Onze school

Voorwoord en onze visie

Beste ouder/verzorger,

In deze schoolgids vindt u informatie over de Tine Marcusschool Groningen voor het schooljaar 2019-2020.

Op de Tine Marcusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen leren binnen een betekenisvolle omgeving waarbij er een hoge mate is van actieve betrokkenheid en eigenaarschap bij de leerling. We focussen daarbij op talenten én stellen daarbij onszelf continu de vraag: wat heeft deze leerling nodig? We zijn ambitieus, werken met behulp van plannen en sturen op opbrengsten. We streven reguliere doelen na, en maken aanpassingen indien nodig. We geven eigentijds onderwijs, waarmee de leerlingen goed worden voorbereid op de toekomst. We werken dan ook aan vaardigheden, die in de toekomst van de leerlingen van belang zijn. Vaardigheden op het gebied van digitalisering, globalisering en individualisering. Op de Tine Marcusschool betekent dit dat we vertrouwen hebben in de kwaliteiten en vaardigheden van de professionals. We stimuleren het eigenaarschap van de professionals, zodat besluiten over leerlingen en het onderwijs op de plek worden genomen waar de gevolgen kunnen worden overzien.  Voor de komende vier jaar hebben we als de Tine Marcusschool vier belangrijke aandachtspunten  vastgesteld. Deze aandachtspunten vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

 1. We streven naar kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning voor leerlingen met een TOS.
 2. We bieden in samenwerking met regulier onderwijs (Assen en Groningen, Heiligerlee en mogelijk op termijn Hoogezand en/of Delfzijl) thuisnabij onderwijs waarbij we vanuit een mediumvoorziening of school-in-school gedachte het onderwijs met ketenpartners vorm willen geven.
 3. Als school zoeken we naar mogelijkheden om het netwerk rondom ouders, leerling en school te versterken. Afstemmen met interne en externe betrokkenen is hierbij essentieel (Samenwerkingsverbanden, Portalis, Accare, Elker, regulier onderwijs etc,) maar ook Kentalis zorg. We geloven in het werken vanuit horizontale relaties. Het verder vormgeven van op overeenstemming gericht overleg vormt de basis voor ons handelen.
 4. Op school werken wij vanuit het principe vanuit leerKRACHT; samen elke dag een beetje beter. Dit houdt in dat wij professionals vertrouwen geven dat zij het beste met de leerlingen voor hebben en dat zij eigenaarschap ervaren voor hun eigen ontwikkeling en die van de leerling.  Wij geloven dat vaardigheden te leren en te verbeteren zijn (Growth mindset, Carol Dweck) en dagen elkaar hierin uit door het geven en ontvangen van feedback aan elkaar.

Voor uitgebreide informatie over onze school, verwijzen wij u naar het schoolplan 2019-2023.

Onze leerlingen

De school biedt voor leerlingen met communicatieve en/of auditieve problematiek, een plek waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen meedoen in een maatschappij die is ingesteld op communicatie. De leerlingen op school zijn 4 tot en met 12 jaar. Er kan bij leerlingen naast een TOS ook sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/ of complexe problematiek op meerdere ontwikkelingsgebieden. Daarbij is het belangrijk dat de auditieve en/ of communicatieve problematiek op de voorgrond staat. In ons onderwijsaanbod houden we rekening met het taalniveau en de (hoor)mogelijkheden van de leerlingen. Het team onderscheidt zich door expertise op het gebied van taal en communicatie. De gesproken taal is het uitgangspunt op de Tine Marcusschool.

Schoolondersteuningsprofielen

De Tine Marcusschool is een school voor leerlingen met TOS en slechthorende leerlingen (SH). Ook leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (lichte vorm), of andere co-morbiditeit worden toegelaten op onze school. Voorwaarde is dat de communicatieve problematiek voorliggend is en dat de overige problematiek een bijkomende beperking is. We streven naar een maximale groepsgrootte van 14 leerlingen per groep.

Het onderwijsaanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Ze kunnen taal dan ook beter leren. We zetten bij de communicatie ondersteunde middelen in, waaronder gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de individuele leerling. Zo krijgt uw kind optimale mogelijkheden om de taal van de ander waar te nemen en verwerken en om zelf taal te uiten.

Leerlingen met TOS kunnen instromen vanaf vier jaar. Ze verlaten onze school in het schooljaar dat zij twaalf jaar worden. Soms is het mogelijk om de schoolperiode te verlengen met één jaar. Als het mogelijk is, gaan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (weer) naar een reguliere basisschool. Sommige leerlingen volgen bij ons onderwijs vanaf de kleuterleeftijd. Er zijn ook leerlingen die eerst ergens anders onderwijs volgden en later zijn gestart bij Kentalis. Als het mogelijk is, gaan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (weer) naar een reguliere basisschool

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het toetreden tot de maatschappij, werken we aan het vergroten van de communicatieve redzaamheid, de zelfstandigheid en vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door de intensieve samenwerking tussen leerkrachten, klassenassistenten en logopedisten kunnen we aan de onderwijsbehoeften op het gebied van TOS voldoen. Daarnaast ondersteunen de gedragskundige en intern begeleider het primaire proces. Bij specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling worden de hulpvragen met de gedragskundige en/of maatschappelijk werker besproken. Daarnaast werken we ook (met behulp van zorg van Kentalis) samen met een fysiotherapeut, ergotherapeut en speltherapeut.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de grenzen van de mogelijkheden van de Tine Marcusschool, verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel.

Schoolplan

Op basis van het Beleidsplan 2019-2023 van Kentalis, heeft de Tine Marcusschool een schoolplan 2019-2023 opgesteld. Zoals in het voorwoord al is beschreven, zijn er vier aandachtspunten geformuleerd als focus voor het continu verbeteren van ons handelen. Op basis van deze aandachtspunten en de sterkte-zwakte analyse, analyse van de basiskwaliteit en input van het gehele team, is het gehele schoolplan vastgesteld. In het schoolplan worden de vier hoofdpunten uitgewerkt in meerdere concrete verbeterpunten. De verbeterpunten worden verdeeld over de verschillende schooljaren, waarbij de verbeterpunten met de hoogste prioriteit worden opgepakt in het jaarplan voor het schooljaar 2019-2020. Voor meer informatie over het schoolplan, verwijzen wij u naar het gehele schoolplan.

Organisatie van de school

Verzorgingsgebied en het schoolgebouw

De Tine Marcusschool Groningen ligt aan de Jaltadaheerd in de wijk Beijum in Groningen. De school is rustig gelegen in een woonwijk en bevat groepslokalen voor lessen, logopedische ruimten, zaal voor bewegingsonderwijs, ruimte voor fysiotherapie en speltherapie. In vrijwel alle ruimten zijn digitale schoolborden te vinden. Naast de Tine Marcusschool is ook de Taaltrein (Vroegbehandeling Kentalis Zorg), het STA (Spraak-Taal Ambulatorium) en twee groepen IGT (Intensieve groepsbehandeling TOS) gevestigd in het gebouw.

Bij de start van het schooljaar 2019-2020 zal er een groep 1/2 starten op een nevenlocatie in Assen aan de Schoolstraat 33 om voor de leerlingen in Noord-Drenthe meer thuisnabij onderwijs te organiseren. Op termijn zal er mogelijk op deze nevenlocatie uitbereiding plaatsvinden met een groep 3/4.

De leerlingen van de Tine Marcusschool komen uit de provincies Groningen en Noord-Drenthe. De meeste leerlingen komen voor het eerst op school via de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling) of een medisch kinderdagverblijf. Ook vindt er instroom plaats uit het regulier basisonderwijs of via onze ketenpartners uit het speciaal onderwijs.

Bezetting van de groepen

We starten het schooljaar 2019-2020 met 15 groepen tot gemiddeld 14 leerlingen, waarvan 1 groep in Assen. Vier groepen 1/2, twee groepen 3, drie groepen 4, één groep 5, één 5/6, één groep 6, één groep 7, één groep 7/8 en een groep 8. We volgen dezelfde inhoud en structuur als regulier onderwijs. We streven dezelfde kerndoelen na en zijn georganiseerd volgens dezelfde principes (groepen 1 t/m 8). Leerlingen kunnen tot en met hun 12e jaar bij ons onderwijs volgen, maar wij streven een eerdere overstap naar regulier onderwijs na. Leerlingen worden voornamelijk ingedeeld op basis van kalenderleeftijd, uiteraard wordt er altijd ook rekening gehouden met de groepssamenstelling en andere kind kenmerken. De onderwijsbehoefte van het kind is leidend, maar moet altijd in de context van zijn/ haar klasgenoten gezien worden in relatie tot de schoolsituatie. Afhankelijk van deze mogelijkheden wordt de leerling geplaatst in een passende groep.

Het management

Het management van de school bestaat uit twee afdelingsdirecteuren. De twee afdelingsdirecteuren zijn hoofdverantwoordelijk voor de Tine Marcusschool. In nauwe samenwerking met de stafmedewerkers (intern begeleiders, orthopedagoog, CvL-logopedist en maatschappelijk werk) en het gehele team houden we toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en zorg voor leerlingen. CvL staat voor Commissie van Leerlingenzorg.

De Tine Marcusschool ligt in het ‘gebied Groningen’ van Kentalis. Alle afdelingsdirecteuren van de onderwijs en zorginstellingen van Kentalis binnen dit gebied, zijn vertegenwoordigt in het gebiedsoverleg (GO). In dit GO vindt afstemming en samenwerking plaats tussen de verschillende scholen, de zorg en het gebiedsondersteunings-team. De twee afdelingsdirecteuren van de Tine Marcusschool zijn ook onderdeel van dit gebiedsoverleg.

Onderwijsteam

Ongeveer 60 medewerkers verzorgen het onderwijs, direct of indirect, aan onze leerlingen. Een grote organisatie die in de loop der jaren haar expertise en productaanbod verder heeft uitgebreid tot wat het nu is: een moderne schoolorganisatie met gemotiveerde en professionele medewerkers. Op de Tine Marcusschool zijn onderstaande functies betrokken bij het onderwijs:

 • Leerkracht: is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
 • Onderwijsassistent: ondersteunt bij het onderwijs in de groep en met kleine groepjes leerlingen buiten de groep.
 • Logopedist, geeft logopedie: individueel of in groepjes en is in de groep aanwezig bij de groepslessen met betrekking tot de woordenschat en communicatieve redzaamheid.
 • Intern begeleider: is er voor leerlingenzorg op school-, groeps en leerlingniveau, en maakt deel uit van de CvL en ondersteunt en coacht leerkrachten.
 • Orthopedagoog: is er voor leerlingenzorg op school-, groeps en leerlingniveau, doet psychologisch onderzoek (of vraagt dat aan), maakt deel uit van de CvL, geeft ondersteuning in diagnostiek en geeft handelingsadviezen aan leerkrachten en ouders.
 • Maatschappelijk werker: is er voor de leerlingenzorg op leerlingniveau, maakt deel uit van de CvL, heeft inzicht in de sociale kaart in de regio en kan ouders begeleiden naar de juiste zorg en hulpverlening.
 • CvL-logopedist: is er voor leerlingenzorg op groeps- en leerlingniveau, maakt deel uit van de CvL, is verantwoordelijk voor het arrangeren en geeft handelingsadviezen aan logopedisten en leerkrachten.
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs en de doorlopende leerlijn.
 • Administratie verzorgt de administratie, beantwoord de telefoon, beheert SocialSchools, verzorgt communicatie met ouders middels SocialSchools en is aanspreekpunt voor ouders en externen omtrent praktische zaken.
 • Conciërge beheert de receptie van de Tine Marcusschool, beantwoordt de telefoon en is verantwoordelijk voor de uiterlijke verzorgen van het schoolgebouw.
 • Managementassistent ondersteunt de afdelingsdirecteur bij het organiseren van afspraken en vastleggen van besluiten.
 • Afdelingsdirecteur heeft de dagelijkse leiding, is voorzitter van de CvL en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de gehele schoolorganisatie.

Rondleiding en inschrijven op onze school

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Via de website kunt u zich aanmelden bij Kentalis.

Indien u zich al heeft aangemeld bij Kentalis dan zal een trajectbegeleider of ambulant begeleider u ook ondersteunen bij het oriënteren op mogelijke scholen. Nadat uw kind een beschikking voor een intensief arrangement van de CvO (Commissie van Onderzoek) heeft ontvangen, zal de Tine Marcusschool u vragen een inschrijvingsformulier in te vullen ten behoeve van de formele inschrijving. Heeft u uw kind ingeschreven (op grond van de beschikking van de CvO), dan kunt u natuurlijk ook een bezoek brengen aan de groep waarin uw kind waarschijnlijk komt.