Opbrengsten en uitstroom

Kwaliteitszorg

Op de Tine Marcusschool werken we cyclisch aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, dit noemen we de kwaliteitszorg. Bij het streven van continue verbetering van de onderwijskwaliteit hanteren we twee belangrijke uitspraken:

 • 'Wat heeft de leerling eraan?'
 • 'Samen elke dag een beetje beter'

Met deze twee uitspraken als uitgangspunt werken we aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit middels de volgende hoofdonderdelen van kwaliteitszorg:

 • Schoolplan: aan de hand van het beleidsplan en de strategie van onderwijs Kentalis, stellen we als school een schoolplan op voor vier jaar.
 • Jaarplan: elk jaar werken we de grote doelen voor de verbetering van het onderwijs uit in het jaarplan. We kiezen de doelen voor het jaarplan samen met het team en aan de hand van input van leerlingen, ouders en externen.
 • Ervaringenonderzoek: elke twee jaar bevragen we de ouders en leerlingen van de school ten aanzien van de kwaliteit op diverse thema's. De uitkomsten van deze onderzoeken verwerken we in het nieuwe jaarplan.
 • Opbrengsten en bestendiging: jaarlijks brengen we de resultaten van het onderwijs in beeld en evalueren we deze resultaten met het hele team. Aan de hand van deze analyse stellen we nieuwe doelen en verbeteracties voor. Tevens bevragen we oud-leerlingen en ouders naar de bestendiging op de vervolgschool. 
 • Samenwerkingen: cyclisch evalueren we de samenwerking met diverse interne- en externe partners. We gaan in gesprek met alle partijen over hoe de samenwerking wordt ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • Zelfevaluatie: jaarlijks evalueren we als school de eigen kwaliteit middels de gehele zelfevaluatie of geselecteerde onderdelen. Op basis van de zelfevaluatie maken we een inschatting op welke onderdelen van het onderwijs verbetering nodig is. Vanuit de zelfevaluatie gaan we in gesprek met collega scholen om elkaar te helpen verbeteren of stellen we nieuwe verbeterdoelen op in het jaarplan.

In het jaarverslag van 2020-2021 hebben we de verbeterpunten geëvalueerd. In dit verslag kunt u lezen wat de opbrengst is van het werken aan de verbeterpunten in dit schooljaar. Aan de hand van deze evaluatie en de overige evaluaties vanuit de kwaliteitszorgcyclus hebben verbeterpunten opgesteld voor het jaarplan 2021-2022. Voor meer informatie over het jaarverslag en het jaarplan verwijzen we u door naar de volgende documenten: jaarverslag 2020-2021 en jaarplan 2021-2022.

Onderwijsresultaten

Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het Speciaal Onderwijs passende ambities. De Kentalis ambities worden gesteld halverwege de schooltijd en aan het einde van de schooltijd. Voor de Tine Marcusschool betekent dit dat wij kijken naar de leerresultaten in groep 4 en in groep 8. Alle in niveaus uitgewerkte ambities zijn te vinden in de algemene schoolgids: Ambities Kentalis Onderwijs. In het schooljaar 2020-2021 is de gestelde ambitie voor zowel leergebiedoverstijgende als leergebiedspecifieke vakken 75%.

Om tegemoet te komen aan de Kentalis ambitie nemen wij onder meer de volgende maatregelen om ons onderwijs nog beter af te stemmen op onze leerlingen.  Om het technisch lezen te bevorderen, volgen we de ontwikkelingen op het gebied van de methode ‘redzaamheidslezen’, aangezien deze misschien beter aansluit bij onze doelgroep dan de methode ‘racelezen’. Snelheid weegt bij redzaamheidslezen namelijk niet mee als factor om het niveau te bepalen. Ook blijven we inzetten op het bevorderen van leesplezier. Komend schooljaar gaan we begrijpend lezen nog meer verweven in het algemene onderwijsaanbod. Bij thematisch werken zal begrijpend lezen veelvuldig ingezet worden. De logopedisten zullen in specifieke groepen vaker in de klas zijn om het woordenschatonderwijs vorm te geven en daarmee het begrijpend lezen te bevorderen. Het groepsoverstijgend werken bij rekenen wordt gehandhaafd, waarbij we het overstijgen beperken tot twee jaarlagen. Hierbij worden leerlingen op hun eigen niveau bediend, maar zorgen we tegelijkertijd dat alle leerlingen het aanbod tot en met groep 8 krijgen. Vanaf komend schooljaar gaat ook groep 8 werken met de methode Wereld in Getallen 5. Bij spelling zal er structureel overleg plaatvinden tussen logopedist en leerkracht om de doorgaande leerlijn bij spelling binnen de hele school beter in kaart te brengen.

Bij alle ontwikkelingsgebieden geldt dat we komend schooljaar door inzet van extra personeel meer tijd zullen inplannen voor zowel individuele instructie als instructie aan kleine groepjes leerlingen (zie schoolprogramma NPO).

Aan het begin van schooljaar 2021-2022 zal het team verder in kaart brengen welke acties uitgezet zullen worden. Als daar nog belangrijke aanvullingen uit naar voren komen, zullen we dit in de schoolgids verwerken.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoek

Ouder ervaringenonderzoek

In maart 2020 zijn de resultaten gepubliceerd van het Kentalis Ouder Ervaringenonderzoek. Voor onze school hebben de ouders gemiddeld het rapportcijfer 8,4 gegeven (ten opzichte van een gemiddelde score van 8,1 voor heel Kentalis). We hebben de scores geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn maatregelen tot verbetering getroffen. Met name het leerlingenvervoer, optimalisatie communicatie (SocialSchools), het OPP, gedrag op het schoolplein, ouderbetrokkenheid en aandacht voor Social Media zijn als aandachtspunten naar voren gekomen.

Leerlingenervaringen onderzoek

In mei 2021 heeft het Kentalis leerlingenervaringen onderzoek plaatsgevonden. Onze leerlingen hebben de school beoordeeld met het gemiddeld het rapportcijfer 8,0. Met name de onderdelen: omgang met elkaar, de sfeer op school en mijn mening doet ertoe, laten een mooie score en groei zien. Op de een aantal thema's zien de leerlingen nog verbetering mogelijk. Voor het schooljaar 2021-2022 stellen we daarom de volgende doelen op:

 • De medewerkers laten leerlingen eigen keuzes maken op verschillende onderdelen van de les (vb. bij instructie, brongebruik, samenwerken etc.).
 • Leerlingen worden betrokken bij de rapport/OPP besprekingen op verschillende wijze, afhankelijk van de leeftijd.

Audit of inspectie

In februari 2021 heeft er een audit plaatsgevonden op de Tine Marcusschool. De audit heeft beoordeelt dat er sprake is van een 'goede' onderwijskwaliteit op de Tine Marcusschool. 

Hieronder een aantal conclusies en aanbevelingen uit het auditrapport.

Wat gaat goed? Waarin is de school een voorbeeld voor anderen, waarin valt ze op? Het auditteam beoordeelt de standaarden: OP6, OP8, SK1, SK2, en KA2 als ‘goed’. Deze beoordeling is gebaseerd op de eigen aspecten van kwaliteit, waarmee de school op overtuigende wijze aantoont een voorbeeld te zijn voor andere scholen. 

 • OP6 Samenwerking: De school toont aan vormen van actieve samenwerking te zoeken en onderhouden met zowel interne als externe (keten)partners, alle gericht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Als pitlotschool voor Petos toont de school aan kennis met andere scholen binnen Kentalis te delen.
 • OP8 Toetsing en afsluiting: De school volgt op meerdere ontwikkelingsgebieden dan alleen taal en rekenen & wiskunde op systematische wijze de ontwikkeling van de leerlingen.
 • SK1 Veiligheid: Vanuit de basiswaarden respect, veiligheid en zelfstandigheid zijn gedragsverwachtingen onderwerp van gesprek tijdens de lessen (PBS), maar ook in de dagelijkse praktijk (voorleven en visualisaties in de school).
 • SK2 Schoolklimaat: Alle leerlingen zijn middels het verbeterbord van de leerlingenraad direct betrokken bij het blijvend verbeteren van het schoolklimaat.
 • KA2 Kwaliteitscultuur: Er is een verbetercultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ die gericht is op ‘wat heeft de leerling er aan’. In het team krijgt iedereen de gelegenheid om mee te denken in de ontwikkelingen van de school. Daarbij mandateren ze als team de afgevaardigde collega's.

Zowel het team als de schoolleiding zijn vooruitstrevend en zorgen voor een continue ontwikkeling van de eigen professionaliteit. Er is een heldere visie op persoonlijk leiderschap zoals beschreven in het professioneel statuut, waarbij het uitgangspunt is het vertrouwen in de professionaliteit van de medewerkers.

Op welke punten wordt voldaan aan basiskwaliteit en op welke punten zien wij een groei naar goed? Het auditteam beoordeelt de overige standaarden als ‘voldoende’ (kan beter). Binnen deze standaarden liggen op sommige onderdelen nog punten ter verbetering. De school heeft deze deels al zelf in gang gezet. De verbeterpunten zijn mondeling teruggekoppeld en opgenomen in het verslag. Ten aanzien van de standaarden OR2 en KA1 zien we een ontwikkeling naar goed.

 • OR2 Sociale en maatschappelijke competenties: De school volgt systematisch de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. De school stelt een hoge eigen norm en stelt daarmee hoge doelen. Deze norm wordt nagenoeg behaald. Voor Burgerschap en sociale integratie is een systematisch lesaanbod in ontwikkeling. Dit aanbod is in opbouw beschreven in de schoolgids. Hierin kan de school nog groeien.
 • KA1 Kwaliteitszorg: Er is een zichtbare lijn van Beleidsplan naar Schoolplan naar Jaarplan. Het Jaarplan is middels een poster helder gevisualiseerd. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht waarmee zij cyclisch de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbetert. Wij zien ruimte voor verbetering wat betreft het SMART formuleren van doelen. Ook het doelgericht doorvoeren van verbeterpunten is een aandachtspunt. De PDCA en 4D cyclus worden niet altijd helemaal doorlopen.

Wat moet beter? Het auditteam heeft geen standaarden beoordeeld als ‘onvoldoende’ (moet beter). Er zijn geen ernstige tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de basiskwaliteit.

Op basis van de uitkomst van deze audit in februari 2021, zal de Tine Marcusschool in het jaar 21-22 het oordeel 'goed' aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Overgang naar een andere school

We maken onderscheid tussen uitstroom na groep 8 naar het vervolgonderwijs en tussentijdse uitstroom voor leerlingen in groep 1 t/m groep 7.

Bij tussentijdse uitstroom naar het regulier onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van uitstroomgerichte integratie. Hierbij kunnen de leerlingen doelgericht het onderwijs op de Tine Marcusschool afbouwen en het onderwijs op de reguliere school opbouwen. De periode van uitstroomgerichte integratie is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de mogelijkheden van de reguliere school. Daarnaast is ook tussentijdse uitstroom naar andere vormen van primair onderwijs mogelijk indien dit beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerlingen. Dit zal te allen tijden plaatsvinden in overleg met ouders en de CvL.

Voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze vervolgonderwijs

Net als in het reguliere basisonderwijs gaan onze leerlingen na groep 8 naar het voortgezet onderwijs. In november worden de ouders van schoolverlaters uitgenodigd voor een ouderavond, waar de procedure van de overgang naar het voortgezet onderwijs zal worden besproken. In oktober worden door de CvL de voorlopige schooladviezen geformuleerd, op basis van de psychologische, sociaal-emotionele, didactische en logopedische ontwikkeling van de leerling. Eind januari wordt tijdens de leerlingenbespreking het definitieve schooladvies vastgesteld voor het vervolgonderwijs. Indien nodig wordt de CvO geconsulteerd. Daarna wordt het schooladvies door de groepsleerkracht met de ouders besproken.

Aanmelding voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Na bespreking van het voorlopig schooladvies, kunnen ouders en leerlingen zich gaan oriënteren op vervolgonderwijs. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs organiseren voorlichtingsdagen/-avonden. Vanuit de Tine Marcusschool denken we graag met ouders en leerlingen mee om een geschikte onderwijsplaats te vinden voor iedere leerling.

In het reguliere voortgezet onderwijs geldt dat u zelf een aanmeldingsformulier voor het vervolgonderwijs dient aan te vragen én in te vullen. Ook hierbij willen wij u, indien gewenst, graag helpen. Het is gebruikelijk dat de school waar u uw kind heeft aangemeld informatie over uw kind bij onze school opvraagt.

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) verloopt de aanmelding via school. Het is gebruikelijk dat leerlingen voor de start op de nieuwe school alvast een dag(deel) er naartoe gaan om kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en docenten. Om u een indicatie te geven waar onze schoolverlaters naartoe gaan, is elders in deze gids een overzicht gegeven van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Informatie over eind uitstroom

Onze leerlingen stromen na groep 8 uit naar het regulier voortgezet onderwijs of naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In dat laatste geval stappen veel van onze leerlingen over naar het VSO cluster 2. 

Het niveau waarop onze leerlingen uitstromen naar het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend maar het gemiddelde uitstroomperspectief van de Tine Marcusschool is VMBO-BB/KB.

Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Samen met ouders (en leerlingen) wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is voor de leerling. 49% van de in schooljaar 2019-2020 uitgestroomde leerlingen stroomde uit na leerjaar 8. We noemen dat einduitstroom. In onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.  

Uitstroom (speciaal) onderwijs

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Leerlingen die na groep 8 stroomden uit naar het VO:

 

 

 

1. Voortgezet onderwijs (regulier)

VO-praktijkonderwijs

VO-VMBO BB of KB (+/- LWOO)

VO-VMBO GL of TL (+/- LWOO)

VO-HAVO

 

2

1

0

0

 

4

4

0

0

 

4

6

0

0

2. Voortgezet speciaal onderwijs

VSO-dagbesteding

VSO-arbeid/praktijkgericht onderwijs

 

VSO-VMBO BB of KB

VSO-VMBO GL of TL

VSO-HAVO

 

0

6 (5 schakeltraject pro/bb)

3

0

0

 

0

2

 

11

0

0

0

3

 

4

 

Totaal aantal leerlingen dat eind  groep 8 is uitgestroomd

12

21

 17

Informatie over tussentijdse uitstroom

51% van de in schooljaar 2019-2020 uitgestroomde leerlingen stroomde voor het einde van de school uit. We noemen dat tussentijdse uitstroom. In onderstaande tabel is te zien waar zij naartoe uitstroomden.

Tussentijdse uitstroom (speciaal) onderwijs

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Leerlingen die tussentijds uitstroomden, gingen naar:

 

 

 

1. Primair onderwijs (regulier)

Basisonderwijs (BaO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)

 

3

0

 

10

4

 

9

3

2. Speciaal onderwijs

SO cluster 2

SO cluster 3

SO cluster 4

 

4

0

0

 

0

4

0

 

1

2

3

3. Overige bestemmingen

Zorg/behandeling zonder onderwijs

Buitenland

 

0

1

 

1

3

 

 

    

Totaal aantal leerlingen dat tussentijds is uitgestroomd:

8

22

18

 

Uitstroom speciaal onderwijs

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen (tussentijds en eind groep 8)

20

43

35

Informatie over vervolgsucces

Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van leerlingen die in 2018-2019 uitstroomden geldt voor onze school dat:

Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2018-2019

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

83%

 

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 niet meer op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

7%

 

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

10%

 

Ambitie

75% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).

 

Analyse

De ambitie is gehaald. Het geschetste ontwikkelingsperspectief sluit voor het merendeel van de leerlingen aan bij de uitstroombestemming. Van de drie leerlingen die niet meer functioneren op het vastgestelde uitstroomprofiel van de Tine Marcusschool, zijn er 2 adviezen bijgesteld naar een niveau lager en 1 advies is omhoog bijgesteld.

Maatregelen 2021-2022

Om beter grip te krijgen op het vervolgsucces hebben we vanaf het schooljaar 2019-2020 de wijze van uitvragen aangepast. De zeer lage respons op de vragenlijsten naar ouders, oud-leerlingen en vervolgscholen belemmerde het zicht op het vervolgsucces. Vooraankondiging en telefonische benadering hebben de respons dermate verhoogd, dat we nagenoeg van alle uitstromende leerlingen gegevens hebben kunnen verwerken. 

De belangrijkste maatregelen op dit gebied voor schooljaar 2021-2022 zijn dat we de vooraankondiging hebben gecontinueerd en dat we de telefonische benadering van ouders/scholen verplaatsen naar het begin van het schooljaar. De vragenlijsten worden dan verstuurd en er wordt direct naar ouders/scholen gebeld hierover. Daarnaast wordt ingezet op de onderbouwing van het uitstroomperspectief door onafhankelijke instrumenten en op samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs om de niveaus en ondersteuningsbehoefte van scholen en leerlingen beter in kaart te brengen.