Interactief voorlezen doe je met zijn tweeën!

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Interactief voorlezen is een effectieve methode om de taalontwikkeling en de latere leesvaardigheid van kinderen te stimuleren. Daarnaast is het een methode die een positief effect heeft op de ouder-kind interactie (denk aan beurtwisselingen en het volgen van een kind). De meeste ouders lezen niet vanuit zichzelf op een interactieve manier voor. Trainingen/cursussen blijken echter effectief in het veranderen van ouderlijk voorleesgedrag.

Aanleiding

Eerder is in samenwerking met NSDSK en Pento een voorleescursus ontwikkeld voor ouders van dove en slechthorende kinderen. Deze cursus is reeds onderzocht en effectief gebleken in het versterken van het interactief voorleesgedrag van ouders. Ook binnen de TOS doelgroep hebben professionals vaker aangegeven meer aandacht aan voorlezen te willen besteden. Dit heeft tot het project “Interactief voorlezen doe je met zijn tweeën” geleid dat we uitvoeren in samenwerking met NSDSK en Pento.

Opzet project

Het project bestaat uit drie onderdelen:

1.    Ontwikkeling cursus
De bestaande voorleescursus voor ouders van D/SH kinderen heeft als basis gediend, maar is doorontwikkeld om beter aan te sluiten bij de kinderen met TOS. Hierbij is goed gekeken naar de inhoudelijke aansluiting bij onder andere de Hanen oudercursus. 
De voorleescursus bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin ouders op een actieve wijze kennis maken met interactief voorlezen. Ouders krijgen een tas met boekjes, boekenleggers met tips en spelmateriaal te leen tijdens de cursus. 

2.    In kaart brengen voorleesgedrag
Om zicht te krijgen op de voorleesactiviteiten thuis vragen we ouders van peuters met en zonder TOS een digitale vragenlijst in te vullen. Hierin staan vragen over de frequentie van voorlezen, plezier in voorlezen van ouder en kind, de manier van voorlezen, de interesse van het kind in boekjes, etc. 

3.    Effect voorleescursus
Om het effect van de cursus in kaart te brengen vergelijken we het voorleesgedrag van twee groepen ouders. Een groep van 40 ouders met peuters met TOS die de cursus gaan volgen en een groep van 40 ouders met peuters met TOS die de cursus niet gaan volgen of op een wachtlijst voor de cursus staan. Voor de start en na afloop van de cursus filmen we een voorleesmoment van ouder en kind. Daarnaast vragen we ouders een digitale vragenlijst in te vullen. Bij het kind nemen we een kort taakje af om de ontluikende geletterdheid te onderzoeken. We filmen ouder en kind op de behandelgroep (voor of na groepstijd). 

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: januari 2020 – januari 2022
  • Onderzoekers: Loes Wauters (Kentalis), Evelien Dirks (NSDSK)
  • Financiering: Programmaraad Auditief/Communicatief
  • Informatie & contact: Loes Wauters, l.wauters@kentalis.nl