Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

In het algemene deel van de schoolgids wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop de leerlingenzorg binnen de scholen van Kentalis is georganiseerd en hoe we werken met de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Op de Tine Marcusschool hebben we de leerlingenzorg georganiseerd in een zorgstructuur met drie zorgniveaus (zorgstructuur)

Algemene uitgangspunten:

  • Duidelijke, zo kort mogelijke lijnen.
  • Handelingsgericht werken
  • Zo veel mogelijk signaleren en handelen binnen het primaire proces (leerkracht/ logopedist). Bevorderen collegiale consultatie/ samenwerken/ leren van elkaar
  • Leerkracht/ logopedist overlegt met ouders/ collega’s en schakelt zo nodig andere (interne) disciplines in om aanpak aan te bepalen
  • Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet
  • Besluiten worden op basis van het proces data – duiden – doelen – doen genomen

Voor elk niveau is een verantwoordelijke benoemd, die het proces coördineert (alle disciplines blijven hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheden houden).

Zorgniveau 1

Zorgniveau 1 betreft, in eerste instantie, alle leerlingen van de Tine Marcusschool. Eerste verantwoordelijke op dit zorgniveau is de leerkracht in samenwerking met de logopedist. Alle leerlingen worden meegenomen in de cyclus van de OPP’s. Drie keer per jaar worden alle groepen besproken in de groepsbesprekingen. Hierbij zijn de leerkracht, de logopedist, de intern begeleider en gedragsdeskundige aanwezig. In de groepsbespreking worden de geanalyseerde resultaten/behaalde doelen per groep besproken en worden vervolgafspraken gemaakt. Zowel de resultaten van de SCOL (Sociale Competenties Observatie Lijst) en de CITO, als de observaties en methode gebonden toetsen worden in deze bespreking meegenomen.

Zorgniveau 2

Wanneer zorgniveau 1 ontoereikend is gebleken of naar inschatting van de leerkracht / logopedist zal blijken te zijn, kan de hulpvraag aan de Intern Begeleider worden gesteld. De Intern Begeleider bepaalt in overleg met de leerkracht/logopedist wat de inschaling van het zorgniveau moet zijn. Het kan zijn dat een herhaling van zorgniveau 1 aan de hand van een advies van de  Intern Begeleider als voldoende wordt ingeschat. Een zorgniveau 2 bespreking of een leerlingenbespreking is aangewezen wanneer er naast de leerkracht / logopedist overleg met de Intern Begeleider nodig is met één of enkele andere (interne) disciplines. De leerkracht / logopedist houdt contact met de leerling en ouders en verwerkt de informatie in het OPP.

Zorgniveau 3

Wanneer ingeschat wordt dat overleg met meerdere disciplines, zowel in- als extern en/of in onderling (voor)overleg met ouders tot een toereikend antwoord op de vraag kan leiden, wordt een zorgniveau 3 bespreking belegd (CvL, CvL met ketenpartners als IGT, STA). De leerkracht/logopedist nodigt ouders uit voor de CvL bespreking of onderhoudt na afloop van de bespreking het contact met ouders en collega’s en verwerkt de informatie in het OPP / dossier. Vraagstukken kunnen gaan over de toewijzing naar een beter passende plek, maar ook bijvoorbeeld over aanvullende zorg vanuit buiten en binnen Kentalis. Binnen Kentalis Zorg zal na toekenning van de zorgindicatie een intakegesprek met de behandelcoördinator plaatsvinden waarbij de hulpvraag verder wordt uitgewerkt en samen met ouders wordt gekeken welke behandeling uit de zorgprogrammering het best aansluit bij de vraag. Wanneer een behandeling is gestart, zullen MDO’s (multidisciplinair overleg) plaats gaan vinden om de voortgang te monitoren.

Medische zorg

Protocol medicijngebruik op school: De basisafspraak is: indien niet noodzakelijk, geen medicijnen op school.

Is er wel medicatie noodzakelijk, dan: Leerkracht en ouders maken samen afspraken over de inname van de medicijnen. hoe, wanneer, hoe vaak en waar wordt het opgeborgen. De leerkracht legt deze afspraken vast in ParnasSys (leerlingvolgsysteem). De medicatie wordt door ouders per dag meegegeven aan de leerling, er is geen voorraadbeheer op school mogelijk. Leerlingen nemen de medicatie zelf in (indien nodig onder toezicht van de leerkracht). Indien de medicatie handelingen van de leerkracht behoeft, kan dit niet worden toegediend op school. Medicijnen kunnen opgeborgen worden in de eigen broodtrommel of in een pillendoos met naam en soort medicatie bij de leerkracht. De leerkracht bewaart deze medicijnen op een afgesloten plek waar leerlingen geen toegang tot hebben. In klassenmap moet goed te herleiden zijn wie welke medicatie moet innemen op een dag, met name voor de situatie met een invaller.

Schoolaudiologie

Het Kentalis Audiologisch Centrum, locatie Groningen, verzorgt de schoolaudiologie op de Tine Marcusschool. Onder schoolaudiologie wordt verstaan het signaleren van veranderingen in gehoor en eventuele hoorhulpmiddel(len) en het faciliteren van de soloapparatuur. De schoolaudioloog houdt zich daarnaast op aanvraag bezig met scholing van logopedisten en leerkrachten met betrekking tot slechthorend-/doofheid en hoorhulpmiddelen en kan akoestische adviezen geven.

Naast de schoolaudiologie onderzoekt, begeleidt en adviseert het Kentalis Audiologisch Centrum kinderen en jongeren met gehoor-, spraak-, en taalproblemen. Het Audiologisch Centrum kan ook logopedisch of psychologisch onderzoek doen op school in het kader van herarrangeren binnen het Passend Onderwijs.

Ouders kunnen ook kiezen voor continueren audiologische zorg bij een ander audiologisch centrum, bijvoorbeeld het UMCG, KNO.

Praktische zaken rondom soloapparatuur worden verzorgd door Jelmer van Lewe, onze I-coach.

Jeroen Sol is klinisch fysicus-(school)audioloog. Voor aanmelden, informatie of vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht bij wie uw kind in de klas zit.

Schoolarts

Brechtje Hoogeboom is de schoolarts van de Tine Marcusschool en verricht een instroomonderzoek bij nieuwe leerlingen. Bij leerlingen van groep 2 en 6 wordt een screening verricht met betrekking tot het gezichtsvermogen en het zien van kleuren. De screening van de schoolarts is niet wettelijk verplicht. Indien u geen gehoor geeft aan de oproep of geen toestemming geeft, wordt hier een aantekening van gemaakt in het digitale dossier van de schoolarts. Onderzoek op indicatie of verzoek is altijd mogelijk. De schoolarts wordt binnen de CvL geconsulteerd in het geval van medische hulpvragen.