Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

In het algemene deel van de schoolgids wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop de leerlingenzorg binnen de scholen van Kentalis is georganiseerd en hoe we werken met de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Op de Tine Marcusschool hebben we de leerlingenzorg georganiseerd in een zorgstructuur met drie zorgniveaus (zie de volgende afbeelding).

Algemene uitgangspunten:

  • Duidelijke, zo kort mogelijke lijnen
  • Handelingsgericht werken
  • Zo veel mogelijk signaleren en handelen binnen het primaire proces (leerkracht/ logopedist). Bevorderen collegiale consultatie/ samenwerken/ leren van elkaar
  • Leerkracht/ logopedist overlegt met ouders/ collega’s en schakelt zo nodig andere (interne) disciplines in om aanpak aan te bepalen
  • Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet
  • Besluiten worden op basis van het proces data – duiden – doelen – doen genomen

Voor elk niveau is een verantwoordelijke benoemd, die het proces coördineert (alle disciplines blijven hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheden houden).Hieronder is de zorgstructuur schematisch weergegeven.

Zorgstructuur

Her-arrangeren

Een onderwijsarrangement voor het cluster-2 onderwijs is één, of een aantal jaren geldig. In het jaar waarin het arrangement afloopt zal de leerkracht, samen met de ouders en de Commissie van Leerlingenzorg, bepalen of verlenging van het arrangement wel of niet passend is. Mocht dit voor uw kind actueel zijn, dan volgen we de stappen zoals in dit stappenplan is beschreven.

Komt uw kind niet meer in aanmerking voor een onderwijsarrangement cluster-2 én bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u dat kenbaar maken bij de Commissie van Leerlingenzorg. We doorlopen dan gezamenlijk een aantal stappen om opnieuw tot overeenstemming te komen (zie stappenplan).

Medische zorg

Op school maken we gebruik van een protocol medische handelingen/ medicijngebruik. Hierin staat beschreven dat wij geen medicijnen toedienen, tenzij dit medisch noodzakelijk is.

Heeft u als ouder vragen over bepaalde ziektes van uw kind (zoals krentenbaard, waterpokken etc.)? Dan kunt u deze vragen voorleggen aan de leerkracht. Indien de leerkracht de vragen niet kan beantwoorden, wordt in overleg met ouders afgestemd met de bedrijfshulpverleners of met de schoolarts.

Schoolaudiologie

Het Kentalis Audiologisch Centrum, locatie Groningen, verzorgt de schoolaudiologie voor de Tine Marcusschool. De schoolaudiologie verzorgt gehoorscreening en geeft advies over hoe de leerling optimaal te laten horen. Daarnaast faciliteert de audioloog de soloapparatuur.

Ouders kunnen ook kiezen voor continueren van audiologische zorg bij een ander audiologisch centrum, bijvoorbeeld het UMCG, KNO.

Voor aanmelden, informatie of vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht bij wie uw kind in de klas zit.

Zindelijkheid

We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is bij de start op school. Op deze manier kunnen de medewerkers alle aandacht hebben voor het bieden van onderwijs. Indien uw kind niet zindelijk is, gaan we graag met u in gesprek hoe we hierbij kunnen ondersteunen.

Schoolarts

Marlinda van Batenburg is de schoolarts van de Tine Marcusschool en verricht een instroomonderzoek bij nieuwe leerlingen. Bij leerlingen van groep 2 en 6 wordt een screening verricht met betrekking tot het gezichtsvermogen en het zien van kleuren. De screening van de schoolarts is niet wettelijk verplicht. De leerling wordt alleen opgehaald voor een screening indien ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Onderzoek op indicatie of verzoek is altijd mogelijk.

De schoolarts wordt binnen de CvL geconsulteerd in het geval van medische hulpvragen.