Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Methodeoverzicht

Vak-/vormingsgebied

Methodes, Materiaal, Specifieke werkwijzen

LEERGEBIED OVERSTIJGEND

 

 • zintuiglijk en motorische ontwikkeling
 • sociaal emotionele ontwikkeling  & leren leren
 • omgaan met media en technische hulpmiddelen
 • praktische redzaamheid

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken kleuteruniversiteit
 • Pedagogische basishouding
 • Kriebels in je buik
 • Delta de Draak
 • Leerlijnen Parnassys jonge kind

Midden-/bovenbouw

 • Pedagogische basishouding
 • Kriebels in je buik
 • PBS
 • Delta de Draak
 • PeTOS en Spraakwaterval

LEERGEBIED SPECIFIEK

 

NEDERLANDS

 

 • mondeling schriftelijk
 • taalbeschouwing, waaronder strategieën

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken kleuteruniversiteit
 • Map fonemisch bewustzijn
 • Met Woorden in de Weer(woordenschat methodiek
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Leerlijnen Parnassys jonge kind

Middenbouw

 • VLL veilig leren lezen KIM-versie (taal/spelling/lezen groep 3)
 • Taal in blokjes
 • Taaljacht taal Taaljacht-spelling
 • Estafette (technisch lezen/ begrijpend lezen)
 • Nieuwsbegrip Zilver (begrijpend lezen)
 • Met Woorden in de Weer (woordenschat methodiek)
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

Bovenbouw

 • Taaljacht (gr 6) en PIT (gr 7-8) taal Taaljacht (gr 6) en PIT (gr 7-8) spelling
 • Taal in blokjes (indien nodig)
 • Estafette (technisch lezen/ begrijpend lezen) Nieuwsbegrip Zilver (begrijpend lezen)
 • Met Woorden in de Weer (woordenschat methodiek
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

ENGELS

Bovenbouw

 • Take It Easy

REKENEN/WISK.

 

 • wiskundig inzicht en handelen
 • getallen en bewerkingen
 • meten en meetkunde

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken kleuteruniversiteit
 • Gecijferd bewustzijn
 • Leerlijnen Parnassys jonge kind

Middenbouw

 • Wereld in Getallen 5
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

Bovenbouw

 • Wereld in Getallen 5
 • Bewegend leren: Fit & Vaardig

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

 

 • mens en samenleving
 • natuur en techniek
 • ruimte en tijd

Onderbouw

 • Kleuterplein
 • Thematisch werken
 • Leerlijnen Parnassys jonge kind

Midden-/bovenbouw

 • IPC (gr. 3-8)

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE

 

 • tekenen/handvaardigheid muziek
 • spel en beweging

Onderbouw

 • Kleuterplein 
 • Digikeuzebord
 • Thematisch werken Kleuteruniversiteit
 • Moet je doen
 • Eigenwijs
 • Leerlijnen Parnassys jonge kind

Midden-/bovenbouw

 • Uit de kunst (tek./hv.)
 • Moet je doen (muziek)
 • Moet je doen (tek/hv)
 • Eigenwijs
 • IPC (gr.3-8)

BEWEGINGSONDERWIJS

Onderbouw

 • Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2004)
 • Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Berg, 2012)
 • Basislessen bewegingsonderwijs (Goedhart, Stroes en van Gelder, 2009)
 • Kleuterplein
 • Bewegen en spelen (llnvolgs)
 • MQ-scan (llnvolgs)

Midden-/bovenbouw

 • Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2004)
 • Basislessen bewegingsonderwijs (Goedhart, Stroes en van Gelder, 2009)
 • Bewegen en spelen (llnvolgs)
 • MQ-scan (llnvolg)

 

Onderwijs op de Tine Marcusschool wordt vormgegeven volgens het actieve directe instructie model (ADIM).

Lezen middenbouw

Projecten

Twee keer per jaar werkt de gehele school gedurende een bepaalde periode aan een gezamenlijk thema in de vorm van een project. Tijdens de eerste projectweek staat de Kinderboekenweek centraal. De tweede projectweek heeft een wisselend thema.

Bewegingsonderwijs

De gezonde school

Sinds mei 2020 is de Tine Marcusschool een gezonde school met het vignet sport en bewegen. Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen voldoende in aanraking komen met sport en bewegen. Daarnaast willen we leerlingen laten zien hoe leuk sport en bewegen is. 

Groep 1/2

Op Tine Marcusschool wordt twee keer per week 30 minuten bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal door de eigen groepsleerkracht. Daarnaast wordt er twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. De groepen 1 en 2 komen daarmee op 2,5 uur bewegingsonderwijs per week.

Groep 3 t/m 8

Op Tine Marcusschool wordt twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven aan de groepen 3 t/m 8 in de grote gymzaal of op het veld dichtbij de school. De groepen 3 t/m 8 komen daarmee op 1,5 uur bewegingsonderwijs per week. 

Gymafspraken

Kinderen dragen sportkleding; T-shirt met korte mouwen, korte broek. Het dragen van sportschoenen is gewenst om voeten te beschermen bij het springen. Sieraden zoals ringen, oorbellen, armbanden, kettingen, horloges, etc. gaan af. Lange haren worden vastgemaakt met een haarelastiekje. Over eventuele brillen worden individuele afspraken gemaakt.

Groepen 1/2 kleden zich samen om in één kleedkamer. De groepen 3 t/m 8 kleden zich gescheiden om. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen na de gymles douchen. Een handdoek meenemen hoort er ook bij. Haren kunnen worden droog gehouden door een douchemuts te gebruiken. We hopen hiermee leerlingen te leren goed voor hun lichaam en hun persoonlijke hygiëne te zorgen. Mochten leerlingen uit de groepen 3 en 4 ook willen douchen dan kan dit in overleg met de leerkracht. Vanaf groep 5 is het verplicht.

Mocht een kind niet kunnen en/of mogen gymmen, dan graag een bericht via Social Schools naar de vakleerkracht en groepsleerkracht. De kinderen die niet mee kunnen en/of mogen doen kunnen tijdens de gymles helpen door andere rollen en/of taken te vervullen. 

Special Sport Heroes

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarin de gewenste sporten fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportverenigingen nodigen wij trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze vakleerkracht. Met deze lessen hopen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.

Special Healthy Heroes

Healthy Heroes is een leefstijlstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk een gezonde leefstijl kan zijn. Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens het schooljaar, zoals tuinieren, koken en gezonde keuzes maken fasegewijs worden aangeboden. We nodigen experts uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze leerkrachten. Met deze lessen hopen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze leren om bewust een keuze te maken in wat je eet en het positieve effect van hun keuzes te ervaren. 

Logopedie op school

Op de Tine Marcusschool zijn meerdere logopedisten werkzaam. De logopedisten werken individueel met leerlingen, maar ook in groepjes of samen met de leerkracht in de klas.

In onderstaand schema is weergegeven hoe de logopedie per groep is ingericht.

 
Groep Logopediebehandeling Groepslessen
1-2

Individueel, regelmatig in een tweetal 

en 2 ochtenden begeleiding in de klas

Taalgroepjes, woordenschat en fonologisch bewustzijn
3 Individueel Woordenschat en taalgroepjes
4-5 Individueel of in een tweetal Woordenschat
6 In een groepje, soms individueel Woordenschat en debatteren
7-8 In een groepje, soms individueel Woordenschat, debatteren en Spraakwaterval


Groep 1-2: In de taalgroepjes bij de kleuters zijn we gericht bezig met de verschillende aspecten van de taal, zoals de woordenschat, het maken van zinnen en het begrijpen van taal, maar ook oefenen we het sociaal taalgebruik (‘hoe moet je iets vragen?’ of ‘wat moet je doen als je iets niet begrijpt?’).

Groep 3: In de taalgroepjes van groep 3 richten we ons voornamelijk op het fonemisch bewustzijn, verhaalopbouw en gebruiken van taal in alledaagse situaties.

Groep 4-5: Vanaf groep 4 zijn de groepslessen met name gericht op de woordenschat en wordt er gewerkt volgens de methodiek ‘Met woorden in de weer’.

Groep 7-8: In de bovenbouw wordt de logopedie deels vormgegeven aan de hand van cursussen. De leerling kijkt samen met zijn ouders, leerkracht en logopedist naar wat hij/zij wil leren en welke cursus daarbij zou passen. Bij de groepslessen Spraakwaterval wordt er wekelijks gewerkt aan zowel de communicatieve redzaamheid als aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan vaardigheden als jezelf presenteren, vragen durven stellen, je mening geven en omgaan met conflicten.

De logopedische doelen en testgegevens vindt u in het logopedisch verslag. 

Activiteiten

Schoolreis en schoolkamp

Elk schooljaar organiseert de school een schoolreis voor iedere groep. Meestal gaan meerdere groepen gezamenlijk op reis. De eindgroepen (schoolverlaters) hebben een meerdaagse schoolreis, het schoolkamp. De overige groepen gaan één dag. De bestemming kan jaarlijks wisselen. Ouders worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.

Voor de schoolreizen vragen wij een aparte vrijwillige bijdrage van de ouders. Hiertoe ontvangen ouders, voorafgaand aan de schoolreis, een verzoek om het geldbedrag contant op school te betalen of over te maken. 

Feesten en Vieringen

Het is op de Tine Marcusschool gebruikelijk dat aan een aantal feestdagen aandacht wordt besteed. Met Sint-Maarten is er een optocht van de kinderen met hun zelfgemaakte lampions door de school. Sinterklaas wordt gezamenlijk ontvangen en daarna wordt het feest in de afzonderlijke groepen gevierd. Met Kerst worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Pasen wordt meestal in de groepen gevierd. Ouders die uit geloofsovertuiging bezwaar hebben dat hun kind deelneemt aan één van bovengenoemde vieringen, kunnen dit kenbaar maken aan de leerkracht. Indien nodig wordt er dan in overleg met ouders/verzorgers een andere activiteit georganiseerd. Als u een ander geloof aanhangt zijn wij uiteraard bereid om mee te denken hoe wij als school daaraan invulling kunnen geven.

Verjaardagen

Kinderen die jarig zijn, zetten we natuurlijk graag in het zonnetje. Veel kinderen brengen een traktatie mee. Dat vinden we erg leuk! We stimuleren het uitdelen van gezonde traktaties bijvoorbeeld met groente of fruit voor kinderen en leraren. Er zijn ontzettend veel leuke, originele ideeën voor gezonde traktaties te vinden, bijvoorbeeld op internet. En het hoeft echt geen enorm kunstwerk te zijn. Traktaties zijn fijn, houd ze klein!

Tip: kijk op www.gezondtrakteren.nl of www.voedingscentrum.nl/trakteren voor lekkere inspiratie! 

Excursies

De mogelijkheid bestaat dat een groep een excursie maakt naar aanleiding van een onderwerp dat in de groep ter sprake is geweest bij IPC. Ook worden er in het kader van cultuureducatie uitstapjes gemaakt.

Sportdag en sportuitwisseling

Aan het begin en eind van het schooljaar wordt er voor de gehele school een sport- en speldag georganiseerd. Daarnaast vinden in Groningen in de loop van het schooljaar voor de midden- en bovenbouw nog een aantal sportactiviteiten plaats. Dit gebeurt in samenwerking met de andere scholen in de wijk Beijum. Ook tijdens de Koningspelen vinden er sportieve spellen plaats.

Schooltuin

De kleuters krijgen twee tot vier keer per jaar les in de schooltuin. Een aantal kinderen uit de middenbouw gaat met regelmaat in de periode half april tot de herfstvakantie naar de schooltuin. En in de bovenbouw hebben de leerlingen allemaal een moestuintje op de schooltuinen.

De schooltuinen liggen vlak bij de Tine Marcusschool op ongeveer vijf minuten lopen. Denkt u eraan om uw kind extra kleding en laarzen mee te geven als hij/ zijn naar de schooltuin gaat. De leerkracht informeert u over de data.