Onze school

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids vindt u informatie over de Tine Marcusschool Groningen en Assen voor het schooljaar 2024-2025.

Er bestaat een algemene schoolgids en een schoolspecifieke schoolgids. De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis. Deze informatie is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante dienstverlening ondersteuning krijgen op een school in de buurt. De scholen en de ambulante dienstverlening vallen onder Stichting Kentalis Onderwijs.

Naast deze schoolspecifieke schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke informatie, zoals de data van de schoolvakanties. U ontvangt deze kaart aan het begin van het schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Annemiek Lourens en Kirsten Romeijnders

Directie Tine Marcusschool Groningen en Assen

Onze visie

Op de Tine Marcusschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren binnen een betekenisvolle omgeving. We willen kinderen een leeromgeving bieden die verbanden legt tussen de wereld binnen de school en de wereld daarbuiten. Zodat wij onze kinderen voorbereiden op een fijne plek in de maatschappij waar zij zich goed kunnen redden. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen leren en heeft ook ruimte om aan te geven wat hij/zij wil leren. We zijn ambitieus, werken met behulp van plannen en sturen op opbrengsten. Wij stellen onszelf continu de vraag: wat heeft deze leerling nodig? We streven doelen uit het regulier onderwijs na en maken aanpassingen indien nodig. Op de Tine Marcusschool werken wij met professionals. We stimuleren het eigenaarschap van de professionals, zodat besluiten over leerlingen en het onderwijs op de plek worden genomen waar de gevolgen kunnen worden overzien.

Onze school heeft voor de komende vier jaar (2024-2027) vier thema's vastgesteld. Alle verbeterdoelen van de komende vier jaar worden in de jaarplannen onderverdeeld bij één van de vier thema's. Op deze manier brengen we focus aan in onze jaarplannen. 

De volgende vier thema's stellen wij centraal:

 1. Professionele schoolcultuur waarin wij als team leren en ontwikkelen (de uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het hoofdstuk personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid).
 2. Gedifferentieerd onderwijs waarin het leren van de leerling centraal staat (de uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het hoofdstuk onderwijskundig beleid).
 3. Inclusiever onderwijs waarin wij samenwerken met regulier onderwijs, zodat de leerlingen de beste mogelijkheden en kansen krijgen om succesvol, volwaardig en gelukkig mee te doen in de maatschappij (de uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het hoofdstuk strategisch beleid en de missie van de school). 
 4. TOS-specifiek onderwijs waarin wij doelgericht én waar mogelijk methodisch werken aan het optimaliseren van de taalontwikkeling en communicatieve redzaamheid van de leerling in de sociale interactie (de uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het onderwijskundig beleid).

Voor uitgebreide informatie over onze school, verwijzen wij u naar het schoolplan 2024-2027. Deze is op te vragen bij de school.

Onze leerlingen

De school biedt voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een plek waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen meedoen in een maatschappij die is ingesteld op communicatie. De leerlingen op school zijn 4 tot en met 12 jaar. Er kan bij leerlingen naast een TOS ook sprake zijn bijkomende problematiek. Daarbij is het belangrijk dat de taalontwikkelingsstoornis (TOS) op de voorgrond staat. In ons onderwijsaanbod houden we rekening met het taalniveau en de communicatieve mogelijkheden van de leerlingen. Het team onderscheidt zich door expertise op het gebied van taal en communicatie. De gesproken taal is het uitgangspunt op de Tine Marcusschool. De gesproken taal ondersteunen we zoveel mogelijk met gebaren.

Schoolondersteuningsprofielen

Onze school kan onderwijs bieden aan leerlingen met de volgende arrangementen:

 • TOS (ESM) onderwijsarrangement tot 9 jaar
 • TOS (ESM) onderwijsarrangement tussen 9-12 jaar

We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 14 leerlingen per groep. Het onderwijsaanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij de communicatie ondersteunende middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit af op de individuele leerling. Zo krijgt uw kind optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen, te verwerken en om zelf taal te uiten.

Leerlingen met TOS kunnen instromen vanaf vier jaar. Ze verlaten onze school uiterlijk in het schooljaar dat zij twaalf jaar worden. Soms is het mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. Ons streven is echter dat leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis waar mogelijk (weer) naar een reguliere basisschool gaan en tussentijds uit stromen. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de grenzen van de mogelijkheden van de Tine Marcusschool, verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolplan

Kentalis heeft een strategie en beleidsplan onderwijs opgesteld voor de schooljaren 2024-2027. De Tine Marcusschool heeft vervolgens daar een schoolplan 2024-2027 van gemaakt. Het schoolplan is een plan voor het vormgeven en verbeteren van ons onderwijs voor de komende vier schooljaren. In het schoolplan worden de vier hoofdpunten uitgewerkt in meerdere concrete verbeterpunten. De verbeterpunten worden verdeeld over de verschillende schooljaren.

Voor het schooljaar 2024-2025 werken we bij de start nog in het jaarplan 2024. In januari 2025 zullen we met een nieuw jaarplan starten. Ter informatie kunt u ook het jaarverslag van het afgelopen jaar 2023 doorlezen (het jaarverslag september 2022 tot en met december 2023).

Hieronder onze jaarplanposter voor het jaar 2024.

Organisatie van de school

Verzorgingsgebied en het schoolgebouw

De Tine Marcusschool Groningen ligt aan de Jaltadaheerd in de wijk Beijum in Groningen. De school is rustig gelegen in een woonwijk en bevat groepslokalen voor lessen, logopedische ruimten, een zaal voor bewegingsonderwijs, ruimte voor fysiotherapie en speltherapie. In vrijwel alle ruimten zijn digitale schoolborden te vinden. Naast de Tine Marcusschool zijn ook de Taaltrein (Vroegbehandeling Kentalis Zorg), het STA (Spraak-Taal Ambulatorium) en groepen NGB (Naschoolse groepsbehandeling TOS) gevestigd in het gebouw.

Sinds het schooljaar 2019-2020 is er een nevenlocatie van de Tine Marcusschool in Assen aan de Schoolstraat 33 gevestigd om voor de leerlingen in Noord-Drenthe meer thuisnabij onderwijs te organiseren. Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 uit deze omgeving krijgen les op deze nevenlocatie vlakbij twee reguliere scholen. De leerlingen op deze locatie kunnen meer in contact komen met de leeftijdsgenoten op de reguliere school (met name van het Sterrenschip) door het gezamenlijk buitenspelen en gymmen. Hierdoor zorgen wij voor inclusiever onderwijs. We werken samen met Pento (vroegbehandeling en audiologisch centrum (AC).

De leerlingen van de Tine Marcusschool komen uit de provincies Groningen en (Noord-) Drenthe. De meeste leerlingen komen voor het eerst op school via de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling) of een medisch kinderdagverblijf. Ook vindt er instroom plaats uit het regulier basisonderwijs of via onze ketenpartners uit het gespecialiseerd onderwijs.

Leerplein TMS

Bezetting van de groepen

We starten het schooljaar 2024-2025 met 15 groepen met gemiddeld 14 leerlingen, waarvan 2 groepen in Assen. We volgen zoveel mogelijk dezelfde inhoud, tempo en structuur als het regulier onderwijs. We streven dezelfde kerndoelen na en zijn georganiseerd volgens dezelfde principes (groepen 1 t/m 8).  Leerlingen worden voornamelijk ingedeeld op basis van kalenderleeftijd. Uiteraard wordt er altijd ook rekening gehouden met de groepssamenstelling en kindkenmerken. Indien het passend is bij de onderwijsbehoeften van de leerling werken we groepsoverstijgend.

 

Onderwijsteam

Ongeveer 70 medewerkers verzorgen het onderwijs, direct of indirect, aan onze leerlingen. Een grote organisatie die in de loop der jaren haar expertise en onderwijsaanbod verder heeft uitgebreid tot wat het nu is: een moderne schoolorganisatie met gemotiveerde en professionele medewerkers. Op de Tine Marcusschool zijn onderstaande functies betrokken bij het onderwijs:

 • Leerkracht: is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
 • Onderwijsassistent: ondersteunt bij het onderwijs in de groep en werkt met kleine groepjes leerlingen buiten de groep. Werkt doelgericht.
 • Logopedist, geeft logopedie: individueel of in groepjes en is in de groep aanwezig bij de groepslessen met betrekking tot de woordenschat en communicatieve redzaamheid.
 • CvL-logopedist: is er voor leerlingenzorg op groeps- en leerlingniveau, maakt deel uit van de CvL, is verantwoordelijk voor het arrangeren en geeft handelingsadviezen aan logopedisten en leerkrachten.
 • Intern begeleider: is er voor leerlingenzorg op school-, groeps- en leerlingniveau, maakt deel uit van de CvL en ondersteunt en coacht leerkrachten.
 • Gedragskundige en behandelcoördinator ambulante zorg van Kentalis: is er voor leerlingenzorg op school-, groeps- en leerlingniveau, voert handelingsgerichte diagnostiek uit of verwijst daartoe naar externe ketenpartners en stemt de behandeling/hulpverlening af. De gedragskundige maakt deel uit van, en coördineert de CvL, adviseert en begeleidt betrokkenen in het systeem van de leerling. Coördineert de multidisciplinaire behandeling. De behandelcoördinator zorg is alleen betrokken bij de leerling indien Kentalis zorg is ingezet.
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs en de doorlopende leerlijn.
 • Stagiaires: we leiden stagiaires op tot onze toekomstige collega's. Er zijn diverse stagiaires binnen de school (leerkracht, onderwijsassistent, begeleider, administratie, logopedist en/of gedragskundige).
 • Administratie: verzorgt de administratie, beantwoordt de telefoon, beheert SocialSchools, verzorgt de communicatie met ouders middels SocialSchools en is aanspreekpunt voor ouders en externen omtrent praktische zaken.
 • Conciërge: beheert de receptie van de Tine Marcusschool, beantwoordt de telefoon en is verantwoordelijk voor de uiterlijke verzorging van het schoolgebouw.
 • Managementassistent: ondersteunt de schooldirecteuren bij het organiseren van afspraken en vastleggen van besluiten.
 • Directeuren: hebben de dagelijkse leiding, zijn voorzitter van de CvL en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de gehele schoolorganisatie.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Als u uw kind wilt inschrijven bij de Tine Marcusschool, dan heeft uw kind een onderwijsarrangement cluster-2 nodig van de CvO (Commissie van Onderzoek; een onafhankelijke onderzoekscommissie van Kentalis). U kunt zich via de website aanmelden bij Kentalis. Als u zich heeft aangemeld, zal een trajectbegeleider u ondersteunen bij het oriënteren op mogelijke scholen. Nadat uw kind een beschikking voor een onderwijsarrangement heeft ontvangen van de CvO, zullen wij u vragen een inschrijvingsformulier in te vullen voor de Tine Marcusschool. U kunt uw kind dus alleen bij de Tine Marcusschool inschrijven op grond van een onderwijsarrangement cluster-2 van Kentalis, afgegeven door de CvO.