Masterplan Lezen

Doelgroep
Communicatief meervoudige beperking (cmb)
Doof
Doofblind
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Masterplan Lezen is een grootschalig onderzoek naar de leesontwikkeling van dove of slechthorende leerlingen, leerlingen met TOS en leerlingen met cmb en de effectiviteit van het huidige leesonderwijs aan deze leerlingen.

De leesresultaten van de populatie dove en slechthorende leerlingen, en leerlingen met TOS en CMB vertonen grote achterstanden. Voor deze drie groepen geldt dat we op dit moment geen actueel totaaloverzicht (licht, medium en intensief) hebben van de resultaten op zowel het technisch als het begrijpend lezen. 

Om systematisch aan de slag te gaan en verder onderzoek en interventie te kunnen plegen is het noodzakelijk om een dieper inzicht te krijgen in de huidige resultaten en de onderliggende processen die hiermee samenhangen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de rol van fonologische processen, woordenschat, meta-linguïstische vaardigheden (o.a. inferenties, kennis over tekststructuur, leesstrategieën), grammaticale en morfologische processen, werkgeheugen en executieve functies. Als we weten welke onderliggende processen relevant zijn, kunnen we daar interventies op inzetten. Tegelijkertijd zetten we ook in op een verdieping en update van bestaande kennis op het gebied van technisch en begrijpend lezen: de basis-methodiek. Daarmee gaan praktijk en onderzoek hand in hand.

Fasering

In de eerste fase van het project worden de leesresultaten geïnventariseerd en worden op basis van literatuuronderzoek de onderliggende processen en evidence based interventies in kaart gebracht. 

Op basis van de opbrengsten uit deze fase zullen gerichte interventies onderzocht worden. 

Klankbordgroep

Om ervoor te zorgen dat de stappen in het project blijven aansluiten bij de praktijk, komen we vier keer per jaar samen met een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers uit de praktijk zitten (SO, VSO, AB). 

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2017 - 2023
  • Onderzoekers en uitvoerders: Kika Meereboer, Shirley Neirynck, Metty Heideman-de Boer, Harm de Kroon, Helen Blom
  • Consortium: Annet de Klerk, Loes Wauters, Daan Hermans, Freke Bonder, Mirjam Blumenthal, Annette Scheper, Constance Vissers, Hans van Balkom, Harry Knoors en Ludo Verhoeven
  • Financiering: Kentalis
  • Informatie en contact: Helen Blom via he.blom@kentalis.nl