Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Binnen een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving werken we aan onderwijskundige en sociaal emotionele doelen, die zijn vastgelegd in helder geformuleerde ontwikkelings- perspectiefplannen (OPP's). Wij gaan respectvol om met elkaar en met de schoolomgeving; dit houdt in dat er duidelijkheid is over regels en afspraken en dat we ons eraan houden. De school dient een plaats te zijn waar kinderen naast het leren tevens hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven te nemen en met anderen leren omgaan. Het is belangrijk dat leerlingen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. De lessen zijn interactief, waardoor er veel ruimte is om in gezamenlijkheid kennis te verwerven en dingen te ontdekken.

De Tine Marcusschool streeft ernaar een veilige en uitnodigende omgeving te bieden, waarin de kinderen communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat ze zo zelfstandig als mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Groepsvorming - Gouden en zilveren weken

In de eerste weken van het schooljaar en halverwege het schooljaar wordt in de Gouden en Zilveren Weken en in de week tegen het pesten gewerkt aan het creëren van een fijne sfeer met elkaar. Er worden in elke groep positief gestelde regels met de leerlingen opgesteld. Tevens worden er veel samenwerkingsopdrachten en groepsvormende activiteiten gedaan. 

Pedagogische basishouding

In het schooljaar 2017-2018 is de Tine Marcusschool gestart met het invoeren van School Wide Positive Behavior Support (PBS) ter bevordering van het veilige en positieve pedagogische klimaat. PBS is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief schoolklimaat door middel van heldere gedragsverwachtingen die worden aangeleerd, gevisualiseerd en beloond. Bij ongewenst gedrag wordt er gehandeld middels de reactieprocedure. Vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, veiligheid en respect zijn regels voor verschillende situaties opgesteld en lessen goed gedrag ontworpen. Specifieke lessen 'Stop-loop-praat' worden geboden ten behoeve van het versterken van de zelfcontrole. Dagelijks wordt er in elke klas geoefend met het herkennen en benoemen van gevoelens, oa. door middel van emotiekaartjes. 

Schoolbreed wordt tevens PeTOS geboden sinds het schooljaar 2020-2021. PeTOS is een (voor leerlingen met TOS ontwikkelde) methodiek waarin systematisch wordt gewerkt aan het leren 'lezen' van de eigen (binnen)wereld en die van anderen. In de PeTOS lessen is aandacht voor relaties, intimiteit en seksualiteit. In groep 7 en 8 wordt daarnaast gewerkt met Spraakwaterval, een methodiek waarbij gewerkt wordt aan zowel de communicatieve als de sociaal emotionele ontwikkeling.

Het eigenaarschap van het eigen leerproces van leerlingen wordt gestimuleerd door middel van door de leerling zelf opgestelde persoonlijke leerdoelen.   

Voor het geval waarin er, ondanks voorgenoemde preventieve methodieken, sprake is van grensoverschrijdend gedrag wordt er gehandeld volgens het protocol Fysiek- en/of vrijheidsbeperkend handelen. Deze is opgesteld met inachtneming van de richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). In het praten over en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag hanteert de Tine Marcusschool de Agressie Hantering (AHA)-methodiek waarin elke medewerker duurzaam geschoold wordt volgens het schoolbrede scholingsplan en individuele opleidingsplan. Uitgangspunt hierbij is dat er preventief en de-escalerend gewerkt wordt. Dit vraagt een proactieve houding van de medewerkers. Dit betekent dat er initiatief wordt genomen in het streven het kind in de fase van ontspanning te houden of ernaar terug te keren. 

Tijdens begeleide intervisie en met verbeterborden wordt casuïstiek besproken en met elkaar geoefend. Zo streven we continue naar 'Elke dag samen een beetje beter'.

Preventie en interventie pesten

In het kader van de wet veiligheid en ten behoeve van het pedagogische klimaat is een anti-pest coördinator aanwezig binnen de school. De anti-pest coördinator is het aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten over (vermeend) pestgedrag. Daarbij is het belangrijk dat de zorgen rondom (vermeend) pestgedrag ook besproken worden met de groepsleerkracht van de leerling. Tevens behoort het coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en sociale veiligheid tot de taak van een anti-pestcoördinator. Het beleid staat beschreven in het document Preventieve Aanpak tegen Pesten.

De anti-pest coördinator binnen de Tine Marcusschool is: Mirthe Timmer, e-mailadres: mi.timmer@kentalis.nl 

Integratie (gericht op sociale contacten of uitstroom)

Leerlingen van de Tine Marcusschool missen soms de sociale contacten in hun eigen woonomgeving. Daarom gaan sommige leerlingen een dag in de week naar een reguliere basisschool in de buurt. Wij noemen dit Sociale Integratie. De leerkracht van de Tine Marcusschool geeft de leerling een tasje mee, waarin werk zit voor die dag. Uiteraard mag het kind ook bij bepaalde vakken aansluiten bij de ontvangende klas als dat mogelijk is. Een en ander wordt door de leerkrachten onderling afgesproken. Er gaat ook een contactschriftje mee, zodat de leerkrachten elkaar op de hoogte kunnen houden. De lessen op de Tine Marcusschool worden op deze manier met een dag onderbroken. Daarom wordt per leerling een inschatting gemaakt of Sociale Integratie wenselijk en haalbaar is. We adviseren ouders van leerlingen in groep 3 en 4 om alleen bij hoge uitzondering Sociale Integratie in te zetten, aangezien het niet bevorderlijk is voor het leesonderwijs. Het initiatief voor het opstarten van Sociale Integratie kan zowel door ouders als leerkracht worden genomen, waarna het verzoek wordt voorgelegd aan de commissie van Leerlingenzorg (CvL).

Daarnaast hebben we ook Uitstroomgerichte Integratie. Sommige leerlingen van de Tine Marcusschool zijn op logopedisch gebied zo gegroeid, dat het wenselijk is om te onderzoeken hoe een leerling functioneert in het reguliere basisonderwijs. De leerling kan dan een dag per week meedoen in het reguliere basisonderwijs, met als doel dat de leerling op termijn bij ons zal uitstromen. Leerlingen draaien op deze integratiedagen volledig mee met het programma van de gastschool en de integratie wordt regelmatig geëvalueerd.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis oefenen wij op school en in de praktijk. De school is er op gericht om een respectvolle oefenplaats te bieden waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden geinternaliseerd kunnen worden.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Scholen zijn verplicht hier aandacht aan te besteden. Wij besteden op school aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie door de doelen te verweven in het totale aanbod op de Tine Marcusschool. In het document Actief Burgerschap Tine Marcusschool Groningen en Assen staat meer informatie en achtergrond t.a.v. het burgerschapsonderwijs op onze scholen beschreven.

Met het onderstaande overzicht leggen we de relatie tussen de kerndoelen en hoe we aan de kerndoelen zullen voldoen in het aanbod.

Kerndoelen PO met betrekking tot burgerschapsvorming en sociale integratie   

 

Aanbod waarin burgerschapsonderwijs is geïntegreerd naast

Spraakwaterval en  PeTOS

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren (kerndoel 3).

 • Kleuterplein mondelinge taal (onderbouw)
 • Digikeuzebord (onderbouw)
 • Kringgesprek gr. 1 t/m 8
 • Taalverhaal.nu gr. 4 t/m 8
 • Groepslessen logopedie (gr. 1 t/m 8)
 • Debatteerlessen logopedie (bovenbouw)
 • IPC gr. 3 t/m 8
 • Leerlingenraad

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen (kerndoel 6).

 • Taalverhaal.nu gr. 4 t/m 8
 • Nieuwsbegrip gr. 4 t/m 8
 • IPC gr. 3 t/m 8
 • Delta de Draak gr. 1 t/m 8

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger (kerndoel 36);

 •  IPC gr. 3 t/m 8
 • Jeugdjournaal
 • Nieuwsbegrip gr. 4 t/m 8

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (kerndoel 37);

 • Pedagogische basishouding
 • Gouden weken gr. 1 t/m 8
 • Schoolregels/ klassenregels
 • Lessen Goed gedrag gr. 1 t/m 8
 • Gedragsregels op het plein

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 38).

 • Feesten en vieringen (levensbeschouwelijke vorming)
 • Kriebels in je buik gr. 1 t/m 8
 • Week van de Lentekriebels gr. 1 t/m 8
 • IPC gr. 3 t/m 8
 • Jeugdjournaal 
 • Nieuwsbegrip gr. 4 t/m 8
 • Maatschappelijke thema's
 • Actuele gebeurtenissen

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (kerndoel 39).

 • Les in de schooltuinen
 • IPC gr. 3 t/m 8
 • Milieu/afval project
 • Project Gezonde School
 • Schoolreis- schoolkamp

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika (kerndoel 47).

 • IPC gr. 3 t/m 8
 • Topografie Geobas gr. 5 t/m 8
 • Wijzer door het verkeer gr. 5 t/m 8
 • Verkeerstheaterproject Stop!Licht! gr 1,2,3
 • Gastlessen verkeerswijzer Groningen gr 1 t/m 8
 • Thematisch onderwijs: Thema vervoer gr 1/2

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis (kerndoel 53).

 

 • IPC gr. 3 t/m 8

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (kerndoel 56).

 • Cultuurmenu van de gemeente Groningen (gr. 1 t/m 8)
 • Twee keer per jaar bezoeken leerlingeneen voorstelling op school of in een theater, brengen een bezoek aan een museum of volgen een kunstproject op school (gr. 1 t/m 8)
 • Beleidsplan Cultuur 2021-2022

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden (58).

 • Twee keer per jaar sportdag (gr. 1 t/m 8)
 • Sportactiviteiten in de buurt (gr. 1 t/m 8)
 • Twee keer per week bewegingsonderwijs methode Stichting Leerplan Onderwijs (gr. 1 t/m 8)
 • Special Heroes- clinics

Veiligheid

Op de Tine Marcusschool wordt er onderscheid gemaakt tussen veiligheid ten aanzien van de omgeving en de sociale veiligheid.

Sociale veiligheid

Er wordt op de Tine Marcusschool een actief sociaal veiligheidsbeleid gevoerd, dat jaarlijks wordt herzien. Er vindt scholing gericht op het vergroten van sociale veiligheid plaats en voor nieuwe medewerkers wordt scholing op maat geboden. De beleving van de sociale veiligheid wordt periodiek gemeten. Twee keer per jaar worden de resultaten geduid op school-/groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden gebruikt om het onderwijsaanbod af te stemmen en/of het beleid aan te passen.

Er zijn twee vertrouwenspersonen op de Tine Marcusschool, die twee keer per schooljaar een ronde doen langs de groepen.

Voorlichting ten aanzien van agressiehantering wordt aan nieuwe medewerkers en jaarlijks teambreed herhaald. Tijdens intervisie wordt op casusniveau het onderwerp hantering van spanning en agressie behandeld. 

Eventuele incidenten worden na afhandeling gemeld in het digitale meldsysteem van Kentalis, waardoor gezamenlijke analyse mogelijk is. Hierdoor kunnen we nagaan óf en hoe een herhaling van de situatie kan worden voorkomen. Ook is er hierdoor de mogelijkheid tot het verlenen van nazorg indien dit gewenst is.

Veiligheid

Om de gevolgen na een ongeval en/ of incident zoveel mogelijk te beperken beschikt de Tine Marcusschool over een aantal opgeleide Bedrijfs Hulp Verleners (BHV’ers). Kort samengevat heeft de BHV de volgende taken:

Verlenen van eerste hulp tot professionele hulpverlening arriveert Blussen van een beginnende brand Begeleiden van een ontruiming Alarmeren, informeren en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie)

De BHV krijgt om de twee jaar een herhalingscursus waarin ze worden bijgeschoold en ieder schooljaar worden er minimaal twee ontruimingsoefeningen gehouden op school. Heeft u als ouder vragen over bepaalde ziektes van uw kind (zoals krentenbaard, waterpokken etc.)? Dan kunt u deze vragen voorleggen aan de leerkracht. Indien de leerkracht de vragen niet kan beantwoorden kan worden overlegd met de BHV medewerkers en eventueel met de schoolarts, dit zal in overleg met ouders gebeuren.

Internet gebruik

We besteden veel aandacht aan de digitale wereld van de huidige schoolgeneratie en het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen (digitale geletterdheid/21st Century Skills). Internet gebruik is daar een groot onderdeel van. Aan het gebruik van internet zijn echter ook bepaalde risico’s verbonden, denk aan digitaal pesten, haatmail, seksuele intimidatie of schending van de privacy. Wij zijn ons hier erg van bewust.

Leerlingen werken alleen op de computer onder toezicht van een leerkracht. Alle groepen hebben ook de beschikking over iPads die door leerlingen tijdens bepaalde lessen gebruikt kunnen worden. Voor het gebruik van de iPads gelden dezelfde regels als voor de computers. Ook in de algemene schoolgids is het Kentalisbeleid omtrent internetgebruik opgenomen.

Onze regels (gebaseerd op de wettelijke regels): 

 • Er wordt alleen gebruik gemaakt van door Kentalis toegestane en gecontroleerde apps en programma’s.
 • Er mag alleen met toestemming persoonlijke informatie gegeven worden, zoals een adres, telefoonnummer, creditcardnummers en de naam en locatie van de school.
 • Er mag alleen met toestemming met iemand “in het echt” afgesproken worden als je die persoon op internet hebt leren kennen.
 • Er mogen alleen met toestemming van ouders/ leerkracht foto’s van personen verstuurd worden naar anderen via internet of de normale post.

Leerlingen en ouders/verzorgers worden verzocht de privacy op social media in acht te nemen. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en om mediagebruik te optimaliseren, heeft Kentalis een platform waar medewerkers kennis en tips met elkaar kunnen delen over het gebruik van internet en sociale media. Het bevorderen van mediawijsheid is een zaak van iedereen: ouders, leerkrachten, begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.

Gebruik van mobiele telefoons, tablets en spelcomputers:

Het overgrote deel van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Een deel van deze leerlingen heeft in de taxi de beschikking over een mobiele telefoon/smartphone, tablet of spelcomputer voor vermaak tijdens de soms lange taxiritten. 

Als de leerlingen op school komen, gaat vanaf het fietsenhok de mobiele telefoon, tablet of spelcomputer uit. Deze apparaten zijn niet toegestaan op het schoolplein en mogen daar dus niet gebruikt worden. In elke klas wordt door de leerkracht afspraken gemaakt over het gebruik van deze apparaten tijdens onderwijstijd/in de lessen. Het gebruik van deze apparaten mag de lessen niet storen.

Gedragsregels

De Tine Marcusschool kent zes schoolafspraken, die op diverse plekken binnen de school zichtbaar zijn. Deze zes basisafspraken voor leerlingen en personeel hebben tot doel een prettig werk- en leerklimaat te creëren. De afspraken zijn:

 1. Wij helpen elkaar
 2. Wij doen aardig tegen elkaar
 3. Wij doen voorzichtig met alle spullen
 4. Wij doen rustig in de school
 5. Wij luisteren naar elkaar
 6. Bij ons is stop = stop