Onderwijsprogramma en activiteiten

Vakken

Instructiemodel

Onderwijs op de Tine Marcusschool wordt vormgegeven volgens het Expliciete Directe Instructie (EDI) model. Een EDI-les is als volgt opgebouwd.

 • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld door op het bord te laten zien. Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les die een beroep doet op eerder verworven kennis.
 • Onderwijzen van het concept. Onderwijzen van de vaardigheid. Duiden van belang van de les.
 • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen.
 • Zelfstandige verwerking.
 • Verlengde instructie. De leerlingen van wie bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Methodeoverzicht

 

Vak-/vormingsgebied Methodes, Materiaal, Specifieke werkwijzen
LEERGEBIED OVERSTIJGEND  
 • zintuiglijk en motorische ontwikkeling
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • leren leren
 • omgaan met media en technische hulpmiddelen
 • praktische redzaamheid

Onderbouw

 • Kleuterplein (en Digikeuzebord)
 • PAD programma alternatieve denkstrategieën
 • Relaties en seksualiteit
 • PBS
 • Digi-doener

Middenbouw/Bovenbouw

 • PAD programma alternatieve denkstrategieën
 • Relaties en seksualiteit
 • PBS
 • Digi-doener
LEERGEBIED SPECIFIEK  

NEDERLANDS

 • mondeling
 • schriftelijk
 • taalbeschouwing, waaronder strategieën

Onderbouw

 • Kleuterplein (en Digikeuzebord)
 • Map fonemisch bewustzijn
 • Met Woorden in de Weer(woordenschat methodiek
 • Schrijven: Pennenstreken

Middenbouw

 • VLL veilig leren lezen KIM-versie (taal/spelling/lezen groep 3)
 • Taal in blokjes
 • Taalverhaal.nu (taal)
 • Taalverhaal.nu-spelling (spelling)
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (methodiek)
 • Estafette (technisch lezen)
 • Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
 • Met Woorden in de Weer (woordenschat methodiek)
 • Schrijven: Pennenstreken

Bovenbouw

 • Taalverhaal.nu (taal)
 • Taalverhaal.nu-spelling (spelling)
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (methodiek)
 • Taal in blokjes (indien nodig)
 • Estafette (technisch lezen)
 • Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
 • Met Woorden in de Weer (woordenschat methodiek
 • Schrijven: Pennenstreken
ENGELS

Bovenbouw

 • Take It Easy

REKENEN/WISK.

 • wiskundig inzicht en handelen
 • getallen en bewerkingen
 • meten en meetkunde

Onderbouw

 • Kleuterplein (en Digikeuzebord)
 • Gecijferd bewustzijn

Middenbouw/bovenbouw

 •  Reken Zeker

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

 • mens en samenleving
 • natuur en techniek
 • ruimte en tijd

Onderbouw

 • Kleuterplein (en Digikeuzebord)

Middenbouw/bovenbouw

 • Thematisch (gr. 3-4)
 • Wijzer door het verkeer (gr.5-8)
 • Geobas (gr.5-8)
 • IPC (gr.5-8)

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE

 • tekenen/handvaardigheid
 • muziek
 • spel en beweging

Onderbouw

 • Kleuterplein (en Digikeuzebord)
 • Moet je doen
 • Eigenwijs

Middenbouw/bovenbouw

 • Uit de kunst (tek./hv.)
 • Moet je doen (muziek)
 • Moet je doen (tek/hv)
 • Eigenwijs
 • IPC (gr.5-8)
BEWEGINGSONDERWIJS

Onderbouw

 • Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2004)
 • Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Berg, 2012)
 • Basislessen bewegingsonderwijs (Goedhart, Stroes en van Gelder, 2009)
 • Kleuterplein
 • Bewegen en spelen (llnvolgs)
 • MQ-scan (llnvolgs)

Middenbouw/bovenbouw

 • Basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2004)
 • Basislessen bewegingsonderwijs (Goedhart, Stroes en van Gelder, 2009)
 • Bewegen en spelen (llnvolgs)
 • MQ-scan (llnvolg)

 

Inzet van logopedie

Op de Tine Marcusschool zijn meerdere logopedisten werkzaam. De logopedisten werken individueel met leerlingen, maar ook in groepjes of samen met de leerkracht in de klas. In de individuele behandeling richt de therapie zich meer op de doelen van één bepaald kind.

In de groepjes zijn we ook gericht bezig met de verschillende aspecten van de taal, zoals de woordenschat, maar oefenen we ook het “sociaal taalgebruik” (‘Hoe moet je iets vragen?’ of ‘Wat moet je doen als je iets niet begrijpt?’). In de onderbouw krijgen de kinderen één keer individueel en één keer in een tweetal logopedie buiten de klas en daarnaast zijn er de taalgroepjes samen met de leerkracht en de klassenassistent. De taalgroepjes vinden twee keer in de week plaats. De leerlingen in de middenbouw krijgen individuele logopedie of logopedie in een tweetal. In groep 3 wordt er nog een keer per week een taalgroepje gegeven. Dit is vooral gericht op fonemisch bewustzijn, verhaalopbouw en het gebruiken van taal in alledaagse situaties. Daarnaast geeft de logopedist samen met de leerkracht een groepsles logopedie. In de middenbouw zijn de groepslessen vooral gericht op de woordenschat en wordt er gewerkt volgens methodiek ‘met woorden in de weer’.

In de bovenbouw wordt de logopedie deels vormgegeven aan de hand van cursussen. De leerling kijkt samen met zijn ouders, leerkracht en logopedist naar wat hij/zij wil leren en welke cursus daarbij zou passen. Daarnaast is er nog ruimte voor een aantal individuele behandelingen. Ook wordt er in de bovenbouw in blokken lessen ‘communicatie in de praktijk’ gegeven. Hierbij leren de leerlingen aan de hand van een thema (bijvoorbeeld theater of restaurant) om de communicatieve vaardigheden in de praktijk toe te passen. Daarnaast zijn er ook in de bovenbouw groepslessen die de logopedist samen met de leerkracht geeft. Deze groepslessen richten zich op het leren debatteren (je mening geven en luisteren naar de mening van een ander) en ook op de woordenschat. De logopedische doelen en testgegevens vindt u in het OPP.

Activiteiten

Schoolreis en schoolkamp

Elk schooljaar organiseert de school een schoolreis voor iedere groep. Meestal gaan meerdere groepen gezamenlijk op reis. De eindgroepen (schoolverlaters) hebben een meerdaagse schoolreis, het schoolkamp. De overige groepen gaan één dag. De bestemming kan jaarlijks wisselen. Ouders worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.

Voor de schoolreizen vragen wij een aparte bijdrage van de ouders. Hiertoe ontvangen ouders, voorafgaand aan de schoolreis, een verzoek om het geldbedrag contant op school te betalen of over te maken. Schoolreizen zijn een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren. Iedere leerling wordt daarom geacht mee te gaan op schoolreis.

Projecten

Twee keer per jaar werkt de gehele school gedurende een bepaalde periode aan een gezamenlijk thema in de vorm van een project. In het najaar staat de Kinderboekenweek centraal. De tweede projectweek heeft een wisselend thema.

Feesten en Vieringen

Het is op de Tine Marcusschool gebruikelijk dat aan een aantal feestdagen aandacht wordt besteed. Met Sint Maarten is er een optocht van de kinderen met hun zelfgemaakte lampions door de school. Sinterklaas wordt gezamenlijk ontvangen en daarna wordt het feest in de afzonderlijke groepen gevierd. Met kerst worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Pasen wordt meestal in de groepen gevierd. Ouders die uit geloofsovertuiging bezwaar hebben dat hun kind deelneemt aan één van bovengenoemde vieringen, kunnen dit kenbaar maken aan de leerkracht en indien nodig wordt er dan in overleg met ouders/verzorgers een andere activiteit georganiseerd. Indien u een ander geloof aanhangt zijn wij uiteraard bereid om mee te denken hoe wij als school daaraan invulling kunnen geven.

Excursies

De mogelijkheid bestaat dat een groep een excursie maakt naar aanleiding van een onderwerp dat in de groep ter sprake is geweest. Ook worden er in het kader van cultuureducatie uitstapjes gemaakt.

Sportdag en sportuitwisseling

Aan het begin en eind van het schooljaar wordt er voor de gehele school een sport- en speldag georganiseerd. Daarnaast vinden in Groningen in de loop van het schooljaar voor de midden- en bovenbouw nog een aantal sportactiviteiten plaats. Dit gebeurt in samenwerking met de overige scholen in de wijk Beijum.

Schooltuin

De kleuters krijgen twee tot drie keer per jaar les in de schooltuin. Een aantal kinderen uit de middenbouw gaat met regelmaat in de periode half april tot de herfstvakantie naar de schooltuin. De schooltuinen liggen vlakbij de Tine Marcusschool op ongeveer vijf minuten lopen. Denkt u er aan om uw kind extra kleding en laarzen mee te geven als hij/ zijn naar de schooltuin gaat.

Special Heroes Sport

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Met dit programma laten we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarin de gewenste sporten fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportverenigingen nodigen wij trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze vakdocenten. Met deze lessen hopen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.

Data van de activiteiten

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht een planning van de activiteiten. Met betrekking tot de activiteiten die met andere scholen plaats vinden kan er misschien nog een dag geschoven worden, dit heeft te maken met een praktische invulling.

Schoolfotograaf

Gedurende het schooljaar worden de ouders/verzorgers via de digitale nieuwsbrief en schriftelijk geïnformeerd over data waarop de schoolfotograaf aanwezig is op school.

Sponsoring

Soms organiseren we op school sponsoracties voor de school of krijgen we een donatie of subsidie. Leuk en leerzaam. Net als het ministerie van OCW, vinden wij het belangrijk dat sponsoring altijd past bij onze pedagogische en onderwijskundige doelstelling. Bovendien komt de opbrengst altijd ten goede aan de school of leerling. Dankzij sponsoring kunnen sommige scholen bijvoorbeeld innovatief leermateriaal aanschaffen. Daarnaast kunnen er ook acties plaatsvinden voor een goed doel. Vaak worden die door ouderraad en de leerlingen georganiseerd.

Vuurwerk en veiligheid

Het afsteken en in bezit hebben van vuurwerk op school is ten strengste verboden. Mocht blijken dat een leerling op school vuurwerk afsteekt of in zijn of haar bezit heeft, dan wordt de leerling geschorst. Mogelijk start ook de procedure schoolverwijdering. Ook kan de plaatselijke wijkagent worden ingeschakeld. De reden van dit strenge beleid is dat de veiligheid van iedereen op school bij ons hoog in het vaandel staat. We willen voorkomen dat een enkel individu de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Stage (VSO)

Niet van toepassing voor de Tine Marcusschool.