Praktische informatie

Schooltijden

Voor elke groep start de dag (onderwijstijd) om half 9. Om te zorgen dat we om half 9 ook direct met de lessen kunnen beginnen, gaat de schoolbel om 8:25 uur. Op de Tine Marcusschool werken we met het 5-gelijke-dagen model. De leerlingen eten tussen de middag samen met de groepsleerkracht en zullen daarna gaan buiten spelen.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1 t/m 8

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

Ochtendpauze

 

 

 

 

 

Helft van de groepen

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

Helft van de groepen

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

Middagpauze (eten + buitenspelen)

 

5-8

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

1-4

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster

Herfstvakantie

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022

Koningsdag 

woensdag 27 april 2022

Meivakantie

maandag 2 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartsdag

donderdag 26 mei 2022

Pinkstermaandag

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Activiteitenrooster

Activiteit

Datum

Oudermiddag/kijkje in de klas

woensdag 1 september 2021

Startgesprekken

maandag 6 t/m vrijdag 10 september 2021

Nationale Sportweek

vrijdag 17 t/m vrijdag 23 september 2021

Nationale Kraanwaterdag

woensdag 22 september 2021

Week tegen Pesten

maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober 2021

Kinderboekenweek

woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober 2021

Week van de Mediawijsheid

vrijdag 5 t/m donderdag 11 november 2021

Sint Maarten

donderdag 11 november 2021

Sinterklaas

vrijdag 3 december 2021

Kerstviering

vrijdag 24 december 2021

Nationale Voorleesdagen

woensdag 26 januari t/m vrijdag 4 februari 2022

Projectweken Wat eten we vandaag?

maandag 28 februari t/m vrijdag 11 maart 2022

Week van de Lentekriebels

maandag 21 t/m vrijdag 25 maart 2022

Nationale Rekendag

woensdag 30 maart 2022

Buitenlesdag

dinsdag 5 april 2022

Paasviering

woensdag 13 april 2022

Koningsspelen

vrijdag 22 april 2022

Schoolkamp

woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni 2022

Schoolreizen

vrijdag 1 juli 2022

Kennismaken nieuwe groep +

kijkmoment nieuwe leerlingen

woensdag 6 juli 2022

Meesters- en Juffendag

vrijdag 8 juli 2022

Musical groep 8

dinsdag 12 juli 2022

Afscheid groep 8

donderdag 14 juli 2022

Laatste schooldag

vrijdag 15 juli 2022

 

Schoolfotograaf

In de loop van het schooljaar worden de ouders/verzorgers via de digitale nieuwsbrief  geïnformeerd over data waarop de schoolfotograaf aanwezig is op school. Kinderen worden alleen op de foto gezet als er een schriftelijke toestemming van de ouders/ verzorgers is voor het maken van deze foto's door de schoolfotograaf.

Sponsoring

Soms organiseren we op school sponsoracties voor de school of krijgen we een donatie of subsidie. Leuk en leerzaam. Net als het ministerie van OCW, vinden wij het belangrijk dat sponsoring altijd past bij onze pedagogische en onderwijskundige doelstelling. Bovendien komt de opbrengst altijd ten goede aan de school of leerling. Dankzij sponsoring kunnen sommige scholen bijvoorbeeld innovatief leermateriaal aanschaffen. Daarnaast kunnen er ook acties plaatsvinden voor een goed doel. Vaak worden die door ouderraad en de leerlingen georganiseerd.

Vuurwerk en veiligheid

Het afsteken en in bezit hebben van vuurwerk op school is ten strengste verboden. Mocht blijken dat een leerling op school vuurwerk afsteekt of in zijn of haar bezit heeft, dan wordt de leerling geschorst. Mogelijk start ook de procedure schoolverwijdering. Ook kan de plaatselijke wijkagent worden ingeschakeld. De reden van dit strenge beleid is dat de veiligheid van iedereen op school bij ons hoog in het vaandel staat. We willen voorkomen dat een enkel individu de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op:

maandag 4 oktober 2021

vrijdag 12 november 2021

donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022

donderdag 14 april 2022

donderdag 28 en vrijdag 29 april 2022

vrijdag 27 mei 2022

dinsdag 7 juni 2022

maandag 20 juni 2022

 

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends vóór 08.30 uur door aan de school, bij voorkeur d.m.v. een digitale melding via de ‘Social Schools’. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 050 547 08 88. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef het dan ook door aan de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van een ouder/ verzorger om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact op.

Verlof- & verzuimregeling

Wanneer een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan gaan, dient dit vóór schooltijd aan de school en het taxibedrijf doorgegeven te worden. Als een leerling zonder bericht of met een ongeldige reden afwezig is, neemt de leerkracht dezelfde dag contact op met de ouders. Het schoolverzuim wordt geregistreerd door de administratie. Op de website van Kentalis leest u meer informatie over:

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’. Hoe dient u een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties in? Niet eens met het besluit? Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen Zie ook het algemene deel van de schoolgids.

Op vakantie onder schooltijd

Kinderen kunnen bij zwaarwegende omstandigheden extra vrij krijgen van school. U dient uw verlofaanvraag in via Social Schools bij de schoolleiding. De schoolleiding zal beoordelen of de verlofaanvraag goedgekeurd kan worden. Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar van uw gemeente in te schakelen, die verdere actie onderneemt.

Verjaardagen

Kinderen die jarig zijn, zetten we natuurlijk graag in het zonnetje. Veel kinderen brengen een traktatie mee. Dat vinden we erg leuk! We  stimuleren het uitdelen van gezonde traktaties bijvoorbeeld met groente of fruit voor kinderen en leraren. U kunt daarnaast ook met de leerkracht overleggen of er nog sprake is van allergieën en/of diëten bij de leerlingen in de klas. Er zijn ontzettend veel leuke, originele ideeën voor gezonde traktaties te vinden, bijvoorbeeld op internet. En het hoeft echt geen enorm kunstwerk te zijn. Traktaties zijn fijn, houd ze klein!

Voorbeelden van gezonde en feestelijke traktaties: 

 • Gebruik gezonde ingrediënten, zoals groente, (gedroogd) fruit of noten. Maak er een leuke versiering van. Bijvoorbeeld met plakoogjes, gekleurd papier of doe ze in een vrolijk zakje. 
 • Deel kleine porties van producten uit die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, klein bekertje naturel popcorn, klein koekje of minirolletje of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes.

 Tip: kijk op www.gezondtrakteren.nl of www.voedingscentrum.nl/trakteren voor lekkere inspiratie! 

Wegbrengen en ophalen

De meeste kinderen op de Tine Marcusschool maken gebruik van het leerlingenvervoer. Leerlingvervoer is aan te vragen via uw gemeente bij loket WMO. Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden door de ouder(s)/ verzorger(s), verzoeken wij ouder(s)/ verzorger(s) de kinderen van groep 1 en 2 na 08.15 uur naar de klas te brengen en weer te vertrekken. Vanaf groep 3 kunt u uw kind naar het plein brengen.

Begrippen en afkorting

 • AC: Audiologisch Centrum
 • ASS: Stoornissen in het autistisch spectrum
 • CvL: Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO: Commissie van Onderzoek
 • FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • IB-er: Intern begeleider
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie
 • IGT: Intensieve Groepsbehandeling TOS
 • KNO arts: Keel, Neus en Oorarts
 • LMR: Lokale Medezeggenschapsraad
 • MR: Medezeggenschapsraad Kentalis Onderwijs
 • NmG: Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK: Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
 • OC&W: Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • LMR: Lokale Medezeggenschapsraad
 • SO: Speciaal Onderwijs
 • SH: Slechthorend
 • STA: Spraak en Taal Ambulatorium
 • TOS Taalontwikkelingsstoornis
 • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • OPP: Ontwikkelingsperspectief
 • LHP: Logopedisch handelingsplan
 • BHV: Bedrijfshulpverlener