De leerkracht van de Tine Marcusschool geeft de leerling werk voor die dag. Uiteraard mag het kind ook bij bepaalde vakken aansluiten bij de ontvangende klas als dat mogelijk is. Eén en ander wordt door de leerkrachten onderling afgesproken. De leerkrachten houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van het kind. De lessen op de Tine Marcusschool worden op deze manier met een dag onderbroken. Daarom wordt per leerling een inschatting gemaakt of Sociale Integratie wenselijk en haalbaar is. We adviseren ouders van leerlingen in groep 3 en 4 om alleen bij hoge uitzondering Sociale Integratie in te zetten, aangezien het niet bevorderlijk is voor het leesonderwijs. Het initiatief voor het opstarten van Sociale Integratie kan zowel door ouders als leerkracht worden genomen, waarna het verzoek wordt voorgelegd aan de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Daarnaast hebben we ook Uitstroomgerichte Integratie. Sommige leerlingen van de Tine Marcusschool zijn op logopedisch gebied zo gegroeid, dat het wenselijk is om te onderzoeken hoe een leerling functioneert in het reguliere basisonderwijs. De leerling kan dan een dag per week meedoen in het reguliere basisonderwijs, met als doel dat de leerling op termijn bij ons zal uitstromen. Leerlingen draaien op deze integratiedagen volledig mee met het programma van de gastschool en de integratie wordt regelmatig geëvalueerd.

Onderbouw foto TMS

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, deelname aan de maatschappij en identiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis oefenen wij op school en in de praktijk. De school is er op gericht om een respectvolle oefenplaats te bieden waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden geïnternaliseerd kunnen worden.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Wij besteden op school aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie door de doelen te verweven in het totale aanbod op de Tine Marcusschool. We leggen de relatie tussen de kerndoelen en hoe we aan de kerndoelen zullen voldoen in het aanbod.

Op de Tine Marcusschool hebben wij een leerlingenraad. Dit is een belangrijk onderdeel van het aanbod burgerschap. In deze leerlingenraad zitten enkele verkozen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Het MT en de leerlingenraad hebben 1x per 6 weken een overleg. De opbrengsten en acties van het overleg worden op een bord geschreven zichtbaar in de school gehangen. In de school is een ideeënbus waar leerlingen suggesties in kunnen doen voor de leerlingenraad.

Veiligheid

Er wordt op de Tine Marcusschool een actief sociaal veiligheidsbeleid gevoerd, dat jaarlijks wordt herzien. Er vindt scholing gericht op het vergroten van sociale veiligheid plaats en voor nieuwe medewerkers wordt scholing op maat geboden. De beleving van de sociale veiligheid wordt periodiek gemeten met de SCOL. Twee keer per jaar worden de resultaten geduid op school-/groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden gebruikt om het onderwijsaanbod af te stemmen en/of het beleid aan te passen.

Om de veiligheid te blijven waarborgen werken we teambreed met een interventieschema bij grensoverschrijdend gedrag. Alle teamleden en leerlingen zijn op de hoogte van de consequenties bij grensoverschrijdend gedrag. Wilt u meer weten over dit interventieschema, dan kunt u deze opvragen bij de school.

Er zijn twee vertrouwenspersonen op de Tine Marcusschool, die twee keer per schooljaar een ronde doen langs de groepen.

Voorlichting ten aanzien van agressiehantering wordt aan nieuwe medewerkers en jaarlijks teambreed herhaald. Tijdens intervisie wordt op casusniveau het onderwerp hantering van spanning en agressie behandeld. 

Eventuele incidenten worden na afhandeling gemeld in het digitale meldsysteem van Kentalis, waardoor gezamenlijke analyse mogelijk is. Hierdoor kunnen we nagaan óf en hoe een herhaling van de situatie kan worden voorkomen. Ook is er hierdoor de mogelijkheid tot het verlenen van nazorg indien dit gewenst is.

Internet gebruik

Werken met de IpadWe besteden veel aandacht aan de digitale wereld van de huidige schoolgeneratie en het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen. Internetgebruik is daar een groot onderdeel van. Aan het gebruik van internet zijn echter ook bepaalde risico’s verbonden, zoals digitaal pesten, haatmail, seksuele intimidatie of schending van de privacy. Wij zijn ons hier erg van bewust en bieden vanuit Delta de Draak lessen aan gericht op mediawijsheid. Leerlingen werken op de laptop of iPad onder toezicht van een leerkracht. Er wordt alleen gebruik gemaakt van door Kentalis toegestane en gecontroleerde apps en programma’s.

Leerlingen en ouders/verzorgers worden verzocht de privacy op social media in acht te nemen. Foto's maken in en rondom de school met meerdere kinderen en personeelsleden, én deze publiceren op sociale mediakanalen mag niet.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en om mediagebruik te optimaliseren, heeft Kentalis een platform waar medewerkers kennis en tips met elkaar kunnen delen over het gebruik van internet en sociale media. Het bevorderen van mediawijsheid is een taak van iedereen: ouders, leerkrachten, begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.

Gebruik van mobiele telefoons, tablets en spelcomputers:

Het overgrote deel van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Een deel van deze leerlingen heeft in de taxi de beschikking over een mobiele telefoon, tablet of spelcomputer voor vermaak tijdens de soms lange taxiritten. 

Als de leerlingen op school komen, gaat de mobiele telefoon, tablet of spelcomputer uit. Deze apparaten zijn niet toegestaan op het schoolplein en in de gangen en mogen daar dus niet gebruikt worden. In elke klas wordt door de leerkracht afspraken gemaakt over het gebruik van deze apparaten tijdens onderwijstijd/in de lessen. Het gebruik van deze apparaten mag de lessen niet storen.

Gedragsregels

De Tine Marcusschool kent zes schoolregels, die op diverse plekken binnen de school zichtbaar zijn. Deze zes basisafspraken voor leerlingen en personeel hebben tot doel een prettig werk- en leerklimaat te creëren.

Schoolregels