Effectmeting woordenschatdidactiek Kentalis De Skelp

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In dit project is gekeken naar de effectiviteit van de woordenschatmethodiek op Kentalis De Skelp in Drachten.

Achtergrond

De woordenschat vormt een belangrijke basis voor de taalontwikkeling van kinderen. Woorden zijn immers de elementaire betekenisdragers bij het communiceren en verwerken van informatie. Taalonderwijs moet daarom ook vooral een rijke leeromgeving bieden waarin kinderen hun woordenschat kunnen verbreden en verdiepen.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) laten een afwijkende woordenschatontwikkeling zien. Ze hebben moeite met zowel het impliciet (Rice et al., 1990), als het expliciet leren van nieuwe woorden (o.a. Nash & Donaldson, 2005). 

In een eerder onderzoek is door Verboom, Hermans en Willemsen het effect van de didactiek volgens de Viertakt gemeten op twee cluster-2 scholen in de groepen 3 t/m 8. Uit dat onderzoek bleek dat kinderen met een TOS na een thema van vijf weken ongeveer 30% van de onbekende nieuwe woorden in dat thema productief verwerven met behulp van de viertakt.

Woordenschatdidactiek op Kentalis De Skelp

Op cluster-2 school De Skelp wordt sinds schooljaar 2016-2017 gewerkt met een woordenschatdidactiek (deels vormgegeven binnen IPC) die gebaseerd is op de volgende pijlers:

 •  vertakt (verhallen)
 • samenwerken: co-teaching logopedist of leerkracht
 • betrekken van ouders
 • gespreksvoering zonder vragen stellen
 • heldere leerdoelen gebruiken, ook voor de kinderen
 • gebruik maken van voorkennis
 • veel herhalen
 • modeleren (voorbeeldgedrag tonen)
 • markeren
 • clusteren
 • opdelen van informatie
 • visualiseren
 • geven van feedback

Resultaten

In het huidige onderzoek zijn de effecten van de woordenschatmethodiek op De Skelp gecontrasteerd met de effecten uit de bovenbeschreven eerdere onderzoeken. De resultaten laten zien dat de leerwinst van de huidige methodiek gehanteerd op De Skelp maar liefst twee keer zo groot is als de leerwinst uit eerdere onderzoeken.

Meer informatie