Speciaal onderwijs bij Kentalis

Een speciale school is voor sommige kinderen en jongeren de beste plek. Zij hebben bijvoorbeeld baat bij een kleinere groep, extra tijd en aandacht en een leerkracht die gebarentaalvaardig is of veel kennis heeft van taalontwikkelingsstoornissen, gehoorverlies of doofblindheid. Kentalis heeft daarom scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) door heel Nederland.

Zeker en zelfstandig

Onze leerlingen werken op school aan de vaardigheden die zij lastig vinden, maar vooral ook aan hun talenten en dromen. De leerkrachten en andere medewerkers hebben veel aandacht voor hun zelfredzaamheid, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en worden ze zelfstandiger. Ze werken bijvoorbeeld toe naar de overstap naar regulier onderwijs, een vervolgopleiding of een mooie baan.

Speciaal onderwijs

Meer aandacht voor taal

Het onderwijsprogramma lijkt meestal op dat van reguliere scholen, maar de klassen zijn kleiner, de communicatie is toegankelijk en het taalaanbod is aangepast aan het taalniveau van de leerlingen. De leerkracht stemt de les af op de leerling, zodat hij of zij de lesstof goed kan volgen en voldoende tijd krijgt om de informatie te verwerken. Ook gebruikt gebruikt de leerkracht bijvoorbeeld gebaren of pictogrammen als dat nodig is. De leerkracht werkt op school samen met verschillende deskundigen om de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te vergroten.

Aanpassingen & tweetalig onderwijs

Bij sommige scholen van Kentalis kunnen slechthorende en dove leerlingen tweetalig onderwijs volgen (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal). Ook hebben de leerkrachten kennis van technische hulpmiddelen en is bij het inrichten van de klaslokalen en gymlokalen gelet op de akoestiek. Omdat we geloven in het belang van volwassen rolmodellen, werken er bij verschillende scholen zowel horende als slechthorende en dove medewerkers.

Kentalis heeft scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs door heel Nederland. Voor speciaal onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig.