Promotieonderzoek Lexicale kwaliteit bij dove en slechthorende lezers

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

Dit promotieonderzoek richt zich op de leesvaardigheid van dove en slechthorende kinderen in groep 2 tot 4. Om goed te kunnen aansluiten op de leesontwikkeling, wordt er gekeken naar de ontwikkeling en knelpunten.

Achtergrond

Hoewel de resultaten op begrijpend lezen er voor de huidige populatie dove en slechthorende leerlingen in het basisonderwijs wat rooskleuriger uitzien dan zo’n 10 tot 20 jaar geleden, zijn de obstakels om een goede leesvaardigheid te ontwikkelen nog niet uit de weg. Op belangrijke voorspellers zoals fonologische vaardigheden en woordenschat worden nog steeds achterstanden gezien. Ook is de groei in leesvaardigheid nog niet vergelijkbaar met de groei die horende leerlingen doormaken. Omdat accurate en vlotte woordidentificatie van essentieel belang is om die stap naar het begrip te kunnen maken, moeten we bij jonge dove en slechthorende kinderen inzoomen op de leesontwikkeling in deze fase.

In dit onderzoek bekijken we hoe de woordidentificatie bij dove of slechthorende kinderen tot stand komt en waar eventuele knelpunten liggen in de lexicale kwaliteit die ten grondslag ligt aan de woordidentificatie. Mede op basis van die informatie wordt het effect van een interventie op de ontwikkeling van de woordidentificatie onderzocht. Zo hopen we een achterstand op latere leeftijd te voorkomen. 

Doestelling

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in hoe dove of slechthorende kinderen in de vroege leesontwikkeling tot woordidentificatie komen, door middel van:

  • onderzoek naar de fonologische, orthografische en semantische representaties die nodig zijn om tot lexicale kwaliteit te komen (Perfetti & Hart, 2001)
  • het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de woordidentificatie in groep 3
  • longitudinaal onderzoek naar de invloed van bovenstaande representaties op de ontwikkeling van de woordidentificatie en van woordidentificatie op leesbegrip
  • interventie-onderzoek naar de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de lexicale kwaliteit en woordidentificatie

Meerwaarde

Dit project geeft inzicht in de leesontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen, waardoor we indien nodig tijdig interventies kunnen inzetten.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2018 - 2023
  • Promovenda: Sascha Couvée
  • (Co)promotoren: dr. Loes Wauters, prof. dr. Eliane Segers, prof. dr. Harry Knoors, prof. dr. Ludo Verhoeven
  • Financiering: Kentalis
  • Informatie en contact: Loes Wauters via l.wauters@kentalis.nl