Passend onderwijs voor leerlingen met TOS

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Kentalis is bezig met een groot deelonderzoek binnen onderwijs. In dit deel van het onderzoek gaat het om leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben (TOS) en die in het voortgezet onderwijs zitten. Alle leerlingen die een vorm van begeleiding of onderwijs krijgen worden betrokken.

Onderzoek naar leeropbrengsten passend onderwijs

In oktober 2020 is een breed onderzoek gestart, dat gericht is op de evaluatie van passend onderwijs binnen Kentalis. Het doel is zicht te krijgen op de leeropbrengsten (cognitief en sociaal) van leerlingen van Kentalis in verschillende onderwijstypes. Dit in relatie tot de achtergrond van de leerlingen en tot de geleverde inspanningen in het basis- en voortgezet onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek gaan richting geven aan de inrichting van onderwijs en begeleiding van Kentalis in de toekomst. 

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Kentalis heeft van meet af aan sterk ingezet op het creëren van integratie van leerlingen in reguliere scholen, in de vorm van school-in-school constructies of mediumsettingen. 
We willen weten of deze constructies ook werken. Kentalis gaat daarom de kwaliteit van het onderwijs aan haar leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in deze settingen vergelijken met de kwaliteit van het onderwijs in de andere settingen (onderwijsarrangement op speciale scholen en ondersteuningsarrangement op een 'school om de hoek').

Wat is het tijdspad van het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel van het onderzoek loopt van oktober 2020 tot januari 2022. Dit is een aangepast tijdspad vanwege vertraging opgelopen door de gevolgen van het coronavirus en de lockdown. Daardoor wordt ook in plaats van januari 2021 in oktober 2021 gestart met het testen op scholen. 
In dit deel van het onderzoek kijken we naar leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het voortgezet onderwijs. Wat is de relatie tussen kwaliteit op scholen en de leeropbrengsten van leerlingen van Kentalis? In de toekomst wordt een beslissing genomen over het uitvoeren van de overige delen van het onderzoek, die zich zullen richten op basisonderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en op basis- en voortgezet onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. 

Betrokkenheid doelgroep

Er is een ervaringsdeskundige betrokken vanuit Kentalis om ons te helpen de teksten begrijpelijk  te maken voor onze doelgroep. 
Dit onderzoek bij de doelgroep, levert hopelijk interessante resultaten op voor de (toekomstige) doelgroep.

Referentie

Het onderzoek is gestoeld op een groot landelijk onderzoek naar passend onderwijs (Smeets, Ledoux en van Loon-Dikkers, 2019; Eindrapport | Evaluatie Passend Onderwijs).  Zo kunnen we ook een vergelijking maken naar andere scholen.

Smeets, E., Ledoux, G., & Van Loon-Dikkers, L. (2019). Passend onderwijs op school en in de klas. Tweede meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen / Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Meer informatie

•    Looptijd: oktober 2020 – december 2022
•    Onderzoeker/uitvoerder: Christine Boersma, GZ-psycholoog
•    Financiering: via Kentalis onderwijs
•    Informatie en contact: c.boersma@kentalis.nl; 06 20 54 91 27