Praktische informatie

Schooltijden

Voor elke groep start de dag (onderwijstijd) om half 9. Om te zorgen dat we om half 9 ook direct met de lessen kunnen beginnen, gaat de schoolbel om 8:25 uur. Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we op de Tine Marcusschool het 5-gelijke-dagen model. De leerlingen eten tussen de middag samen met de groepsleerkracht en zullen een half uur tussen de middag buiten spelen.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1 t/m 8

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

Ochtendpauze

 

 

 

 

 

Helft van de groepen

10.00-10.15

10.00-10.15

10.00-10.15

10.00-10.15

10.00-10.15

Helft van de groepen

10.15-10.30

10.15-10.30

10.15-10.30

10.15-10.30

10.15-10.30

Middagpauze (eten + buitenspelen)

5-8

11.30-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

1-4

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

 

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster
Vakanties

periode

Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei 2020
Pinksteren maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2020
Zomervakantie maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

 

Activiteitenrooster
Activiteit

Datum

Sportdag vrijdag 13 september 2019
Kinderboekenweek woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober 2019
Kijkje in de klas vrijdag 18 oktober 2019
Nationaal schoolontbijt donderdag 7 november 2019
Sint Maarten maandag 11 november 2019
Week van de mediawijsheid maandag 11 t/m 15 november 2019
Sinterklaas donderdag 5 december 2019
Kerstviering vrijdag 24 december 2019
Nationale voorleesdagen maandag 27 januari t/m woensdag 5 februari 2020
Projectweek  maandag 9 t/m 25 maart 2020
Nationale rekendag woensdag 25 maart 2020
Buitenlesdag dinsdag 7 april 2020
Paasviering woensdag 8 april 2020
Schoolkamp woensdag 15 t/m vrijdag 17 april 2020
Schoolreis en start Ramadan vrijdag 17 april 2020
Koningsspelen vrijdag 24 april 2020
Buitenspeeldag woensdag 10 juni 2020
Juffen- en meesterdag vrijdag 26 juni 2020
Musical groep 8 dinsdag 30 juni 2020
Kennismaking nieuwe groep woensdag 1 juli 2020

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op

maandag 7 oktober 2019  
maandag 4 november 2019  
vrijdag 6 december 2019  
vrijdag 7 februari 2020  
donderdag 9 april 2020  
vrijdag 22 mei 2020  
vrijdag 3 juli 2020 na 12.00 uur  

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends vóór 08.30 uur door aan de school, bij voorkeur d.m.v. een digitale melding via de ‘Social schools’. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 050 547 08 88. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef het dan ook door aan de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van een ouder/ verzorger om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact op.

Verlof- & verzuimregeling

Wanneer een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan gaan, dient dit vóór schooltijd aan de school via DigiDUIF en het taxibedrijf doorgegeven te worden. Als een leerling zonder bericht of met een ongeldige reden afwezig is, neemt de leerkracht dezelfde dag contact op met de ouders. Het schoolverzuim wordt geregistreerd door de administratie. Op de website van Kentalis leest u meer informatie over:

 • Op vakantie onder schooltijd
 • Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
 • Hoe dient u een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties in?
 • Niet eens met het besluit?
 • Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen

Zie ook het algemene deel van de schoolgids.

Kinderen kunnen bij zwaarwegende omstandigheden extra vrij krijgen van school. U kunt dit aanvragen bij de schoolleiding. Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar van uw gemeente in te schakelen, die verdere actie onderneemt.

Verjaardagen

Op school werken we volgens de richtlijnen van de GGD. Het trakteren van uw kind bij zijn/ haar verjaardag is altijd een feest, maar toch willen we u vragen of de traktatie zoveel mogelijk ‘gezond’ kan zijn. U kunt daarnaast ook met de leerkracht overleggen of er nog sprake is van allergieën en/of diëten bij de leerlingen in de klas.

Wegbrengen en ophalen

De meeste kinderen op de Tine Marcusschool maken gebruik van het leerlingenvervoer. Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden door de ouder(s)/ verzorger(s), verzoeken wij ouder(s)/ verzorger(s) de kinderen van groep 1 en 2 na 08.15 uur naar de klas te brengen en weer te vertrekken. Vanaf groep 3 kunt u uw kind naar het plein brengen.

Begrippen en afkorting

 • AC: Audiologisch Centrum
 • ASS: Stoornissen in het autistisch spectrum
 • CvL Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO: Commissie van Onderzoek
 • FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • IB-er: Intern begeleider
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie
 • IGT Intensieve Groepsbehandeling TOS
 • KNO arts: Keel, Neus en Oorarts LMR Lokale Medezeggenschapsraad
 • MR: Medezeggenschapsraad Kentalis Onderwijs
 • NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK: Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
 • OC & W Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • LMR Lokale Medezeggenschapsraad
 • SO: Speciaal Onderwijs
 • SH Slechthorend
 • STA: Spraak en Taal Ambulatorium
 • TOS Taalontwikkelingsstoornis.
 • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • OPP Ontwikkelingsperspectief
 • LHP: Logopedisch handelingsplan
 • BHV Bedrijfshulpverlener