TOS in beeld

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In het huidige project is een website voor leerkrachten in het regulier onderwijs ontwikkeld met kennis en tools die belangrijk zijn voor het lesgeven aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Achtergrond

Enige tijd geleden maakten ambulante begeleiders melding van grote handelingsverlegenheid in het regulier onderwijs om leerlingen met TOS de juiste ondersteuning te bieden. Om die reden zijn het Expertisecentrum Nederlands, Auris, Kentalis en tien basisscholen een onderzoek gestart met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek om zicht te krijgen op de exacte ondersteuningsbehoefte.

Onderzoek

Binnen het project zijn ook verschillende producten ontwikkeld om te voorzien in die ondersteuningsbehoefte. Eén van de producten is de website www.tosinbeeld.nl. De website geeft professionals in het (primair) regulier onderwijs kennis en handvatten over het herkennen van TOS en het werken met kinderen met TOS in de klas. Daarnaast geeft de website concrete handreikingen hoe kennis over TOS geborgd kan worden binnen de school. 
geven aan leerlingen met TOS.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: augustus 2015 - augustus 2017
  • Uitvoerders: Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands), Maartje Kauwenberg (Auris), Rob Zwitserlood (Auris) en Daan Hermans (Kentalis)
  • Financiering NRO
  • Website: www.tosinbeeld.nl
  • Informatie & contact: Daan Hermans via d.hermans@kentalis.nl