Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Binnen een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving werken we aan onderwijskundige en sociaal emotionele doelen, die zijn vastgelegd in helder geformuleerde ontwikkelings- perspectieven (OPP). Wij gaan respectvol om met elkaar en met de schoolomgeving; dit houdt in dat er duidelijkheid is over regels en afspraken en dat we ons er aan houden. De school dient een plaats te zijn waar kinderen naast het leren tevens hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven te nemen en met anderen leren omgaan. Het is belangrijk dat leerlingen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. De lessen zijn interactief, waardoor er veel ruimte is om in gezamenlijkheid kennis te verwerven en dingen te ontdekken.

De Tine Marcusschool streeft ernaar een veilige en uitnodigende omgeving te bieden, waarin de kinderen communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat ze zo zelfstandig als mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

PBS en groepsvorming

In het schooljaar 2017-2018 is de Tine Marcusschool gestart met het invoeren van School Wide Positive Behavior Support (PBS) ter bevordering van het veilige en positieve pedagogische klimaat in de gehele school. PBS is een schoolbrede methode die zorgt voor een positief schoolklimaat door middel van heldere gedragsverwachtingen die worden aangeleerd, gevisualiseerd en beloond. Vanuit de door ons gekozen kernwaarden respect, veiligheid en zelfstandigheid zijn regels opgesteld voor verschillende situaties en lessen ontworpen.

In de eerste weken van het schooljaar en halverwege het schooljaar wordt in de Gouden en Zilveren Weken gewerkt aan het creëren van een fijne sfeer met elkaar. Er wordt in elke groep positief gestelde regels met de leerlingen opgesteld. Tevens worden er veel samenwerkingsopdrachten en groepsvormende activiteiten gedaan.

Anti-pesten

In het kader van de wet veiligheid en ten behoeve van het pedagogische klimaat is een anti-pest coördinator aanwezig binnen de school. De anti-pest coördinator is het aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten over (vermeend) pestgedrag. Daarbij is het belangrijk dat de zorgen rondom (vermeend) pestgedrag ook besproken worden met de groepsleerkracht van de leerling. Tevens behoort het tot de taak van een anti-pest coördinator het coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en sociale veiligheid.

De anti-pest coördinator binnen de Tine Marcusschool is:

Esther Velema (schoolmaatschappelijk werker) - e.velema@kentalis.nl

Sociale integratie (gericht op uitstroom of sociale contacten)

Leerlingen van de Tine Marcusschool missen soms de sociale contacten in de buurt. Daarom kunnen leerlingen, na overleg met de basisschool, een dag in de week de reguliere basisschool in de buurt bezoeken (doorgaans is dit woensdag). Wij noemen dit Sociale Integratie. Het initiatief hiertoe kan zowel bij ouders als leerkracht worden genomen, dit wordt vervolgens besproken in leerlingbesprekingen op de Tine Marcusschool. De lessen gaan op woensdag gewoon door, de lessen op de Tine Marcusschool worden zodoende met een dag onderbroken. Om deze reden adviseren we ouders van groep 3 en 4 om alleen bij hoge uitzondering sociale integratie in te zetten aangezien het niet bevorderlijk is voor het leesonderwijs. De leerkracht van de Tine Marcusschool geeft de leerling een tasje mee, waarin werk zit voor deze ochtend. Uiteraard mag het kind ook bij bepaalde vakken aansluiten bij de ontvangende klas, als dat mogelijk is. Een en ander wordt door de leerkrachten onderling afgesproken. Er gaat een contactschriftje mee, zodat de leerkrachten elkaar op de hoogte kunnen houden. Daarnaast zijn sommige leerlingen van de Tine Marcusschool op didactisch gebied zo gegroeid, dat een verkenning richting het reguliere onderwijs wenselijk is. Op termijn zal worden bekeken of deze Uitstroomgerichte Integratie kan worden uitgebreid naar een plaatsing binnen het reguliere onderwijs.

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis oefenen wij op school en in de praktijk.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Scholen zijn verplicht hier aandacht aan te besteden. Wij besteden op school aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie door de doelen te verweven in het totale aanbod op de Tine Marcusschool.

Met het onderstaande overzicht leggen we de relatie tussen de kerndoelen en hoe we aan de kerndoelen zullen voldoen in het aanbod.

Kerndoelen PO met betrekking tot burgerschapsvorming en sociale integratie

Aanbod waarin burgerschapsonderwijs is geïntegreerd

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren (kerndoel 3).

 • Kleuterplein mondelinge taal (onderbouw)
 • Taalverhaal.nu gr. 4 t/m 8
 • Groepslessen logopedie (gr. 1 t/m 8)
 • Debatteerlessen logopedie (bovenbouw)
 • IPC gr. 5 t/m 8

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen (kerndoel 6).

 • Taalverhaal.nu gr. 4 t/m 8
 • Nieuwsbegrip gr. 4 t/m 8
 • IPC gr. 5 t/m 8

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger (kerndoel 36);

 • IPC gr. 5 t/m 8

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (kerndoel 37);

 • Pad gr. 1 t/m 8
 • Relaties en Seksualiteit gr. 1 t/m 8
 • Gouden weken gr. 1 t/m 8

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 38).

 • Feesten en vieringen (levensbeschouwelijke vorming)
 • Relaties en Seksualiteit gr 1 t/m 8
 • IPC gr. 5 t/m 8

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (kerndoel 39).

 • Les in de schooltuinen
 • IPC gr. 5 t/m 8
 • Milieu/afval project
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika (kerndoel 47).
 • IPC gr. 5 t/m 8
 • Topografie Geobas gr. 5 t/m 8
 • Wijzer door het verkeer gr. 5 t/m 8
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis (kerndoel 53).
 • IPC gr. 5 t/m 8
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (kerndoel 56).
 • Cultuurmenu van de gemeente Groningen (gr. 1 t/m 8)
 • Twee keer per jaar bezoeken leerlingen een voorstelling op school of in een theater, brengen een bezoek aan een museum of volgen een kunstproject op school (gr. 1 t/m 8)
De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden (58).
 • Twee keer per jaar sportdag (gr. 1 t/m 8)
 • Sportactiviteiten in de buurt (gr. 1 t/m 8)
 • Twee keer per week bewegingsonderwijs methode Stichting Leerplan Onderwijs(gr. 1 t/m 8)

Naast bovenstaande wordt er ook gewerkt uit de mappen 'Sociale integratie en Burgerschap'. Naar aanleiding van het onderzoek naar de inzet van Sociale integratie en Burgerschap binnen onze school is een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn bestaat concreet uit mappen met diverse activiteiten uitgesplitst in onder-midden en bovenbouw en aansluitend bij de kerndoelen die wettelijk zijn vastgesteld. In het onderzoek- en in de bijbehorende activiteiten is met name ingegaan op de verschillende achtergronden/culturen in Nederland, het hebben van normen en waarden en het belang van samenwerken.

Veiligheid

Op de Tine Marcusschool wordt er onderscheid gemaakt tussen veiligheid ten aanzien van de omgeving en de sociale veiligheid.

Sociale veiligheid

Er wordt op de Tine Marcusschool een actief sociaal veiligheidsbeleid gevoerd, dat jaarlijks wordt herzien. Er vindt scholing gericht op het vergroten van sociale veiligheid plaats en voor nieuwe medewerkers wordt scholing op maat geboden. De beleving van de sociale veiligheid wordt periodiek gemeten. Twee keer per jaar worden de resultaten geduid op school-/groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden gebruikt om het onderwijsaanbod af te stemmen en/of het beleid aan te passen.

Er zijn twee vertrouwenspersonen op de Tine Marcusschool, die één keer per schooljaar of zo nodig vaker een ronde doen langs de groepen.

In het schooljaar 2016-2017 is teambreed een tweedaagse scholing gedaan op het gebied van agressiehantering: hantering van spanning en agressie. Aansluitend is in 2017-2018, ter vergroting van het competentiegevoel en het creëren van een gemeenschappelijk kader, begeleide intervisie opgezet, waarin gereflecteerd wordt op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het omgaan met spanning. In het schooljaar 2019-2020 krijgt deze scholing een vervolg ten aanzien van de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Eventuele incidenten worden na afhandeling gemeld in het digitale meldsysteem van Kentalis, waardoor gezamenlijke analyse mogelijk is. Hierdoor kunnen we nagaan óf en hoe een herhaling van de situatie kan worden voorkomen. Ook is er hierdoor de mogelijkheid tot het verlenen van nazorg indien dit gewenst is.

Daarnaast bestaat er binnen PBS de mogelijkheid tot het registreren van ongewenst gedrag, waarmee een aanvullende analyse en bijstellen van het beleid mogelijk is.

Veiligheid

Om de gevolgen na een ongeval en/ of incident zoveel mogelijk te beperken beschikt de Tine Marcusschool over een aantal opgeleide Bedrijfs Hulp Verleners (BHV’ers). Kort samengevat heeft de BHV de volgende taken:

 • Verlenen van eerste hulp tot professionele hulpverlening arriveert
 • Blussen van een beginnende brand
 • Begeleiden van een ontruiming
 • Alarmeren, informeren en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie)

De BHV krijgt om de twee jaar een herhalingscursus waarin ze worden bijgeschoold en ieder schooljaar worden er minimaal twee ontruimingsoefeningen gehouden op school. Heeft u als ouder vragen over bepaalde ziektes van uw kind (zoals krentenbaard, waterpokken etc.)? Dan kunt u deze vragen voorleggen aan de leerkracht. Indien de leerkracht de vragen niet kan beantwoorden kan worden overlegd met de BHV medewerkers en eventueel met de schoolarts, dit zal in overleg met ouders gebeuren.

Internet gebruik

Aan het gebruik van internet zijn echter ook bepaalde risico’s verbonden, denk aan digitaal pesten, haatmail, seksuele intimidatie of schending van de privacy. Wij zijn ons hier erg van bewust. We besteden aandacht aan de digitale wereld van de huidige schoolgeneratie en het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen (mediawijsheid). Leerlingen werken alleen op de computer onder toezicht van een leerkracht. Alle groepen hebben ook de beschikking over iPads die door leerlingen tijdens bepaalde lessen gebruikt kunnen worden. Voor het gebruik van de iPads gelden dezelfde regels als voor de computers.

Onze regels (gebaseerd op de wettelijke regels):

 • Er mag niets gedownload worden (geen games, software en muziek).
 • Er mag zonder toestemming geen persoonlijke informatie gegeven worden, zoals een adres, telefoonnummer, creditcardnummers en de naam en locatie van de school.
 • Er mag niet zonder toestemming met iemand “in het echt” afgesproken worden als je die persoon op internet hebt leren kennen.
 • Er mogen nooit zonder toestemming van ouders/ leerkracht foto’s van personen verstuurd worden naar anderen via internet of de normale post.

Leerlingen en ouders/ verzorgers worden verzocht de privacy op social media in acht te nemen. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en om mediagebruik te optimaliseren, heeft Kentalis een platform waar medewerkers kennis en tips met elkaar kunnen delen over het gebruik van internet en sociale media. Het bevorderen van mediawijsheid is een zaak van iedereen: ouders, leerkrachten, begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.

Gebruik van mobiele telefoons en spelcomputers:

 • Als de leerlingen op school komen, gaat vanaf het fietsenhok de mobiele telefoon/Nintendo DS uit.
 • Mobiele telefoons/DS zijn verboden op het schoolplein en mogen daar niet gebruikt worden.
 • In elke klas wordt door de leerkracht afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons tijdens onderwijstijd/in de lessen. Het gebruik van mobiele telefoons mag de lessen niet storen.

Gedragsregels

De Tine Marcusschool kent zes schoolafspraken, die op diverse plekken binnen de school zichtbaar zijn. Deze zes basisafspraken voor leerlingen en personeel hebben tot doel een prettig werk- en leerklimaat te creëren. De afspraken zijn:

 1. Wij helpen elkaar
 2. Wij doen aardig tegen elkaar
 3. Wij doen voorzichtig met alle spullen
 4. Wij doen rustig in de school
 5. Wij luisteren naar elkaar
 6. Bij ons is stop = stop