Weerbaarheid kinderen met een auditieve beperking

Doelgroep
Doof
Slechthorend

De bestaande weerbaarheidskoffer voor opvoedingsondersteuning voor ouders van dove of slechthorende kinderen is onderbouwd en aangepast.

Achtergrond

Communicatieve en sociale vaardigheden zijn van groot belang om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij. Zelfredzaamheid en weerbaarheid, dat wil zeggen, op kunnen komen voor jezelf, maken daar onderdeel van uit. Ondersteuning en stimulering van zelfredzaamheid en weerbaarheid zijn daarom speerpunten in onderwijs en zorg.

De ontwikkeling van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om weerbaar te zijn start niet op een willekeurig moment in het leven van een kind, maar begint bij de geboorte. De directe omgeving van het kind speelt daarbij een essentiële rol. 

Om die reden wordt er ook binnen het Kentalis - Centrum voor Gezinsbegeleiding (Locatie Sint-Michielsgestel) aandacht besteed aan weerbaarheid. Dit Centrum voor Gezinsbegeleiding biedt zorg en ondersteuning aan jonge dove of slechthorende kinderen (vanaf het moment dat het gehoorverlies is geconstateerd, veelal vlak na de geboorte) en hun ouders. In 2005 introduceerde Jeanne Berkelmans (behandelcoördinator) de zogenaamde ‘Weerbaarheidkoffer’ (Sagasser, 2002) binnen het Centrum voor Gezinsbegeleiding van voormalig Viataal.

Weerbaarheidskoffer

De ‘Weerbaarheidkoffer’ is een themapakket voor opvoedingsondersteuning voor bijeenkomsten met ouders van kinderen van twee tot vier jaar. Het pakket is ontwikkeld voor de algemene populatie en is daardoor onvoldoende specifiek uitgewerkt voor de doelgroep waarvoor deze binnen Kentalis wordt ingezet. 

De wens was dan ook vanuit Kentalis - Centrum voor Gezinsbegeleiding (Locatie Sint-Michielsgestel) de oudercursus daarop aan te passen en vervolgens op effectiviteit te toetsen. In het project is de weerbaarheidskoffer onderbouwd (d.m.v. een literatuurstudie), aangepast en geëvalueerd.

Meer informatie