Praktische informatie

Schooltijden

Voor elke groep start de dag (onderwijstijd) om half 9. Om te zorgen dat we om half 9 ook direct met de lessen kunnen beginnen, gaat de schoolbel om 8:25 uur. Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we op de Tine Marcusschool het 5-gelijke-dagen model. De leerlingen eten tussen de middag samen met de groepsleerkracht en zullen een half uur tussen de middag buiten spelen.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1 t/m 8

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

Ochtendpauze

 

 

 

 

 

Helft van de groepen

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

Helft van de groepen

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

Middagpauze (eten + buitenspelen)

 

5-8

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

1-4

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster

Herfstvakantie

maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1

januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei 2021

Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Activiteitenrooster

Activiteit

Datum

Sportdag

vrijdag 4 september 2020

Kinderboekenweek

woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 2020

Kijkje in de klas

nog niet bekend

Nationaal schoolontbijt

nog niet bekend

Sint Maarten

woensdag 11 november 2020

Week van de mediawijsheid

vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november 2020

Sinterklaas

vrijdag 4 december 2019

Kerstviering

nog niet bekend

Nationale voorleesdagen

woensdag 20 t/m zaterdag 30 januari 2021

Projectweek

maandag 8 t/m dinsdag 16 maart 2020

Nationale rekendag

nog niet bekend

Buitenlesdag

nog niet bekend

Paasviering

nog niet bekend

Schoolkamp

maandag 7 t/m woensdag 9 september 2020

Schoolreis en start Ramadan

nog niet bekend

Koningsspelen

nog niet bekend

Buitenspeeldag

nog niet bekend

Juffen- en meesterdag

nog niet bekend

Musical groep 8

dinsdag 29 juni 2021

Activiteit

Datum

Sportdag

vrijdag 4 september 2020

Kinderboekenweek

woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober 2020

Kijkje in de klas

nog niet bekend

Nationaal schoolontbijt

nog niet bekend

Sint Maarten

woensdag 11 november 2020

Week van de mediawijsheid

vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november 2020

Sinterklaas

vrijdag 4 december 2019

Kerstviering

nog niet bekend

Nationale voorleesdagen

woensdag 20 t/m zaterdag 30 januari 2021

Projectweek

maandag 8 t/m dinsdag 16 maart 2020

Nationale rekendag

nog niet bekend

Buitenlesdag

nog niet bekend

Paasviering

nog niet bekend

Schoolkamp

maandag 7 t/m woensdag 9 september 2020

Schoolreis en start Ramadan

nog niet bekend

Koningsspelen

nog niet bekend

Buitenspeeldag

nog niet bekend

Juffen- en meesterdag

nog niet bekend

Musical groep 8

dinsdag 29 juni 2021

Kennismaking nieuwe groep nog niet bekend.

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op:

maandag 28 september 2020

vrijdag 30 oktober 2020

woensdag 2 december 2020?

dinsdag 9 februari 2021

donderdag 1 april 2021

vrijdag 14 mei 2021

vrijdag 11 juni 2021

vrijdag 9 juli 2021 na 12.00 uur

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends vóór 08.30 uur door aan de school, bij voorkeur d.m.v. een digitale melding via de ‘Social schools’. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 050 547 08 88. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef het dan ook door aan de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van een ouder/ verzorger om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact op.

Verlof- & verzuimregeling

Wanneer een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan gaan, dient dit vóór schooltijd aan de school via Social Schools en het taxibedrijf doorgegeven te worden. Als een leerling zonder bericht of met een ongeldige reden afwezig is, neemt de leerkracht dezelfde dag contact op met de ouders. Het schoolverzuim wordt geregistreerd door de administratie. Op de website van Kentalis leest u meer informatie over:

Op vakantie onder schooltijd

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ Hoe dient u een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties in? Niet eens met het besluit? Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen Zie ook het algemene deel van de schoolgids. Kinderen kunnen bij zwaarwegende omstandigheden extra vrij krijgen van school. U kunt dit aanvragen bij de schoolleiding. Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar van uw gemeente in te schakelen, die verdere actie onderneemt.

Verjaardagen

Op school werken we volgens de richtlijnen van de GGD. Het trakteren van uw kind bij zijn/ haar verjaardag is altijd een feest, maar toch willen we u vragen of de traktatie zoveel mogelijk ‘gezond’ kan zijn. U kunt daarnaast ook met de leerkracht overleggen of er nog sprake is van allergieën en/of diëten bij de leerlingen in de klas.

Wegbrengen en ophalen

De meeste kinderen op de Tine Marcusschool maken gebruik van het leerlingenvervoer. Leerlingvervoer is aan te vragen via uw gemeente bij loket WMO. Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden door de ouder(s)/ verzorger(s), verzoeken wij ouder(s)/ verzorger(s) de kinderen van groep 1 en 2 na 08.15 uur naar de klas te brengen en weer te vertrekken. Vanaf groep 3 kunt u uw kind naar het plein brengen.

Begrippen en afkorting

 • AC: Audiologisch Centrum
 • ASS: Stoornissen in het autistisch spectrum CvL Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO: Commissie van Onderzoek
 • FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • IB-er: Intern begeleider
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie IGT Intensieve Groepsbehandeling TOS
 • KNO arts: Keel, Neus en Oorarts LMR Lokale Medezeggenschapsraad MR: Medezeggenschapsraad Kentalis Onderwijs
 • NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK: Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind OC & W Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen LMR Lokale Medezeggenschapsraad
 • SO: Speciaal Onderwijs SH: Slechthorend
 • STA: Spraak en Taal Ambulatorium TOS Taalontwikkelingsstoornis.
 • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs OPP Ontwikkelingsperspectief
 • LHP: Logopedisch handelingsplan BHV Bedrijfshulpverlener